Hebrew Old Testament

Joshua 19

Joshua

Return to Index

Chapter 20

1

הוהי רבדיו
׃רמאל עשוהי־לא

2

לארשי ינב־לא רבד
םכל ונת רמאל
טלקמה ירע־תא
םכילא יתרבד־רשא
׃השמ־דיב

3

חצור המש סונל
הגגשב שפנ־הכמ
םכל ויהו תעד־ילבב
׃םדה לאגמ טלקמל

4

םירעהמ תחא־לא סנו
רעש חתפ דמעו הלאה
ינזאב רבדו ריעה
איהה ־ריעה ינקז
ופסאו וירבד־תא
םהילא הריעה ותא
םוקמ ול־ונתנו
׃םמע בשיו

5

םדה לאג ףדרי יכו
ורגסי־אלו וירחא
יכ ודיב חצרה־תא
הכה תעד־ילבב
אנש־אלו והער־תא
לומתמ ול אוה
׃םושלש

6

איהה ריעב בשיו
הדעה ינפל ודמע־דע
ןהכה תומ־דע טפשמל
היהי רשא לודגה
בושי זא םהה םימיב
וריע־לא אבו חצורה
ריעה־לא ותיב־לאו
׃םשמ סנ ־רשא

7

שדק־תא ושדקיו
ילתפנ רהב לילגב
םירפא רהב םכש־תאו
איה עברא תירק־תאו
׃הדוהי רהב ןורבח

8

וחירי ןדריל רבעמו
רצב־תא ונתנ החרזמ
הטממ רשימב רבדמב
תמאר־תאו ןבואר
דג־הטממ דעלגב
ןשבב ןולג־תאו
׃השנמ הטממ

9

ירע ויה הלא
ינב לכל הדעומה
רגה רגלו לארשי
המש סונל םכותב
הגגשב שפנ־הכמ ־לכ
לאג דיב תומי אלו
ינפל ודמע־דע םדה
׃הדעה

Joshua 21

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: