Hebrew Old Testament

Joshua 23

Joshua

Return to Index

Chapter 24

1

עשוהי ףסאיו
לארשי יטבש־לכ־תא
ינקזל ארקיו המכש
וישארלו לארשי
וירטשלו ויטפשלו
ינפל ובציתיו
׃םיהלאה

2

עשוהי רמאיו
רמא־הכ םעה־לכ־לא
לארשי יהלא הוהי
ובשי רהנה רבעב
חרת םלועמ םכיתובא
יבאו םהרבא יבא
םיהלא ודבעיו רוחנ
׃םירחא

3

םכיבא־תא חקאו
רבעמ םהרבא־תא
ותוא ךלואו רהנה
בראו ןענכ ץרא־לכב
ול־ןתאו וערז־תא
׃קחצי־תא

4

קחציל ןתאו
ושע־תאו בקעי־תא
רה־תא ושעל ןתאו
ותוא תשרל ריעש
ודרי וינבו בקעיו
׃םירצמ

5

השמ־תא חלשאו
ףגאו ןרהא־תאו
רשאכ םירצמ־תא
רחאו וברקב יתישע
׃םכתא יתאצוה

6

םכיתובא־תא איצואו
המיה ואבתו םירצממ
ירחא םירצמ ופדריו
בכרב םכיתובא
׃ףוס־םי םישרפבו

7

הוהי־לא וקעציו
םכיניב לפאמ םשיו
אביו םירצמה ןיבו
םיה־תא וילע
הניארתו והסכיו
תא םכיניע
םירצמב יתישע־רשא
םימי רבדמב ובשתו
׃םיבר

8

ץרא־לא םכתא האבאו
רבעב בשויה ירמאה
םכתא ומחליו ןדריה
םכדיב םתוא ןתאו
םצרא־תא ושריתו
׃םכינפמ םדימשאו

9

רופצ־ןב קלב םקיו
םחליו באומ ךלמ
חלשיו לארשיב
־ןב םעלבל ארקיו
׃םכתא ללקל רועב

10

עמשל יתיבא אלו
ךורב ךרביו םעלבל
םכתא לצאו םכתא
׃ודימ

11

ןדריה־תא ורבעתו
וחירי־לא ואבתו
םכב ומחליו
ירמאה וחירי־ילעב
ינענכהו יזרפהו
ישגרגהו יתחהו
ןתאו יסוביהו יוחה
׃םכדיב םתוא

12

םכינפל חלשאו
שרגתו הערצה־תא
ינש םכינפמ םתוא
אל ירמאה יכלמ
׃ךתשקב אלו ךברחב

13

רשא ץרא םכל ןתאו
םירעו הב תעגי־אל
םתינב־אל רשא
םימרכ םהב ובשתו
רשא םיתיזו
םתא םתעטנ־אל
׃םילכא

14

הוהי־תא וארי התעו
םימתב ותא ודבעו
וריסהו תמאבו
ודבע רשא םיהלא־תא
רהנה רבעב םכיתובא
ודבעו םירצמבו
׃הוהי־תא

15

םכיניעב ער םאו
ורחב הוהי־תא דבעל
ימ־תא םויה םכל
־תא םא ןודבעת
ודבע־רשא םיהלא
רבעב רשא םכיתובא
יהלא־תא םאו רהנה
םתא רשא ירמאה
יכנאו םצראב םיבשי
דבענ יתיבו
׃הוהי־תא

16

רמאיו םעה ןעיו
בזעמ ונל הלילח
דבעל הוהי־תא
׃םירחא םיהלא

17

וניהלא הוהי יכ
ונתא הלעמה אוה
ץראמ וניתובא־תאו
םידבע תיבמ םירצמ
וניניעל השע רשאו
תולדגה תותאה־תא
ונרמשיו הלאה
רשא ךרדה־לכב
לכבו הב ונכלה
ונרבע רשא םימעה
׃םברקב

18

הוהי שרגיו
םימעה־לכ־תא
בשי ירמאה־תאו
ונינפמ ץראה
דבענ ונחנא־םג
אוה־יכ הוהי־תא
׃וניהלא

19

עשוהי רמאיו
ולכות אל םעה־לא
הוהי־תא דבעל
םישדק םיהלא־יכ
אוה אונק־לא אוה
םכעשפל אשי־אל
׃םכיתואטחלו

20

הוהי־תא ובזעת יכ
רכנ יהלא םתדבעו
הלכו םכל ערהו בשו
ירחא םכתא
׃םכל ביטיה־רשא

21

םעה רמאיו
יכ אל עשוהי־לא
׃דבענ הוהי־תא

22

עשוהי רמאיו
םתא םידע םעה־לא
םתרחב םתא־יכ םכב
דבעל הוהי־תא םכל
׃םידע ורמאיו ותוא

23

וריסה התעו
רשא רכנה יהלא־תא
וטהו םכברקב
הוהי־לא םכבבל־תא
׃לארשי יהלא

24

םעה ורמאיו
הוהי־תא עשוהי־לא
דבענ וניהלא
׃עמשנ ולוקבו

25

תירב עשוהי תרכיו
אוהה םויב םעל
טפשמו קח ול םשיו
׃םכשב

26

עשוהי בתכיו
הלאה םירבדה־תא
םיהלא תרות רפסב
הלודג ןבא חקיו
תחת םש המיקיו
שדקמב רשא הלאה
׃הוהי

27

עשוהי רמאיו
הנה םעה־לכ־לא
תאזה ןבאה
הדעל ונב־היהת
תא העמש איה־יכ
רשא הוהי ירמא־לכ
התיהו ונמע רבד
הדעל םכב
ןושחכת־ןפ
׃םכיהלאב

28

עשוהי חלשיו
שיא םעה־תא
׃ותלחנל

29

םירבדה ירחא יהיו
עשוהי תמיו הלאה
הוהי דבע ןונ־ןב
׃םינש רשעו האמ־ןב

30

לובגב ותא ורבקיו
חרס־תנמתב ותלחנ
םירפא־רהב רשא
׃שעג ־רהל ןופצמ

31

לארשי דבעיו
ימי לכ הוהי־תא
ימי לכו עשוהי
וכיראה רשא םינקזה
עשוהי ירחא םימי
תא ועדי רשאו
רשא הוהי השעמ־לכ
׃לארשיל השע

32

ףסוי תומצע־תאו
ולעה־רשא
םירצממ לארשי־ינב
תקלחב םכשב ורבק
בקעי הנק רשא הדשה
רומח־ינב תאמ
האמב םכש־יבא
־ינבל ויהיו הטישק
׃הלחנל ףסוי

33

תמ ןרהא־ןב רזעלאו
תעבגב ותא ורבקיו
רשא ונב סחניפ
׃םירפא רהב ול־ןתנ

Judges 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: