Hebrew Old Testament

Joshua 24

Judges

Return to Index

Chapter 1

1

תומ ירחא יהיו
ינב ולאשיו עשוהי
רמאל הוהיב לארשי
ונל־הלעי ימ
הלחתב ינענכה־לא
׃וב םחלהל

2

הדוהי הוהי רמאיו
יתתנ הנה הלעי
׃ודיב ץראה־תא

3

הדוהי רמאיו
הלע ויחא ןועמשל
המחלנו ילרוגב יתא
יתכלהו ינענכב
ךלרוגב ךתא ינא־םג
׃ןועמש ותא ךליו

4

ןתיו הדוהי לעיו
ינענכה־תא הוהי
םוכיו םדיב יזרפהו
םיפלא תרשע קזבב
׃שיא

5

ינדא־תא ואצמיו
ומחליו קזבב קזב
ינענכה־תא וכיו וב
׃יזרפה־תאו

6

קזב ינדא סניו
וירחא ופדריו
וצצקיו ותא וזחאיו
וידי תונהב־תא
׃וילגרו

7

קזב־ינדא רמאיו
תונהב םיכלמ םיעבש
םהילגרו םהידי
םיטקלמ ויה םיצצקמ
רשאכ ינחלש תחת
יל־םלש ןכ יתישע
והאיביו םיהלא
׃םש תמיו םלשורי

8

הדוהי־ינב ומחליו
ודכליו םלשוריב
הוכיו התוא
ריעה־תאו ברח־יפל
׃שאב וחלש

9

ינב ודרי רחאו
םחלהל הדוהי
רהה בשוי ינענכב
׃הלפשהו בגנהו

10

הדוהי ךליו
בשויה ינענכה־לא
ןורבח־םשו ןורבחב
עברא תירק םינפל
ישש־תא וכיו
ןמיחא־תאו
׃ימלת־תאו

11

יבשוי־לא םשמ ךליו
ריבד־םשו ריבד
׃רפס־תירק םינפל

12

הכי־רשא בלכ רמאיו
הדכלו רפס־תירק־תא
הסכע־תא ול יתתנו
׃השאל יתב

13

לאינתע הדכליו
בלכ יחא זנק־ןב
ול־ןתיו ונממ ןטקה
׃השאל ותב הסכע־תא

14

האובב יהיו
לואשל והתיסתו
הדשה היבא־תאמ
רומחה לעמ חנצתו
בלכ הל ־רמאיו
׃ךל־המ

15

יל־הבה ול רמאתו
בגנה ץרא יכ הכרב
יל התתנו ינתתנ
הל ־ןתיו םימ תלג
תילע תלג תא בלכ
׃תיתחת תלג תאו

16

השמ ןתח יניק ינבו
םירמתה ריעמ ולע
רבדמ הדוהי ינב־תא
בגנב רשא הדוהי
בשיו ךליו דרע
׃םעה־תא

17

הדוהי ךליו
ויחא ןועמש־תא
ינענכה־תא וכיו
ומירחיו תפצ בשוי
ארקיו התוא
׃המרח ריעה־םש־תא

18

הדוהי דכליו
הלובג־תאו הזע־תא
ןולקשא־תאו
הלובג־תאו
ןורקע־תאו
׃הלובג־תאו

19

הוהי יהיו
שריו הדוהי־תא
אל יכ רהה־תא
יבשי־תא שירוהל
לזרב בכר ־יכ קמעה
׃םהל

20

בלכל ונתיו
רבד רשאכ ןורבח־תא
םשמ שרויו השמ
׃קנעה ינב השלש־תא

21

בשי יסוביה־תאו
ושירוה אל םלשורי
בשיו ןמינב ינב
ינב־תא יסוביה
דע םלשוריב ןמינב
׃הזה םויה

22

ףסוי־תיב ולעיו
לא־תיב םה־םג
׃םמע הוהיו

23

ףסוי־תיב וריתיו
ריעה־םשו לא־תיבב
׃זול םינפל

24

שיא םירמשה ואריו
ריעה־ןמ אצוי
ונארה ול ורמאיו
ריעה אובמ־תא אנ
׃דסח ךמע ונישעו

25

אובמ־תא םאריו
ריעה־תא וכיו ריעה
שיאה־תאו ברח־יפל
ותחפשמ ־לכ־תאו
׃וחלש

26

ץרא שיאה ךליו
ריע ןביו םיתחה
אוה זול המש ארקיו
׃הזה םויה דע המש

27

השנמ שירוה־אלו
ןאש־תיב־תא
היתונב־תאו
ךנעת־תאו
־תאו היתנב־תאו
רוד בשי
היתונב־תאו
םעלבי יבשוי־תאו
היתנב־תאו
ודגמ יבשוי־תאו
לאויו היתונב ־תאו
ץראב תבשל ינענכה
׃תאזה

28

לארשי קזח־יכ יהיו
ינענכה־תא םשיו
אל שירוהו סמל
׃ושירוה

29

שירוה אל םירפאו
בשויה ינענכה־תא
ינענכה בשיו רזגב
׃רזגב וברקב

30

שירוה אל ןלובז
ןורטק יבשוי־תא
ללהנ יבשוי־תאו
וברקב ינענכה בשיו
׃סמל ויהיו

31

שירוה אל רשא
וכע יבשי־תא
ןודיצ יבשוי־תאו
בלחא־תאו
ביזכא־תאו
קיפא־תאו הבלח־תאו
׃בחר־תאו

32

ברקב ירשאה בשיו
ץראה יבשי ינענכה
׃ושירוה אל יכ

33

שירוה־אל ילתפנ
שמש־תיב יבשי־תא
תנע־תיב יבשי־תאו
ינענכה ברקב בשיו
יבשיו ץראה יבשי
תנע תיבו שמש־תיב
׃סמל םהל ויה

34

ירמאה וצחליו
הרהה ןד־ינב־תא
תדרל ונתנ אל־יכ
׃קמעל

35

תבשל ירמאה לאויו
ןוליאב סרח־רהב
די דבכתו םיבלעשבו
ויהיו ףסוי־תיב
׃סמל

36

הלעממ ירמאה לובגו
עלסהמ םיברקע
׃הלעמו

Judges 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: