Hebrew Old Testament

Judges 5

Judges

Return to Index

Chapter 6

1

לארשי־ינב ושעיו
הוהי יניעב ערה
הוהי םנתיו
עבש ןידמ־דיב
׃םינש

2

ןידמ־די זעתו
ינפמ לארשי־לע
ינב םהל ושע ןידמ
תורהנמה־תא לארשי
םירהב רשא
תורעמה־תאו
׃תודצמה־תאו

3

לארשי ערז־םא היהו
קלמעו ןידמ הלעו
ולעו םדק־ינבו
׃וילע

4

םהילע ונחיו
לובי־תא ותיחשיו
הזע ךאוב־דע ץראה
היחמ וריאשי־אלו
רושו השו לארשיב
׃רומחו

5

םהינקמו םה יכ
ואבי םהילהאו ולעי
םהלו ברל הברא־ידכ
רפסמ ןיא םהילמגלו
׃התחשל ץראב ואביו

6

דאמ לארשי לדיו
וקעזיו ןידמ ינפמ
לארשי־ינב
׃הוהי־לא

7

וקעז־יכ יהיו
הוהי־לא לארשי־ינב
׃ןידמ תודא לע

8

שיא הוהי חלשיו
לארשי ינב־לא איבנ
רמא־הכ םהל רמאיו
לארשי יהלא הוהי
םכתא יתילעה יכנא
םכתא איצאו םירצממ
׃םידבע תיבמ

9

דימ םכתא לצאו
דימו םירצמ
שרגאו םכיצחל־לכ
הנתאו םכינפמ םתוא
׃םצרא־תא םכל

10

ינא םכל הרמאו
אל םכיהלא הוהי
יהלא־תא וארית
םתא רשא ירמאה
אלו םצראב םיבשוי
׃ילוקב םתעמש

11

הוהי ךאלמ אביו
רשא הלאה תחת בשיו
שאויל רשא הרפעב
ןועדגו ירזעה יבא
תגב םיטח טבח ונב
׃ןידמ ינפמ סינהל

12

ךאלמ וילא אריו
וילא רמאיו הוהי
רובג ךמע הוהי
׃ליחה

13

ןועדג וילא רמאיו
הוהי שיו ינדא יב
ונתאצמ המלו ונמע
היאו תאז־לכ
רשא ויתאלפנ־לכ
וניתובא ונל־ורפס
םירצממ אלה רמאל
התעו הוהי ונלעה
וננתיו הוהי ונשטנ
׃ןידמ־ףכב

14

הוהי וילא ןפיו
הז ךחכב ךל רמאיו
לארשי־תא תעשוהו
אלה ןידמ ףכמ
׃ךיתחלש

15

יב וילא רמאיו
עישוא המב ינדא
יפלא הנה לארשי־תא
יכנאו השנמב לדה
׃יבא תיבב ריעצה

16

הוהי וילא רמאיו
תיכהו ךמע היהא יכ
׃דחא שיאכ ןידמ־תא

17

אנ־םא וילא רמאיו
ךיניעב ןח יתאצמ
התאש תוא יל תישעו
׃ימע רבדמ

18

הזמ שמת אנ־לא
ךילא יאב־דע
יתחנמ־תא יתאצהו
ךינפל יתחנהו
דע בשא יכנא רמאיו
׃ךבוש

19

שעיו אב ןועדגו
םיזע־ידג
תוצמ חמק־תפיאו
קרמהו לסב םש רשבה
אצויו רורפב םש
הלאה תחת־לא וילא
׃שגיו

20

ךאלמ וילא רמאיו
רשבה־תא חק םיהלאה
חנהו תוצמה־תאו
זלה עלסה־לא
ךופש קרמה־תאו
׃ןכ שעיו

21

הוהי ךאלמ חלשיו
רשא תנעשמה הצק־תא
רשבב עגיו ודיב
שאה לעתו תוצמבו
לכאתו רוצה־ןמ
תוצמה־תאו רשבה־תא
ךלה הוהי ךאלמו
׃ויניעמ

22

ןועדג אריו
אוה הוהי ךאלמ־יכ
ההא ןועדג רמאיו
־לע־יכ הוהי ינדא
ךאלמ יתיאר ןכ
םינפ הוהי
׃םינפ־לא

23

הוהי ול רמאיו
ארית־לא ךל םולש
׃תומת אל

24

ןועדג םש ןביו
הוהיל חבזמ
הוהי ול־ארקיו
הזה םויה דע םולש
יבא תרפעב ונדוע
׃ירזעה

25

אוהה הלילב יהיו
חק הוהי ול רמאיו
רשא רושה־רפ־תא
ינשה רפו ךיבאל
תסרהו םינש עבש
רשא לעבה חבזמ־תא
הרשאה־תאו ךיבאל
׃תרכת וילע־רשא

26

הוהיל חבזמ תינבו
שאר לע ךיהלא
הכרעמב הזה זועמה
ינשה רפה־תא תחקלו
יצעב הלוע תילעהו
׃תרכת רשא הרשאה

27

הרשע ןועדג חקיו
שעיו וידבעמ םישנא
וילא רבד רשאכ
רשאכ יהיו הוהי
ויבא תיב־תא ארי
ריעה ישנא־תאו
שעיו םמוי תושעמ
׃הליל

28

ריעה ישנא ומיכשיו
ץתנ הנהו רקבב
הרשאהו לעבה חבזמ
תאו התרכ וילע־רשא
הלעה ינשה רפה
׃יונבה חבזמה־לע

29

שיא ורמאיו
השע ימ והער־לא
ושרדיו הזה רבדה
ורמאיו ושקביו
השע שאוי־ןב ןועדג
׃הזה רבדה

30

ריעה ישנא ורמאיו
אצוה שאוי־לא
יכ תמיו ךנב־תא
לעבה חבזמ־תא ץתנ
הרשאה תרכ יכו
׃וילע־רשא

31

לכל שאוי רמאיו
וילע ודמע־רשא
לעבל ןובירת םתאה
ןועישות םתא־םא
ול בירי רשא ותוא
רקבה־דע תמוי
ברי אוה םיהלא־םא
־תא ץתנ יכ ול
׃וחבזמ

32

ול־ארקיו
לעברי אוהה־םויב
לעבה וב ברי רמאל
׃וחבזמ־תא ץתנ יכ

33

קלמעו ןידמ־לכו
ופסאנ םדק־ינבו
ונחיו ורבעיו ודחי
׃לאערזי קמעב

34

השבל הוהי חורו
עקתיו ןועדג־תא
קעזיו רפושב
׃וירחא רזעיבא

35

חלש םיכאלמו
קעזיו השנמ־לכב
וירחא אוה־םג
רשאב חלש םיכאלמו
ילתפנבו ןולבזבו
׃םתארקל ולעיו

36

ןועדג רמאיו
ךשי־םא םיהלאה־לא
ידיב עישומ
רשאכ לארשי־תא
׃תרבד

37

גיצמ יכנא הנה
ןרגב רמצה תזג־תא
היהי לט םא
־לעו הדבל הזגה־לע
ברח ץראה־לכ
עישות־יכ יתעדיו
לארשי־תא ידיב
׃תרבד רשאכ

38

םכשיו ןכ־יהיו
רזיו תרחממ
לט ץמיו הזגה־תא
לפסה אולמ הזגה־ןמ
׃םימ

39

ןועדג רמאיו
רחי־לא םיהלאה־לא
ךא הרבדאו יב ךפא
־אנ הסנא םעפה
הזגב םעפה־קר
ברח אנ־יהי
הדבל הזגה־לא
ץראה־לכ־לעו
׃לט־היהי

40

ןכ םיהלא שעיו
אוהה הלילב
הזגה־לא ברח־יהיו
ץראה־לכ־לעו הדבל
׃לט היה

Judges 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: