Hebrew Old Testament

Judges 8

Judges

Return to Index

Chapter 9

1

ךלמיבא ךליו
המכש לעברי־ןב
רבדיו ומא יחא־לא
םהילא
תחפשמ־לכ־לאו
׃רמאל ומא יבא־תיב

2

ינזאב אנ־ורבד
םכש ילעב־לכ
לשמה םכל בוט־המ
לכ שיא םיעבש םכב
לשמ־םא לעברי ינב
דחא שיא םכב
םכמצע־יכ םתרכזו
׃ינא םכרשבו

3

ומא־יחא ורבדיו
ינזאב וילע
תא םכש ילעב־לכ
הלאה םירבדה־לכ
ירחא םבל טיו
ורמא יכ ךלמיבא
׃אוה וניחא

4

םיעבש ול־ונתיו
תירב לעב תיבמ ףסכ
ךלמיבא םהב רכשיו
םיקיר םישנא
וכליו םיזחפו
׃וירחא

5

ויבא־תיב אביו
גרהיו התרפע
לעברי־ינב ויחא־תא
ןבא־לע שיא םיעבש
םתוי רתויו תחא
יכ ןטקה לעברי־ןב
׃אבחנ

6

ילעב־לכ ופסאיו
אולמ תיב־לכו םכש
וכילמיו וכליו
ךלמל ךלמיבא־תא
רשא בצמ ןולא־םע
׃םכשב

7

ךליו םתויל ודגיו
שארב דמעיו
אשיו םיזרג־רה
רמאיו ארקיו ולוק
ילעב ילא ועמש םהל
םכילא עמשיו םכש
׃םיהלא

8

םיצעה וכלה ךולה
ךלמ םהילע חשמל
הכולמ תיזל ורמאיו
׃ונילע

9

תיזה םהל רמאיו
ינשד־תא יתלדחה
ודבכי יב־רשא
םישנאו םיהלא
עונל יתכלהו
׃םיצעה־לע

10

םיצעה ורמאיו
יכלמ תא־יכל הנאתל
׃ונילע

11

הנאתה םהל רמאתו
יקתמ־תא יתלדחה
הבוטה יתבונת־תאו
עונל יתכלהו
׃םיצעה־לע

12

ןפגל םיצעה ורמאיו
יכולמ תא־יכל
׃ונילע

13

ןפגה םהל רמאתו
ישורית־תא יתלדחה
םיהלא חמשמה
יתכלהו םישנאו
׃םיצעה־לע עונל

14

םיצעה־לכ ורמאיו
התא ךל דטאה־לא
׃ונילע־ךלמ

15

דטאה רמאיו
תמאב םא םיצעה־לא
יתא םיחשמ םתא
ואב םכילע ךלמל
ןיא־םאו ילצב וסח
דטאה־ןמ שא אצת
יזרא־תא לכאתו
׃ןונבלה

16

תמאב־םא התעו
םתישע םימתבו
ךלמיבא־תא וכילמתו
םתישע הבוט־םאו
ותיב־םעו לעברי־םע
וידי לומגכ־םאו
׃ול םתישע

17

יבא םחלנ־רשא
ךלשיו םכילע
לציו דגנמ ושפנ־תא
׃ןידמ דימ םכתא

18

תיב־לע םתמק םתאו
וגרהתו םויה יבא
שיא םיעבש וינב־תא
תחא ןבא־לע
ךלמיבא־תא וכילמתו
ילעב־לע ותמא־ןב
׃אוה םכיחא יכ םכש

19

םימתבו תמאב־םאו
לעברי־םע םתישע
הזה םויה ותיב־םעו
ךלמיבאב וחמש
׃םכב אוה־םג חמשיו

20

שא אצת ןיא־םאו
לכאתו ךלמיבאמ
םכש ילעב־תא
אצתו אולמ תיב־תאו
םכש ילעבמ שא
לכאתו אולמ תיבמו
׃ךלמיבא־תא

21

חרביו םתוי סניו
םש בשיו הראב ךליו
׃ויחא ךלמיבא ינפמ

22

ךלמיבא רשיו
שלש לארשי־לע
׃םינש

23

חור םיהלא חלשיו
ךלמיבא ןיב הער
םכש ילעב ןיבו
םכש־ילעב ודגביו
׃ךלמיבאב

24

םיעבש סמח אובל
םמדו לעברי־ינב
ךלמיבא־לע םושל
גרה רשא םהיחא
םכש ילעב לעו םתוא
וידי־תא וקזח־רשא
׃ויחא־תא גרהל

25

ילעב ול ומישיו
לע םיבראמ םכש
ולזגיו םירהה ישאר
רבעי ־רשא־לכ תא
דגיו ךרדב םהילע
׃ךלמיבאל

26

דבע־ןב לעג אביו
םכשב ורבעיו ויחאו
ילעב וב־וחטביו
׃םכש

27

ורצביו הדשה ואציו
וכרדיו םהימרכ־תא
םילולה ושעיו
םהיהלא תיב ואביו
ותשיו ולכאיו
׃ךלמיבא־תא וללקיו

28

דבע־ןב לעג רמאיו
םכש־ימו ךלמיבא־ימ
אלה ונדבענ יכ
לבזו לעברי־ןב
ודבע ודיקפ
יבא רומח ישנא־תא
ונדבענ עודמו םכש
׃ונחנא

29

םעה־תא ןתי ימו
הריסאו ידיב הזה
רמאיו ךלמיבא־תא
ךאבצ הבר ךלמיבאל
׃האצו

30

ריעה־רש לבז עמשיו
לעג ירבד־תא
׃ופא רחיו דבע־ןב

31

םיכאלמ חלשיו
המרתב ךלמיבא־לא
לעג הנה רמאל
םיאב ויחאו דבע־ןב
םירצ םנהו המכש
׃ךילע ריעה־תא

32

התא הליל םוק התעו
בראו ךתא־רשא םעהו
׃הדשב

33

חרזכ רקבב היהו
תטשפו םיכשת שמשה
אוה־הנהו ריעה־לע
ותא ־רשא םעהו
תישעו ךילא םיאצי
׃ךדי אצמת רשאכ ול

34

ךלמיבא םקיו
ומע־רשא םעה־לכו
ובראיו הליל
העברא םכש־לע
׃םישאר

35

דבע־ןב לעג אציו
רעש חתפ דמעיו
ךלמיבא םקיו ריעה
ותא־רשא םעהו
׃בראמה־ןמ

36

םעה־תא לעג־אריו
לבז־לא רמאיו
ישארמ דרוי םע־הנה
וילא רמאיו םירהה
םירהה לצ תא לבז
׃םישנאכ האר התא

37

רבדל לעג דוע ףסיו
םע־הנה רמאיו
רובט םעמ םידרוי
אב דחא־שארו ץראה
ןולא ךרדמ
׃םיננועמ

38

לבז וילא רמאיו
רשא ךיפ אופא היא
יכ ךלמיבא ימ רמאת
םעה הז אלה ונדבענ
וב התסאמ רשא
םחלהו התע אנ־אצ
׃וב

39

ינפל לעג אציו
םחליו םכש ילעב
׃ךלמיבאב

40

ךלמיבא והפדריו
ולפיו וינפמ סניו
חתפ־דע םיבר םיללח
׃רעשה

41

ךלמיבא בשיו
לבז שרגיו המוראב
ויחא־תאו לעג־תא
׃םכשב תבשמ

42

אציו תרחממ יהיו
ודגיו הדשה םעה
׃ךלמיבאל

43

םצחיו םעה־תא חקיו
בראיו םישאר השלשל
הנהו אריו הדשב
ריעה־ןמ אצי םעה
׃םכיו םהילע םקיו

44

םישארהו ךלמיבאו
וטשפ ומע רשא
רעש חתפ ודמעיו
םישארה ינשו ריעה
רשא־לכ־לע וטשפ
׃םוכיו הדשב

45

ריעב םחלנ ךלמיבאו
אוהה םויה לכ
ריעה־תא דכליו
הב־רשא םעה־תאו
ריעה־תא ץתיו גרה
׃חלמ הערזיו

46

ילעב־לכ ועמשיו
ואביו םכש־לדגמ
לא תיב חירצ־לא
׃תירב

47

יכ ךלמיבאל דגיו
ילעב־לכ וצבקתה
׃םכש־לדגמ

48

ךלמיבא לעיו
אוה ןומלצ־רה
ותא־רשא םעה־לכו
־תא ךלמיבא חקיו
ודיב תומדרקה
םיצע תכוש תרכיו
םשיו האשיו
רמאיו ומכש־לע
המ ומע־רשא םעה־לא
ורהמ יתישע םתיאר
׃ינומכ ושע

49

םעה־לכ־םג ותרכיו
וכליו הכוש שיא
ךלמיבא ירחא
חירצה־לע ומישיו
םהילע ותיציו
שאב חירצה־תא
ישנא־לכ םג ותמיו
שיא ףלאכ םכש־לדגמ
׃השאו

50

ךלמיבא ךליו
ץבתב ןחיו ץבת־לא
׃הדכליו

51

היה זע־לדגמו
וסניו ריעה־ךותב
םישנאה־לכ המש
ילעב לכו םישנהו
םדעב ורגסיו ריעה
גג־לע ולעיו
׃לדגמה

52

ךלמיבא אביו
וב םחליו לדגמה־דע
לדגמה חתפ־דע שגיו
׃שאב ופרשל

53

חלפ תחא השא ךלשתו
ךלמיבא שאר־לע בכר
׃ותלגלג־תא ץרתו

54

הרהמ ארקיו
וילכ אשנ רענה־לא
ךברח ףלש ול רמאיו
ורמאי ־ןפ ינתתומו
והתגרה השא יל
ורענ והרקדיו
׃תמיו

55

לארשי־שיא ואריו
ךלמיבא תמ יכ
׃ומקמל שיא וכליו

56

תער תא םיהלא בשיו
השע רשא ךלמיבא
גרהל ויבאל
׃ויחא םיעבש־תא

57

ישנא תער־לכ תאו
םיהלא בישה םכש
םהילא אבתו םשארב
־ןב םתוי תללק
׃לעברי

Judges 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: