Hebrew Old Testament

Judges 12

Judges

Return to Index

Chapter 13

1

לארשי ינב ופסיו
יניעב ערה תושעל
הוהי םנתיו הוהי
םיעברא םיתשלפ־דיב
׃הנש

2

דחא שיא יהיו
ינדה תחפשממ הערצמ
ותשאו חונמ ומשו
׃הדלי אלו הרקע

3

הוהי־ךאלמ אריו
רמאיו השאה־לא
אנ־הנה הילא
תדלי אלו הרקע־תא
׃ןב תדליו תירהו

4

אנ ירמשה התעו
רכשו ןיי יתשת־לאו
׃אמט־לכ ילכאת־לאו

5

תדליו הרה ךנה יכ
הלעי־אל הרומו ןב
ריזנ־יכ ושאר־לע
רענה היהי םיהלא
לחי אוהו ןטבה־ןמ
לארשי־תא עישוהל
׃םיתשלפ דימ

6

רמאתו השאה אבתו
שיא רמאל השיאל
ילא אב םיהלאה
ךאלמ הארמכ והארמו
דאמ ארונ םיהלאה
והיתלאש אלו
אוה הזמ־יא
דיגה־אל ומש־תאו
׃יל

7

הרה ךנה יל רמאיו
התעו ןב תדליו
רכשו ןיי יתשת־לא
־לכ ילכאת־לאו
ריזנ־יכ האמט
רענה היהי םיהלא
םוי־דע ןטבה־ןמ
׃ותומ

8

חונמ רתעיו
יב רמאיו הוהי־לא
םיהלאה שיא ינודא
אנ־אובי תחלש רשא
ונרויו ונילא דוע
רענל השענ־המ
׃דלויה

9

לוקב םיהלאה עמשיו
ךאלמ אביו חונמ
דוע םיהלאה
איהו השאה־לא
חונמו הדשב תבשוי
׃המע ןיא השיא

10

ץרתו השאה רהמתו
רמאתו השיאל דגתו
ילא הארנ הנה וילא
םויב אב ־רשא שיאה
׃ילא

11

חונמ ךליו םקיו
אביו ותשא ירחא
ול רמאיו שיאה־לא
־רשא שיאה התאה
השאה־לא תרבד
׃ינא רמאיו

12

התע חונמ רמאיו
היהי־המ ךירבד אבי
׃והשעמו רענה־טפשמ

13

הוהי ךאלמ רמאיו
לכמ חונמ־לא
השאה־לא יתרמא־רשא
׃רמשת

14

ןפגמ אצי־רשא לכמ
ןייו לכאת אל ןייה
תשת־לא רכשו
לכאת ־לא האמט־לכו
היתיוצ־רשא לכ
׃רמשת

15

חונמ רמאיו
הוהי ךאלמ־לא
ךתוא אנ־הרצענ
ידג ךינפל השענו
׃םיזע

16

הוהי ךאלמ רמאיו
ינרצעת־םא חונמ־לא
ךמחלב לכא־אל
הלע השעת־םאו
יכ הנלעת הוהיל
חונמ עדי־אל
׃אוה הוהי ךאלמ־יכ

17

חונמ רמאיו
ימ הוהי ךאלמ־לא
ךירבד אבי־יכ ךמש
׃ךונדבכו

18

ךאלמ ול רמאיו
לאשת הז המל הוהי
׃יאלפ־אוהו ימשל

19

ידג־תא חונמ חקיו
החנמה־תאו םיזעה
רוצה־לע לעיו
תושעל אלפמו הוהיל
׃םיאר ותשאו חונמו

20

בהלה תולעב יהיו
המימשה חבזמה לעמ
הוהי־ךאלמ לעיו
חונמו חבזמה בהלב
ולפיו םיאר ותשאו
׃הצרא םהינפ־לע

21

ךאלמ דוע ףסי־אלו
הארהל הוהי
ותשא־לאו חונמ־לא
־יכ חונמ עדי זא
׃אוה הוהי ךאלמ

22

חונמ רמאיו
תומנ תומ ותשא־לא
׃וניאר םיהלא יכ

23

ול ותשא ול רמאתו
ונתימהל הוהי ץפח
הלע ונדימ חקל־אל
ונארה אלו החנמו
אל תעכו הלא־לכ־תא
׃תאזכ ונעימשה

24

ןב השאה דלתו
ומש־תא ארקתו
רענה לדגיו ןושמש
׃הוהי והכרביו

25

הוהי חור לחתו
ןד־הנחמב ומעפל
ןיבו הערצ ןיב
׃לאתשא

Judges 14

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: