Hebrew Old Testament

Judges 18

Judges

Return to Index

Chapter 19

1

םהה םימיב יהיו
לארשיב ןיא ךלמו
רג יול שיא יהיו
םירפא ־רה יתכריב
שגליפ השא ול־חקיו
׃הדוהי םחל תיבמ

2

ושגליפ וילע הנזתו
תיב־לא ותאמ ךלתו
םחל תיב־לא היבא
םש ־יהתו הדוהי
׃םישדח העברא םימי

3

ךליו השיא םקיו
הבל־לע רבדל הירחא
ומע ורענו ובישהל
םירמח דמצו
היבא תיב והאיבתו
הרענה יבא והאריו
׃ותארקל חמשיו

4

יבא ונתח וב־קזחיו
ותא בשיו הרענה
ולכאיו םימי תשלש
׃םש וניליו ותשיו

5

יעיברה םויב יהיו
םקיו רקבב ומיכשיו
יבא רמאיו תכלל
ונתח ־לא הרענה
םחל־תפ ךבל דעס
׃וכלת רחאו

6

ולכאיו ובשיו
ותשיו ודחי םהינש
הרענה יבא רמאיו
אנ־לאוה שיאה־לא
׃ךבל בטיו ןילו

7

תכלל שיאה םקיו
ונתח וב־רצפיו
׃םש ןליו בשיו

8

םויב רקבב םכשיו
רמאיו תכלל ישימחה
אנ־דעס הרענה יבא
והמהמתהו ךבבל
םויה תוטנ־דע
׃םהינש ולכאיו

9

תכלל שיאה םקיו
ורענו ושגליפו אוה
יבא ונתח ול רמאיו
הפר אנ הנה הרענה
אנ־וניל ברעל םויה
ןיל םויה תונח הנה
ךבבל בטייו הפ
רחמ םתמכשהו
תכלהו םככרדל
׃ךלהאל

10

ןולל שיאה הבא־אלו
אביו ךליו םקיו
איה סובי חכנ־דע
דמצ ומעו םלשורי
םישובח םירומח
׃ומע ושגליפו

11

םויהו סובי־םע םה
רענה רמאיו דאמ דר
אנ־הכל וינדא־לא
־לא הרוסנו
תאזה יסוביה־ריע
׃הב ןילנו

12

וינדא וילא רמאיו
ריע־לא רוסנ אל
ינבמ־אל רשא ירכנ
ונרבעו הנה לארשי
׃העבג־דע

13

ךל ורענל רמאיו
דחאב הברקנו
העבגב ונלו תומקמה
׃המרב וא

14

אבתו וכליו ורבעיו
לצא שמשה םהל
׃ןמינבל רשא העבגה

15

אובל םש ורסיו
אביו העבגב ןולל
ריעה בוחרב בשיו
־ףסאמ שיא ןיאו
׃ןולל התיבה םתוא

16

אב ןקז שיא הנהו
הדשה־ןמ והשעמ־ןמ
רהמ שיאהו ברעב
רג ־אוהו םירפא
םוקמה ישנאו העבגב
׃ינימי ינב

17

אריו ויניע אשיו
בחרב חראה שיאה־תא
שיאה רמאיו ריעה
ךלת הנא ןקזה
׃אובת ןיאמו

18

םירבע וילא רמאיו
םחל־תיבמ ונחנא
יתכרי־דע הדוהי
יכנא םשמ םירפא־רה
םחל תיב־דע ךלאו
תיב־תאו הדוהי
ןיאו ךלה ינא הוהי
יתוא ףסאמ שיא
׃התיבה

19

אופסמ־םג ןבת־םגו
םגו ונירומחל שי
יל־שי ןייו םחל
רענלו ךתמאלו
ןיא ךידבע־םע
׃רבד־לכ רוסחמ

20

ןקזה שיאה רמאיו
קר ךל םולש
קר ילע ךרוסחמ־לכ
׃ןלת־לא בוחרב

21

ותיבל והאיביו
םירומחל לוביו
םהילגר וצחריו
׃ותשיו ולכאיו

22

םיביטימ המה
ישנא הנהו םבל־תא
ישנא ריעה
ובסנ לעילב־ינב
םיקפדתמ תיבה ־תא
ורמאיו תלדה־לע
תיבה לעב שיאה־לא
אצוה רמאל ןקזה
אב־רשא שיאה ־תא
׃ונעדנו ךתיב־לא

23

שיאה םהילא אציו
רמאיו תיבה לעב
יחא־לא םהלא
ירחא אנ וערת־לא
הזה שיאה אב־רשא
ושעת־לא יתיב־לא
׃תאזה הלבנה־תא

24

הלותבה יתב הנה
והשגליפו
םתוא אנ־האיצוא
ושעו םתוא ונעו
םכיניעב בוטה םהל
ושעת אל הזה שיאלו
׃תאזה הלבנה רבד

25

םישנאה ובא־אלו
קזחיו ול עמשל
אציו ושגליפב שיאה
ועדיו ץוחה םהילא
הב־וללעתיו התוא
רקבה־דע הלילה־לכ
תולעב הוחלשיו
׃רחשה

26

תונפל השאה אבתו
חתפ לפתו רקבה
שיאה־תיב
־דע םש הינודא־רשא
׃רואה

27

רקבב הינדא םקיו
תיבה תותלד חתפיו
וכרדל תכלל אציו
ושגליפ השאה הנהו
תיבה חתפ תלפנ
׃ףסה־לע הידיו

28

ימוק הילא רמאיו
הנע ןיאו הכלנו
רומחה־לע החקיו
ךליו שיאה םקיו
׃ומקמל

29

חקיו ותיב־לא אביו
קזחיו תלכאמה־תא
החתניו ושגליפב
רשע םינשל הימצעל
לכב החלשיו םיחתנ
׃לארשי לובג

30

רמאו הארה־לכ היהו
התיהנ־אל
תאזכ התארנ־אלו
־ינב תולע םוימל
םירצמ ץראמ לארשי
הזה םויה דע
וצע הילע םכל־ומיש
׃ורבדו

Judges 20

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: