Hebrew Old Testament

Judges 20

Judges

Return to Index

Chapter 21

1

עבשנ לארשי שיאו
שיא רמאל הפצמב
ותב ןתי־אל ונממ
׃השאל ןמינבל

2

לא־תיב םעה אביו
ברעה־דע םש ובשיו
ואשיו םיהלאה ינפל
יכב וכביו םלוק
׃לודג

3

הוהי המל ורמאיו
התיה לארשי יהלא
דקפהל לארשיב תאז
טבש לארשימ םויה
׃דחא

4

תרחממ יהיו
םעה ומיכשיו
חבזמ םש־ונביו
תולע ולעיו
׃םימלשו

5

לארשי ינב ורמאיו
הלע־אל רשא ימ
יטבש־לכמ להקב
יכ הוהי־לא לארשי
הלודגה העובשה
הלע־אל רשאל התיה
הפצמה הוהי־לא
׃תמוי תומ רמאל

6

לארשי ינב ומחניו
ויחא ןמינב־לא
םויה עדגנ ורמאיו
׃לארשימ דחא טבש

7

םהל השענ־המ
םישנל םירתונל
ונעבשנ ונחנאו
יתלבל הוהיב
וניתונבמ םהל־תת
׃םישנל

8

דחא ימ ורמאיו
רשא לארשי יטבשמ
הוהי־לא הלע־אל
־אב אל הנהו הפצמה
הנחמה־לא שיא
דעלג שיבימ
׃להקה־לא

9

הנהו םעה דקפתיו
יבשוימ שיא םש־ןיא
׃דעלג שבי

10

הדעה םש־וחלשיו
שיא ףלא רשע־םינש
ווציו ליחה ינבמ
וכל רמאל םתוא
יבשוי־תא םתיכהו
ברח־יפל דעלג שבי
׃ףטהו םישנהו

11

ושעת רשא רבדה הזו
השא־לכו רכז־לכ
רכז־בכשמ תעדי
׃ומירחת

12

יבשוימ ואצמיו
עברא דעלג שיבי
הלותב הרענ תואמ
שיא העדי־אל רשא
ואיביו רכז בכשמל
הלש הנחמה־לא םתוא
׃ןענכ ץראב רשא

13

הדעה־לכ וחלשיו
ינב־לא ורבדיו
עלסב רשא ןמינב
םהל וארקיו ןומר
׃םולש

14

תעב ןמינב בשיו
םהל ונתיו איהה
ויח רשא םישנה
דעלג שבי ישנמ
׃ןכ םהל ואצמ־אלו

15

ןמינבל םחנ םעהו
ץרפ הוהי השע־יכ
׃לארשי יטבשב

16

הדעה ינקז ורמאיו
םירתונל השענ־המ
הדמשנ־יכ םישנל
׃השא ןמינבמ

17

הטילפ תשרי ורמאיו
החמי־אלו ןמינבל
׃לארשימ טבש

18

לכונ אל ונחנאו
םישנ םהל־תתל
ועבשנ־יכ וניתונבמ
רמאל לארשי־ינב
השא ןתנ רורא
׃ןמינבל

19

הנה ורמאיו
ולשב הוהי־גח
רשא המימי םימימ
לא־תיבל הנופצמ
הלסמל שמשה החרזמ
המכש לא־תיבמ הלעה
׃הנובלל בגנמו

20

ןמינב ינב־תא וציו
םתבראו וכל רמאל
׃םימרכב

21

הנהו םתיארו
וליש־תונב ואצי־םא
תולחמב לוחל
םימרכה־ןמ םתאציו
שיא םכל םתפטחו
וליש תונבמ ותשא
׃ןמינב ץרא םתכלהו

22

ואבי־יכ היהו
םהיחא וא םתובא
ונרמאו ונילא בורל
םתוא ונונח םהילא
שיא ונחקל אל יכ
אל יכ המחלמב ותשא
תעכ םהל םתתנ םתא
׃ומשאת

23

ינב ןכ־ושעיו
םישנ ואשיו ןמינב
תוללחמה־ןמ םרפסמל
וכליו ולזג רשא
םתלחנ־לא ובושיו
םירעה־תא ונביו
׃םהב ובשיו

24

םשמ וכלהתיו
תעב לארשי־ינב
וטבשל שיא איהה
ואציו ותחפשמלו
׃ותלחנל שיא םשמ

25

ךלמ ןיא םהה םימיב
רשיה שיא לארשיב
׃השעי ויניעב

Ruth 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: