Hebrew Old Testament

1 Samuel 2

1 Samuel

Return to Index

Chapter 3

1

תרשמ לאומש רענהו
ילע ינפל הוהי־תא
רקי היה הוהי־רבדו
ןיא םהה םימיב
׃ץרפנ ןוזח

2

אוהה םויב יהיו
ומקמב בכש ילעו
תוהכ ולחה וניעו
׃תוארל לכוי אל

3

םרט םיהלא רנו
בכש לאומשו הבכי
םש־רשא הוהי לכיהב
׃םיהלא ןורא

4

הוהי ארקיו
רמאיו לאומש־לא
׃יננה

5

רמאיו ילע־לא ץריו
יל תארק־יכ יננה
יתארק־אל רמאיו
ךליו בכש בוש
׃בכשיו

6

דוע ארק הוהי ףסיו
לאומש םקיו לאומש
רמאיו ילע־לא ךליו
יל תארק יכ יננה
יתארק־אל רמאיו
׃בכש בוש ינב

7

עדי םרט לאומשו
הלגי םרטו הוהי־תא
׃הוהי־רבד וילא

8

הוהי ףסיו
תישלשב לאומש־ארק
ילע־לא ךליו םקיו
יכ יננה רמאיו
ילע ןביו יל תארק
׃רענל ארק הוהי יכ

9

לאומשל ילע רמאיו
היהו בכש ךל
ךילא ארקי־םא
יכ הוהי רבד תרמאו
ךליו ךדבע עמש
בכשיו לאומש
׃ומוקמב

10

בציתיו הוהי אביו
םעפב־םעפכ ארקיו
רמאיו לאומש לאומש
עמש יכ רבד לאומש
׃ךדבע

11

הוהי רמאיו
יכנא הנה לאומש־לא
לארשיב רבד השע
ועמש־לכ רשא
׃וינזא יתש הנילצת

12

םיקא אוהה םויב
רשא־לכ תא ילע־לא
לחה ותיב־לא יתרבד
׃הלכו

13

טפש־יכ ול יתדגהו
ותיב־תא ינא
ןועב םלוע־דע
םיללקמ־יכ עדי־רשא
ההכ אלו וינב םהל
׃םב

14

תיבל יתעבשנ ןכלו
ןוע רפכתי־םא ילע
חבזב ילע־תיב
׃םלוע ־דע החנמבו

15

לאומש בכשיו
חתפיו רקבה־דע
הוהי־תיב תותלד־תא
דיגהמ ארי לאומשו
׃ילע־לא הארמה־תא

16

ילע ארקיו
רמאיו לאומש־תא
רמאיו ינב לאומש
׃יננה

17

רשא רבדה המ רמאיו
אנ־לא ךילא רבד
הכ ינממ דחכת
הכו םיהלא ךל־השעי
דחכת־םא ףיסוי
רבדה־לכמ רבד ינממ
׃ךילא רבד־רשא

18

לאומש ול־דגיו
אלו םירבדה־לכ־תא
רמאיו ונממ דחכ
בוטה אוה הוהי
׃השעי וניעב

19

הוהיו לאומש לדגיו
ליפה־אלו ומע היה
׃הצרא וירבד־לכמ

20

ןדמ לארשי־לכ עדיו
יכ עבש ראב־דעו
איבנל לאומש ןמאנ
׃הוהיל

21

הארהל הוהי ףסיו
הוהי הלגנ־יכ הלשב
ולשב לאומש־לא
׃הוהי רבדב

1 Samuel 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: