Hebrew Old Testament

1 Samuel 11

1 Samuel

Return to Index

Chapter 12

1

לאומש רמאיו
הנה לארשי־לכ־לא
לכל םכלקב יתעמש
יל םתרמא־רשא
׃ךלמ םכילע ךילמאו

2

ךלמה הנה התעו
ינאו םכינפל ךלהתמ
ינבו יתבשו יתנקז
ינאו םכתא םנה
םכינפל יתכלהתה
םויה־דע ירענמ
׃הזה

3

דגנ יב ונע יננה
וחישמ דגנו הוהי
יתחקל ימ רוש־תא
יתחקל ימ רומחו
יתקשע ימ־תאו
יתוצר ימ־תא
רפכ יתחקל ימ־דימו
וב יניע םילעאו
׃םכל בישאו

4

ונתקשע אל ורמאיו
ונתוצר אלו
שיא־דימ תחקל־אלו
׃המואמ

5

דע םהילא רמאיו
דעו םכב הוהי
יכ הזה םויה וחישמ
ידיב םתאצמ אל
׃דע רמאיו המואמ

6

לאומש רמאיו
רשא הוהי םעה־לא
השמ־תא השע
רשאו ןרהא־תאו
םכיתבא ־תא הלעה
׃םירצמ ץראמ

7

ובציתה התעו
ינפל םכתא הטפשאו
תוקדצ־לכ תא הוהי
םכתא השע־רשא הוהי
׃םכיתובא־תאו

8

בקעי אב־רשאכ
וקעזיו םירצמ
הוהי־לא םכיתובא
השמ־תא הוהי חלשיו
ואיצויו ןרהא־תאו
םירצממ םכיתבא־תא
׃הזה םוקמב םובשיו

9

הוהי־תא וחכשיו
םתא רכמיו םהיהלא
אבצ־רש ארסיס דיב
םיתשלפ ־דיבו רוצח
באומ ךלמ דיבו
׃םב ומחליו

10

הוהי־לא וקעזיו
יכ ונאטח רמאיו
הוהי־תא ונבזע
םילעבה־תא דבענו
התעו תורתשעה־תאו
וניביא דימ ונליצה
׃ךדבענו

11

הוהי חלשיו
ןדב־תאו לעברי־תא
חתפי־תאו
לציו לאומש־תאו
םכיביא דימ םכתא
׃חטב ובשתו ביבסמ

12

ךלמ שחנ־יכ וארתו
םכילע אב ןומע־ינב
אל יל ורמאתו
ונילע ךלמי ךלמ־יכ
םכיהלא הוהיו
׃םככלמ

13

רשא ךלמה הנה התעו
םתלאש רשא םתרחב
הוהי ןתנ הנהו
׃ךלמ םכילע

14

הוהי־תא וארית־םא
םתעמשו ותא םתדבעו
ורמת אלו ולקב
םתיהו הוהי יפ־תא
ךלמה־םגו םתא־םג
רחא םכילע ךלמ רשא
׃םכיהלא הוהי

15

לוקב ועמשת אל־םאו
יפ־תא םתירמו הוהי
התיהו הוהי
םכב הוהי־די
׃םכיתבאבו

16

ובציתה התע־םג
רבדה־תא וארו
רשא הזה לודגה
׃םכיניעל השע הוהי

17

םיטח־ריצק אולה
הוהי־לא ארקא םויה
רטמו תולק ןתיו
־יכ וארו ועדו
רשא הבר םכתער
הוהי יניעב םתישע
׃ךלמ םכל לואשל

18

לאומש ארקיו
הוהי ןתיו הוהי־לא
םויב רטמו תלק
־לכ ארייו אוהה
הוהי־תא דאמ םעה
׃לאומש־תאו

19

םעה־לכ ורמאיו
ללפתה לאומש־לא
הוהי־לא ךידבע־דעב
תומנ ־לאו ךיהלא
ונפסי־יכ
הער וניתאטח־לכ־לע
׃ךלמ ונל לאשל

20

לאומש רמאיו
וארית־לא םעה־לא
תא םתישע םתא
ךא תאזה הערה־לכ
ירחאמ ורוסת ־לא
םתדבעו הוהי
הוהי־תא
׃םכבבל־לכב

21

ירחא יכ ורוסת אלו
רשא והתה
אלו וליעוי־אל
׃המה והת־יכ וליצי

22

הוהי שטי־אל יכ
ומש רובעב ומע־תא
ליאוה יכ לודגה
םכתא תושעל הוהי
׃םעל ול

23

יל הלילח יכנא םג
לדחמ הוהיל אטחמ
םכדעב ללפתהל
ךרדב םכתא יתירוהו
׃הרשיהו הבוטה

24

הוהי־תא וארי ךא
תמאב ותא םתדבעו
ואר יכ םכבבל־לכב
׃םכמע לדגה־רשא תא

25

וערת ערה־םאו
םככלמ־םג םתא־םג
׃ופסת

1 Samuel 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: