Hebrew Old Testament

1 Samuel 23

1 Samuel

Return to Index

Chapter 24

1

בשיו םשמ דוד לעיו
׃ידג־ןיע תודצמב

2

לואש בש רשאכ יהיו
םיתשלפ ירחאמ
הנה רמאל ול ודגיו
ןיע רבדמב דוד
׃ידג

3

תשלש לואש חקיו
רוחב שיא םיפלא
ךליו לארשי־לכמ
דוד־תא שקבל
ינפ־לע וישנאו
׃םילעיה ירוצ

4

תורדג־לא אביו
םשו ךרדה־לע ןאצה
לואש אביו הרעמ
וילגר־תא ךסהל
וישנאו דודו
הרעמה יתכריב
׃םיבשי

5

דוד ישנא ורמאיו
םויה הנה וילא
ךילא הוהי רמא־רשא
ןתנ יכנא הנה
ךדיב ךיביא־תא
בטי רשאכ ול תישעו
דוד םקיו ךיניעב
־ףנכ־תא תרכיו
לואשל־רשא ליעמה
׃טלב

6

ךיו ןכ־ירחא יהיו
רשא לע ותא דוד־בל
רשא ףנכ־תא תרכ
׃לואשל

7

וישנאל רמאיו
הוהימ יל הלילח
רבדה־תא השעא־םא
חישמל ינדאל הזה
וב ידי חלשל הוהי
׃אוה הוהי חישמ־יכ

8

דוד עסשיו
םירבדב וישנא־תא
םוקל םנתנ אלו
םק לואשו לואש־לא
׃ךרדב ךליו הרעמהמ

9

ןכ־ירחא דוד םקיו
הרעמה־ןמ אציו
לואש־ירחא ארקיו
ךלמה ינדא רמאל
וירחא לואש טביו
םיפא דוד דקיו
׃וחתשיו הצרא

10

לואשל דוד רמאיו
ירבד־תא עמשת המל
דוד הנה רמאל םדא
׃ךתער שקבמ

11

ואר הזה םויה הנה
ךנתנ־רשא תא ךיניע
ידיב םויה הוהי
ךגרהל רמאו הרעמב
רמאו ךילע סחתו
ינדאב ידי חלשא־אל
׃אוה הוהי חישמ־יכ

12

האר םג האר יבאו
ידיב ךליעמ ףנכ־תא
ףנכ־תא יתרכב יכ
ךיתגרה אלו ךליעמ
ןיא יכ הארו עד
עשפו הער ידיב
התאו ךל יתאטח־אלו
ישפנ ־תא הדצ
׃התחקל

13

יניב הוהי טפשי
הוהי ינמקנו ךניבו
אל ידיו ךממ
׃ךב־היהת

14

לשמ רמאי רשאכ
אצי םיעשרמ ינמדקה
אל ידיו עשר
׃ךב־היהת

15

ךלמ אצי ימ ירחא
התא ימ ירחא לארשי
תמ בלכ ירחא ףדר
׃דחא שערפ ירחא

16

ןידל הוהי היהו
ךניבו יניב טפשו
יביר־תא בריו אריו
׃ךדימ ינטפשיו

17

דוד תולככ יהיו
םירבדה־תא רבדל
לואש־לא הלאה
ךלקה לואש רמאיו
אשיו דוד ינב הז
׃ךביו ולק לואש

18

קידצ דוד־לא רמאיו
התא יכ ינממ התא
ינאו הבוטה ינתלמג
׃הערה ךיתלמג

19

תא םויה תדגה תאו
יתא התישע־רשא
ינרגס רשא תא הבוט
אלו ךדיב הוהי
׃ינתגרה

20

שיא אצמי־יכו
וחלשו וביא־תא
הוהיו הבוט ךרדב
תחת הבוט ךמלשי
רשא הזה םויה
׃יל התישע

21

יכ יתעדי הנה התעו
המקו ךולמת ךלמ
׃לארשי תכלממ ךדיב

22

יל העבשה התעו
תירכת־םא הוהיב
ירחא יערז־תא
ימש־תא דימשת־םאו
׃יבא תיבמ

23

לואשל דוד עבשיו
ותיב־לא לואש ךליו
ולע וישנאו דודו
׃הדוצמה־לע

1 Samuel 25

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: