Hebrew Old Testament

1 Samuel 24

1 Samuel

Return to Index

Chapter 25

1

וצבקיו לאומש תמיו
לארשי־לכ
והרבקיו ול־ודפסיו
םקיו המרב ותיבב
רבדמ־לא דריו דוד
׃ןראפ

2

והשעמו ןועמב שיאו
לודג שיאהו למרכב
ןאצ ולו דאמ
ףלאו םיפלא־תשלש
זזגב יהיו םיזע
׃למרכב ונאצ־תא

3

םשו לבנ שיאה םשו
השאהו ליגבא ותשא
ראת תפיו לכש־תבוט
ערו השק שיאהו
׃ובלכ אוהו םיללעמ

4

רבדמב דוד עמשיו
לבנ זזג־יכ
׃ונאצ־תא

5

הרשע דוד חלשיו
דוד רמאיו םירענ
הלמרכ ולע םירענל
לבנ־לא םתאבו
ימשב ול־םתלאשו
׃םולשל

6

יחל הכ םתרמאו
ךתיבו םולש התאו
ךל־רשא לכו םולש
׃םולש

7

יכ יתעמש התעו
התע ךל םיזזג
ויה ךל־רשא םיערה
םונמלכה אל ונמע
םהל דקפנ־אלו
ימי־לכ המואמ
׃למרכב םתויה

8

ךירענ־תא לאש
ואצמיו ךל ודיגיו
ךיניעב ןח םירענה
ונב בוט םוי־לע־יכ
רשא תא אנ־הנת
ךידבעל ךדי אצמת
׃דודל ךנבלו

9

דוד ירענ ואביו
לבנ־לא ורבדיו
הלאה םירבדה־לככ
׃וחוניו דוד םשב

10

ידבע־תא לבנ ןעיו
דוד ימ רמאיו דוד
םויה ישי־ןב ימו
םידבע ובר
ינפמ שיא םיצרפתמה
׃וינדא

11

ימחל־תא יתחקלו
תאו ימימ־תאו
יתחבט רשא יתחבט
יתתנו יזזגל
אל רשא םישנאל
׃המה הזמ יא יתעדי

12

דוד־ירענ וכפהיו
ואביו ובשיו םכרדל
לככ ול ודגיו
׃הלאה םירבדה

13

וישנאל דוד רמאיו
וברח־תא שיא ורגח
שיא ורגחיו
רגחיו וברח־תא
וברח־תא דוד־םג
דוד ירחא ולעיו
שיא תואמ עבראכ
־לע ובשי םיתאמו
׃םילכה

14

לבנ תשא ליגיבאלו
דחא־רענ דיגה
הנה רמאל םירענהמ
םיכאלמ דוד חלש
ךרבל רבדמהמ
טעיו ונינדא־תא
׃םהב

15

ונל םיבט םישנאהו
ונמלכה אלו דאמ
המואמ ונדקפ־אלו
ונכלהתה ימי־לכ
׃הדשב ונתויהב םתא

16

ונילע ויה המוח
םמוי־םג הליל־םג
םמע ונתויה ימי־לכ
׃ןאצה םיער

17

יארו יעד התעו
התלכ־יכ ישעת־המ
ונינדא־לא הערה
אוהו ותיב־לכ לעו
רבדמ לעילב־ןב
׃וילא

18

חקתו ליגובא רהמתו
םינשו םחל םיתאמ
ןאצ שמחו ןיי־ילבנ
םיאס שמחו תוושע
םיקמצ האמו ילק
םשתו םילבד םיתאמו
׃םירמחה־לע

19

ורבע הירענל רמאתו
םכירחא יננה ינפל
אל לבנ השיאלו האב
׃הדיגה

20

תבכר איה היהו
תדריו רומחה־לע
דוד הנהו רהה רתסב
םידרי וישנאו
׃םתא שגפתו התארקל

21

רקשל ךא רמא דודו
רשא־לכ־תא יתרמש
רבדמב הזל
־רשא־לכמ דקפנ־אלו
יל־בשיו המואמ ול
׃הבוט תחת הער

22

םיהלא השעי־הכ
הכו דוד יביאל
ריאשא־םא ףיסי
ול־רשא־לכמ
ןיתשמ רקבה־דע
׃ריקב

23

ליגיבא ארתו
דרתו רהמתו דוד־תא
לפתו רומחה לעמ
הינפ ־לע דוד יפאל
׃ץרא וחתשתו

24

וילגר־לע לפתו
ינדא ינא־יב רמאתו
אנ־רבדתו ןועה
עמשו ךינזאב ךתמא
׃ךתמא ירבד תא

25

ינדא םישי אנ־לא
שיא־לא ובל־תא
לבנ־לע הזה לעילבה
אוה ־ןכ ומשכ יכ
ומע הלבנו ומש לבנ
אל ךתמא ינאו
ירענ־תא יתיאר
׃תחלש רשא ינדא

26

הוהי־יח ינדא התעו
ךענמ רשא ךשפנ־יחו
םימדב אובמ הוהי
התעו ךל ךדי עשוהו
ךיביא לבנכ ויהי
ינדא־לא םישקבמהו
׃הער

27

תאזה הכרבה התעו
ךתחפש איבה־רשא
הנתנו ינדאל
םיכלהתמה םירענל
׃ינדא ילגרב

28

ךתמא עשפל אנ אש
הוהי השעי־השע יכ
ןמאנ תיב ינדאל
הוהי תומחלמ־יכ
הערו םחלנ ינדא
׃ךימימ ךב אצמת־אל

29

ךפדרל םדא םקיו
ךשפנ־תא שקבלו
ינדא שפנ התיהו
םייחה רורצב הרורצ
תאו ךיהלא הוהי תא
הנעלקי ךיביא שפנ
׃עלקה ףכ ךותב

30

הוהי השעי־יכ היהו
רבד־רשא לככ ינדאל
ךילע הבוטה־תא
דיגנל ךוצו
׃לארשי־לע

31

ךל תאז היהת אלו
בל לושכמלו הקופל
םד־ךפשלו ינדאל
ינדא עישוהלו םנח
הוהי בטיהו ול
תרכזו ינדאל
׃ךתמא־תא

32

לגיבאל דוד רמאיו
יהלא הוהי ךורב
ךחלש רשא לארשי
׃יתארקל הזה םויה

33

הכורבו ךמעט ךורבו
םויה ינתלכ רשא תא
םימדב אובמ הזה
׃יל ידי עשהו

34

הוהי־יח םלואו
רשא לארשי יהלא
יכ ךתא ערהמ ינענמ
יתאבתו תרהמ ילול
רתונ־םא יכ יתארקל
רקבה רוא־דע לבנל
׃ריקב ןיתשמ

35

תא הדימ דוד חקיו
הלו ול האיבה־רשא
םולשל ילע רמא
יתעמש יאר ךתיבל
׃ךינפ אשאו ךלוקב

36

ליגיבא אבתו
ול־הנהו לבנ־לא
התשמכ ותיבב התשמ
בוט לבנ בלו ךלמה
רכש אוהו וילע
הדיגה־אלו דאמ־דע
לודגו ןטק רבד ול
׃רקבה רוא־דע

37

תאצב רקבב יהיו
ול־דגתו לבנמ ןייה
םירבדה־תא ותשא
ובל תמיו הלאה
היה אוהו וברקב
׃ןבאל

38

םימיה תרשעכ יהיו
לבנ־תא הוהי ףגיו
׃תמיו

39

תמ יכ דוד עמשיו
ךורב רמאיו לבנ
בר רשא הוהי
דימ יתפרח ביר־תא
ךשח ודבע־תאו לבנ
לבנ תער תאו הערמ
ושארב הוהי בישה
רבדיו דוד חלשיו
ול התחקל ליגיבאב
׃השאל

40

דוד ידבע ואביו
הלמרכה ליגיבא־לא
רמאל הילא ורבדיו
ךילא ונחלש דוד
׃השאל ול ךתחקל

41

םיפא וחתשתו םקתו
הנה רמאתו הצרא
ץחרל החפשל ךתמא
׃ינדא ידבע ילגר

42

ליגיבא םקתו רהמתו
רומחה־לע בכרתו
היתרענ שמחו
ךלתו הלגרל תוכלהה
דוד יכאלמ ירחא
׃השאל ול־יהתו

43

חקל םעניחא־תאו
לאערזימ דוד
ןהיתש־םג ןייהתו
׃םישנל ול

44

לכימ־תא ןתנ לואשו
יטלפל דוד תשא ותב
׃םילגמ רשא שיל־ןב

1 Samuel 26

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: