Hebrew Old Testament

1 Samuel 28

1 Samuel

Return to Index

Chapter 29

1

םיתשלפ וצבקיו
הקפא םהינחמ־לכ־תא
ןיעב םינח לארשיו
׃לאערזיב רשא

2

םיתשלפ ינרסו
תואמל םירבע
דודו םיפלאלו
םירבע וישנאו
׃שיכא ־םע הנרחאב

3

םיתשלפ ירש ורמאיו
הלאה םירבעה המ
ירש־לא שיכא רמאיו
הז־אולה םיתשלפ
לואש דבע דוד
היה רשא לארשי־ךלמ
הז־וא םימי הז יתא
וב יתאצמ־אלו םינש
ולפנ םוימ המואמ
׃הזה םויה־דע

4

ירש וילע ופצקיו
ול ורמאיו םיתשלפ
בשה םיתשלפ ירש
בשיו שיאה־תא
רשא ומוקמ־לא
דרי־אלו םש ותדקפה
המחלמב ונמע
ןטשל ונל־היהי־אלו
הצרתי המבו המחלמב
אולה וינדא־לא הז
׃םהה םישנאה ישארב

5

רשא דוד הז־אולה
תולחמב ול־ונעי
לואש הכה רמאל
דודו ויפלאב
׃ותבברב

6

דוד־לא שיכא ארקיו
וילא רמאיו
רשי־יכ הוהי־יח
יניעב בוטו התא
יתא ךאבו ךתאצ
יתאצמ־אל יכ הנחמב
ךאב םוימ הער ךב
הזה םויה־דע ילא
םינרסה יניעבו
׃התא בוט־אל

7

ךלו בוש התעו
ער השעת־אלו םולשב
ינרס יניעב
׃םיתשלפ

8

שיכא־לא דוד רמאיו
יתישע המ יכ
ךדבעב תאצמ־המו
יתייה רשא םוימ
הזה םויה דע ךינפל
אובא אל יכ
יביאב יתמחלנו
׃ךלמה ינדא

9

רמאיו שיכא ןעיו
יכ יתעדי דוד־לא
יניעב התא בוט
ךא םיהלא ךאלמכ
ורמא םיתשלפ ירש
ונמע הלעי־אל
׃המחלמב

10

רקבב םכשה התעו
ךינדא ידבעו
ךתא ואב־רשא
רואו רקבב םתמכשהו
׃וכלו םכל

11

אוה דוד םכשיו
רקבב תכלל וישנאו
ץרא־לא בושל
םיתשלפו םיתשלפ
׃לאערזי ולע

1 Samuel 30

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: