Hebrew Old Testament

2 Samuel 6

2 Samuel

Return to Index

Chapter 7

1

ךלמה בשי־יכ יהיו
הוהיו ותיבב
ביבסמ ול־חינה
׃ויביא־לכמ

2

ןתנ־לא ךלמה רמאיו
יכנא אנ האר איבנה
םיזרא תיבב בשוי
בשי םיהלאה ןוראו
׃העיריה ךותב

3

ךלמה־לא ןתנ רמאיו
ךל ךבבלב רשא לכ
׃ךמע הוהי יכ השע

4

אוהה הלילב יהיו
הוהי־רבד יהיו
׃רמאל ןתנ־לא

5

ידבע־לא תרמאו ךל
רמא הכ דוד־לא
יל־הנבת התאה הוהי
׃יתבשל תיב

6

תיבב יתבשי אל יכ
יתלעה םוימל
לארשי ינב־תא
םויה דעו םירצממ
ךלהתמ היהאו הזה
׃ןכשמבו להאב

7

יתכלהתה־רשא לכב
לארשי ינב־לכב
דחא־תא יתרבד רבדה
רשא לארשי יטבש
תוערל יתיוצ
לארשי־תא ימע־תא
םתינב־אל המל רמאל
׃םיזרא תיב יל

8

רמאת־הכ התעו
רמא הכ דודל ידבעל
ינא תואבצ הוהי
הונה־ןמ ךיתחקל
תויהל ןאצה רחאמ
ימע־לע דיגנ
׃לארשי־לע

9

רשא לכב ךמע היהאו
התרכאו תכלה
ךינפמ ךיביא־לכ־תא
לודג םש ךל יתשעו
רשא םילדגה םשכ
׃ץראב

10

ימעל םוקמ יתמשו
ויתעטנו לארשיל
אלו ויתחת ןכשו
־אלו דוע זגרי
הלוע־ינב ופיסי
רשאכ ותונעל
׃הנושארב

11

רשא םויה־ןמלו
םיטפש יתיוצ
לארשי ימע־לע
ךל יתחינהו
דיגהו ךיביא־לכמ
תיב־יכ הוהי ךל
׃הוהי ךל־השעי

12

ךימי ואלמי יכ
ךיתבא־תא תבכשו
ךערז־תא יתמיקהו
אצי רשא ךירחא
יתניכהו ךיעממ
׃ותכלממ־תא

13

ימשל תיב־הנבי אוה
אסכ־תא יתננכו
׃םלוע־דע ותכלממ

14

באל ול־היהא ינא
ןבל יל־היהי אוהו
ותועהב רשא
טבשב ויתחכהו
ינב יעגנבו םישנא
׃םדא

15

רוסי־אל ידסחו
יתרסה רשאכ ונממ
רשא לואש םעמ
׃ךינפלמ יתרסה

16

ךתיב ןמאנו
םלוע־דע ךתכלממו
היהי ךאסכ ךינפל
׃םלוע־דע ןוכנ

17

הלאה םירבדה לככ
הזה ןויזחה לככו
ןתנ רבד ןכ
׃דוד־לא

18

דוד ךלמה אביו
הוהי ינפל בשיו
יכנא ימ רמאיו
ימו הוהי ינדא
ינתאיבה יכ יתיב
׃םלה־דע

19

תאז דוע ןטקתו
הוהי ינדא ךיניעב
םג רבדתו
ךדבע־תיב־לא
תרות תאזו קוחרמל
׃הוהי ינדא םדאה

20

דוע דוד ףיסוי־המו
התאו ךילא רבדל
ינדא ךדבע־תא תעדי
׃הוהי

21

ךבלכו ךרבד רובעב
הלודגה־לכ תא תישע
עידוהל תאזה
׃ךדבע־תא

22

ינדא תלדג ןכ־לע
ךומכ ןיא־יכ הוהי
ךתלוז םיהלא ןיאו
ונעמש ־רשא לכב
׃ונינזאב

23

לארשיכ ךמעכ ימו
רשא ץראב דחא יוג
םיהלא־וכלה
םעל ול־תודפל
םש ול םושלו
הלודגה םכל תושעלו
ינפמ ךצראל תוארנו
ךל תידפ רשא ךמע
םיוג םירצממ
׃ויהלאו

24

ךמע־תא ךל ןנוכתו
םעל ךל לארשי
הוהי התאו םלוע־דע
׃םיהלאל םהל תייה

25

םיהלא הוהי התעו
תרבד רשא רבדה
ותיב־לעו ךדבע־לע
השעו םלוע־דע םקה
׃תרבד רשאכ

26

םלוע־דע ךמש לדגיו
תואבצ הוהי רמאל
לארשי־לע םיהלא
דוד ךדבע תיבו
׃ךינפל ןוכנ היהי

27

תואבצ הוהי התא־יכ
התילג לארשי יהלא
רמאל ךדבע ןזא־תא
ךל ־הנבא תיב
ךדבע אצמ ןכ־לע
ללפתהל ובל־תא
הלפתה־תא ךילא
׃תאזה

28

הוהי ינדא התעו
םיהלאה אוה־התא
תמא ויהי ךירבדו
ךדבע־לא רבדתו
׃תאזה הבוטה־תא

29

ךרבו לאוה התעו
תויהל ךדבע תיב־תא
ךינפל םלועל
הוהי ינדא התא־יכ
ךרבי ךתכרבמו תרבד
׃םלועל ךדבע־תיב

2 Samuel 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: