Hebrew Old Testament

2 Samuel 10

2 Samuel

Return to Index

Chapter 11

1

הנשה תבושתל יהיו
םיכאלמה תאצ תעל
באוי־תא דוד חלשיו
ומע וידבע־תאו
לארשי־לכ־תאו
ינב־תא ותחשיו
הבר־לע ורציו ןומע
בשוי דודו
׃םלשוריב

2

ברעה תעל יהיו
לעמ דוד םקיו
ךלהתיו ובכשמ
ךלמה־תיב גג־לע
לעמ תצחר השא אריו
תבוט השאהו גגה
׃דאמ הארמ

3

שרדיו דוד חלשיו
רמאיו השאל
עבש־תב תאז־אולה
תשא םעילא־תב
׃יתחה הירוא

4

םיכאלמ דוד חלשיו
וילא אובתו החקיו
איהו המע בכשיו
התאמטמ תשדקתמ
׃התיב־לא בשתו

5

חלשתו השאה רהתו
רמאתו דודל דגתו
׃יכנא הרה

6

באוי־לא דוד חלשיו
הירוא־תא ילא חלש
באוי חלשיו יתחה
׃דוד־לא הירוא־תא

7

וילא הירוא אביו
םולשל דוד לאשיו
םעה םולשלו באוי
׃המחלמה םולשלו

8

הירואל דוד רמאיו
ץחרו ךתיבל דר
הירוא אציו ךילגר
אצתו ךלמה תיבמ
׃ךלמה תאשמ וירחא

9

חתפ הירוא בכשיו
תא ךלמה תיב
אלו וינדא ידבע־לכ
׃ותיב־לא דרי

10

רמאל דודל ודגיו
הירוא דרי־אל
דוד רמאיו ותיב־לא
אולה הירוא־לא
עודמ אב התא ךרדמ
׃ךתיב־לא תדרי־אל

11

הירוא רמאיו
ןוראה דוד־לא
הדוהיו לארשיו
ינדאו תוכסב םיבשי
ינדא ידבעו באוי
םינח הדשה ינפ־לע
יתיב־לא אובא ינאו
בכשלו תותשלו לכאל
יחו ךיח יתשא־םע
השעא־םא ךשפנ
׃הזה רבדה־תא

12

דוד רמאיו
הזב בש הירוא־לא
רחמו םויה־םג
הירוא בשיו ךחלשא
אוהה םויב םלשוריב
׃תרחממו

13

דוד ול־ארקיו
תשיו וינפל לכאיו
ברעב אציו והרכשיו
ובכשמב בכשל
וינדא ידבע־םע
׃דרי אל ותיב־לאו

14

בתכיו רקבב יהיו
באוי־לא רפס דוד
׃הירוא דיב חלשיו

15

רמאל רפסב בתכיו
הירוא־תא ובה
המחלמה ינפ לומ־לא
םתבשו הקזחה
׃תמו הכנו וירחאמ

16

באוי רומשב יהיו
ןתיו ריעה־לא
םוקמה־לא הירוא־תא
יכ עדי רשא
׃םש ליח־ישנא

17

ריעה ישנא ואציו
באוי־תא ומחליו
ידבעמ םעה־ןמ לפיו
הירוא םג תמיו דוד
׃יתחה

18

דגיו באוי חלשיו
ירבד־לכ־תא דודל
׃המחלמה

19

ךאלמה־תא וציו
תא ךתולככ רמאל
המחלמה ירבד־לכ
׃ךלמה־לא רבדל

20

תמח הלעת־םא היהו
עודמ ךל רמאו ךלמה
ריעה־לא םתשגנ
םתעדי אולה םחלהל
לעמ ורי־רשא תא
׃המוחה

21

ךלמיבא־תא הכה־ימ
השא־אולה תשברי־ןב
חלפ וילע הכילשה
המוחה לעמ בכר
המל ץבתב תמיו
המוחה־לא םתשגנ
ךדבע םג תרמאו
׃תמ יתחה הירוא

22

אביו ךאלמה ךליו
תא דודל דגיו
׃באוי וחלש רשא־לכ

23

ךאלמה רמאיו
ורבג־יכ דוד־לא
םישנאה ונילע
הדשה ונילא ואציו
םהילע היהנו
׃רעשה חתפ־דע

24

םיארומה ואריו
המוחה לעמ ךדבע־לא
ךלמה ידבעמ ותומיו
הירוא ךדבע םגו
׃תמ יתחה

25

דוד רמאיו
רמאת־הכ ךאלמה־לא
ערי־לא באוי־לא
רבדה־תא ךיניעב
הזכו הזכ־יכ הזה
קזחה ברחה לכאת
ריעה־לא ךתמחלמ
׃והקזחו הסרהו

26

הירוא תשא עמשתו
השיא הירוא תמ־יכ
׃הלעב־לע דפסתו

27

חלשיו לבאה רבעיו
הפסאיו דוד
ול־יהתו ותיב־לא
ןב ול דלתו השאל
השע־רשא רבדה עריו
׃הוהי יניעב דוד

2 Samuel 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: