Hebrew Old Testament

2 Samuel 11

2 Samuel

Return to Index

Chapter 12

1

ןתנ־תא הוהי חלשיו
וילא אביו דוד־לא
ינש ול רמאיו
ריעב ויה םישנא
דחאו רישע דחא תחא
׃שאר

2

ןאצ היה רישעל
׃דאמ הברה רקבו

3

יכ לכ־ןיא שרלו
הנטק תחא השבכ־םא
היחיו הנק רשא
־םעו ומע לדגתו
ותפמ ודחי וינב
התשת וסכמו לכאת
בכשת וקיחבו
׃תבכ ול־יהתו

4

שיאל ךלה אביו
תחקל למחיו רישעה
ורקבמו ונאצמ
ול־אבה חראל תושעל
שיאה תשבכ־תא חקיו
שיאל השעיו שארה
׃וילא אבה

5

שיאב דוד ףא־רחיו
ןתנ־לא רמאיו דאמ
תומ־ןב יכ הוהי־יח
׃תאז השעה שיאה

6

םלשי השבכה־תאו
רשא בקע םיתעברא
הזה רבדה־תא השע
׃למח ־אל רשא לעו

7

דוד־לא ןתנ רמאיו
רמא־הכ שיאה התא
לארשי יהלא הוהי
ךלמל ךיתחשמ יכנא
יכנאו לארשי־לע
׃לואש דימ ךיתלצה

8

תיב־תא ךל הנתאו
ישנ־תאו ךינדא
הנתאו ךקיחב ךינדא
לארשי תיב־תא ךל
טעמ־םאו הדוהיו
הנהכ ךל הפסאו
׃הנהכו

9

רבד־תא תיזב עודמ
ערה תושעל הוהי
הירוא תא וניעב
ברחב תיכה יתחה
ךל תחקל ותשא־תאו
תגרה ותאו השאל
׃ןומע ינב ברחב

10

ברח רוסת־אל התעו
בקע םלוע־דע ךתיבמ
חקתו ינתזב יכ
יתחה הירוא תשא־תא
׃השאל ךל תויהל

11

יננה הוהי רמא הכ
הער ךילע םיקמ
יתחקלו ךתיבמ
ךיניעל ךישנ־תא
בכשו ךיערל יתתנו
יניעל ךישנ־םע
׃תאזה שמשה

12

רתסב תישע התא יכ
רבדה־תא השעא ינאו
לארשי־לכ דגנ הזה
׃שמשה דגנו

13

ןתנ־לא דוד רמאיו
רמאיו הוהיל יתאטח
דוד־לא ןתנ
ריבעה הוהי־םג
׃תומת אל ךתאטח

14

תצאנ ץאנ־יכ ספא
רבדב הוהי יביא־תא
דוליה ןבה םג הזה
׃תומי תומ ךל

15

ותיב־לא ןתנ ךליו
דליה־תא הוהי ףגיו
הדלי רשא
דודל הירוא־תשא
׃שנאיו

16

דוד שקביו
דעב םיהלאה־תא
םוצ דוד םציו רענה
בכשו ןלו אבו
׃הצרא

17

ותיב ינקז ומקיו
ומיקהל וילע
הבא אלו ץראה־ןמ
׃םחל םתא ארב־אלו

18

יעיבשה םויב יהיו
ואריו דליה תמיו
ול דיגהל דוד ידבע
יכ דליה תמ־יכ
תויהב הנה ורמא
ונרבד יח דליה
עמש־אלו וילא
רמאנ ךיאו ונלוקב
השעו דליה תמ וילא
׃הער

19

וידבע יכ דוד אריו
דוד ןביו םישחלתמ
רמאיו דליה תמ יכ
תמה וידבע ־לא דוד
׃תמ ורמאיו דליה

20

ץראהמ דוד םקיו
ףלחיו ךסיו ץחריו
אביו ותלמש
וחתשיו הוהי־תיב
ותיב־לא אביו
ול ומישיו לאשיו
׃לכאיו םחל

21

וילא וידבע ורמאיו
רשא הזה רבדה־המ
דליה רובעב התישע
רשאכו ךבתו תמצ יח
לכאתו תמק דליה תמ
׃םחל

22

דליה דועב רמאיו
יכ הכבאו יתמצ יח
עדוי ימ יתרמא
יחו הוהי יננחי
׃דליה

23

הז המל תמ התעו
לכואה םצ ינא
ינא דוע ובישהל
־אל אוהו וילא ךלה
׃ילא בושי

24

תא דוד םחניו
אביו ותשא עבש־תב
המע בכשיו הילא
ארקיו ןב דלתו
הוהיו המלש ומש־תא
׃ובהא

25

ןתנ דיב חלשיו
ארקיו איבנה
הידידי ומש־תא
׃הוהי רובעב

26

תברב באוי םחליו
דכליו ןומע ינב
׃הכולמה ריע־תא

27

םיכאלמ באוי חלשיו
רמאיו דוד־לא
הברב יתמחלנ
ריע־תא יתדכל־םג
׃םימה

28

רתי־תא ףסא התעו
ריעה־לע הנחו םעה
ינא דכלא־ןפ הדכלו
ימש ארקנו ריעה־תא
׃הילע

29

דוד ףסאיו
ךליו םעה־לכ־תא
הב םחליו התבר
׃הדכליו

30

םכלמ־תרטע־תא חקיו
הלקשמו ושאר לעמ
הרקי ןבאו בהז רככ
דוד שאר ־לע יהתו
איצוה ריעה ללשו
׃דאמ הברה

31

הב־רשא םעה־תאו
הרגמב םשיו איצוה
לזרבה יצרחבו
לזרבה תרזגמבו
ןכלמב םתוא ריבעהו
ירע לכל השעי ןכו
דוד בשיו ןומע־ינב
׃םלשורי םעה־לכו

2 Samuel 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: