Hebrew Old Testament

2 Samuel 14

2 Samuel

Return to Index

Chapter 15

1

ןכ ירחאמ יהיו
םולשבא ול שעיו
םיססו הבכרמ
םיצר שיא םישמחו
׃וינפל

2

םולשבא םיכשהו
ךרד די־לע דמעו
שיאה־לכ יהיו רעשה
ביר ־ול־היהי־רשא
ךלמה־לא אובל
ארקיו טפשמל
רמאיו וילא םולשבא
התא ריע הזמ־יא
דחאמ רמאיו
׃ךדבע לארשי־יטבש

3

םולשבא וילא רמאיו
םיבוט ךרבד האר
עמשו םיחכנו
׃ךלמה תאמ ךל־ןיא

4

םולשבא רמאיו
ץראב טפש ינמשי־ימ
שיא־לכ אובי ילעו
ביר ־ול־היהי־רשא
׃ויתקדצהו טפשמו

5

שיא־ברקב היהו
חלשו ול תוחתשהל
ול קיזחהו ודי־תא
׃ול קשנו

6

רבדכ םולשבא שעיו
לארשי־לכל הזה
טפשמל ואבי־רשא
בנגיו ךלמה־לא
ישנא בל־תא םולשבא
׃לארשי

7

םיעברא ץקמ יהיו
םולשבא רמאיו הנש
אנ הכלא ךלמה־לא
ירדנ ־תא םלשאו
הוהיל יתרדנ־רשא
׃ןורבחב

8

ךדבע רדנ רדנ־יכ
םראב רושגב יתבשב
בישי־םא רמאל
הוהי ינבישי
יתדבעו םלשורי
׃הוהי־תא

9

ךל ךלמה ול־רמאיו
ךליו םקיו םולשב
׃הנורבח

10

םולשבא חלשיו
יטבש־לכב םילגרמ
םכעמשכ רמאל לארשי
רפשה לוק־תא
םולשבא ךלמ םתרמאו
׃ןורבחב

11

וכלה םולשבא־תאו
םלשורימ שיא םיתאמ
םמתל םיכלהו םיארק
׃רבד־לכ ועדי אלו

12

םולשבא חלשיו
ינליגה לפתיחא־תא
וריעמ דוד ץעוי
־תא וחבזב הלגמ
רשקה יהיו םיחבזה
ברו ךלוה םעהו ץמא
׃םולשבא־תא

13

דוד־לא דיגמה אביו
שיא־בל היה רמאל
ירחא לארשי
׃םולשבא

14

דוד רמאיו
ותא־רשא וידבע־לכל
ומוק םלשוריב
יכ החרבנו
ונל ־היהת־אל
םולשבא ינפמ הטילפ
רהמי־ןפ תכלל ורהמ
חידהו ונגשהו
הערה ־תא ונילע
ריעה הכהו
׃ברח־יפל

15

ךלמה־ידבע ורמאיו
לככ ךלמה־לא
ינדא רחבי־רשא
׃ךידבע הנה ךלמה

16

ךלמה אציו
וילגרב ותיב־לכו
רשע תא ךלמה בזעיו
רמשל םישגלפ םישנ
׃תיבה

17

םעה־לכו ךלמה אציו
תיב ודמעיו וילגרב
׃קחרמה

18

םירבע וידבע־לכו
יתרכה־לכו ודי־לע
יתלפה־לכו
תואמ־שש םיתגה־לכו
ולגרב ואב־רשא שיא
ינפ־לע םירבע תגמ
׃ךלמה

19

יתא־לא ךלמה רמאיו
ךלת המל יתגה
בוש ונתא התא־םג
ךלמה־םע בשו
התא ירכנ־יכ
התא הלג־םגו
׃ךמוקמל

20

םויהו ךאוב לומת
תכלל ונמע ךעונא
לע ךלוה ינאו
בוש ךלוה ינא־רשא
ךמע ךיחא־תא בשהו
׃תמאו דסח

21

ךלמה־תא יתא ןעיו
יחו הוהי־יח רמאיו
יכ ךלמה ינדא
רשא םוקמב־םא
ךלמה ינדא םש־היהי
םייחל־םא תומל־םא
׃ךדבע היהי םש־יכ

22

יתא־לא דוד רמאיו
יתא רבעיו רבעו ךל
וישנא־לכו יתגה
׃ותא רשא ףטה־לכו

23

םיכוב ץראה־לכו
םעה־לכו לודג לוק
רבע ךלמהו םירבע
ןורדק לחנב
םירבע םעה־לכו
ךרד־ינפ־לע
׃רבדמה־תא

24

קודצ־םג הנהו
ותא םיולה־לכו
ןורא־תא םיאשנ
וקציו םיהלאה תירב
םיהלאה ןורא־תא
םת־דע רתיבא לעיו
רובעל םעה־לכ
׃ריעה־ןמ

25

קודצל ךלמה רמאיו
ןורא־תא בשה
ריעה םיהלאה
יניעב ןח אצמא־םא
ינבשהו הוהי
ותא ינארהו
׃והונ־תאו

26

אל רמאי הכ םאו
יננה ךב יתצפח
בוט רשאכ יל־השעי
׃ויניעב

27

ךלמה רמאיו
ןהכה קודצ־לא
הבש התא האורה
םולשב ריעה
ךנב ץעמיחאו
רתיבא־ןב ןתנוהיו
׃םכתא םכינב ינש

28

המהמתמ יכנא ואר
דע רבדמה תורבעב
םכמעמ רבד אוב
׃יל דיגהל

29

רתיבאו קודצ בשיו
םיהלאה ןורא־תא
׃םש ובשיו םלשורי

30

הלעמב הלע דודו
הכובו הלע םיתיזה
אוהו יופח ול שארו
םעה־לכו ףחי ךלה
שיא ופח ותא־רשא
הלע ולעו ושאר
׃הכבו

31

רמאל דיגה דודו
םירשקב לפתיחא
רמאיו םולשבא־םע
־תא אנ־לכס דוד
׃הוהי לפתיחא תצע

32

אב דוד יהיו
שארה־דע
םש הוחתשי־רשא
הנהו םיהלאל
יכראה ישוח ותארקל
המדאו ותנתכ עורק
׃ושאר־לע

33

םא דוד ול רמאיו
ילע תיהו יתא תרבע
׃אשמל

34

בושת ריעה־םאו
םולשבאל תרמאו
ךלמה ינא ךדבע
ךיבא דבע היהא
התעו זאמ ינאו
התרפהו ךדבע ינאו
׃לפתיחא תצע תא יל

35

קודצ םש ךמע אולהו
םינהכה רתיבאו
רשא רבדה־לכ היהו
ךלמה תיבמ עמשת
קודצל דיגת
׃םינהכה רתיבאלו

36

ינש םמע םש־הנה
ץעמיחא םהינב
ןתנוהיו קודצל
םתחלשו רתיבאל
רבד־לכ ילא םדיב
׃ועמשת רשא

37

דוד הער ישוח אביו
אבי םלשבאו ריעה
׃םלשורי

2 Samuel 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: