Hebrew Old Testament

2 Samuel 19

2 Samuel

Return to Index

Chapter 20

1

שיא ארקנ םשו
עבש ומשו לעילב
ינימי שיא ירכב־ןב
רמאיו רפשב עקתיו
דודב קלח ונל־ןיא
ונל־הלחנ אלו
שיא ישי־ןבב
׃לארשי וילהאל

2

לארשי שיא־לכ לעיו
ירחא דוד ירחאמ
שיאו ירכב־ןב עבש
םכלמב וקבד הדוהי
ןדריה־ןמ
׃םלשורי־דעו

3

ותיב־לא דוד אביו
ךלמה חקיו םלשורי
םישנ־רשע תא
חינה רשא םישגלפ
םנתיו תיבה רמשל
םלכלכיו תרמשמ־תיב
אב־אל םהילאו
־דע תוררצ הנייהתו
תונמלא ןתמ םוי
׃תויח

4

ךלמה רמאיו
יל־קעזה אשמע־לא
תשלש הדוהי־שיא־תא
׃דמע הפ התאו םימי

5

קיעזהל אשמע ךליו
רחייו הדוהי־תא
רשא דעומה־ןמ
׃ודעי

6

דוד רמאיו
ערי התע ישיבא־לא
ירכב־ןב עבש ונל
חק התא םולשבא־ןמ
ךינדא ידבע־תא
אצמ־ןפ וירחא ףדרו
תורצב םירע ול
׃ונניע ליצהו

7

ישנא וירחא ואציו
יתרכהו באוי
םירבגה־לכו יתלפהו
םלשורימ ואציו
עבש ירחא ףדרל
׃ירכב־ןב

8

הלודגה ןבאה־םע םה
אשמעו ןועבגב רשא
באויו םהינפל אב
ושבל ודמ רוגח
ברח רוגח ולעו
וינתמ־לע תדמצמ
אצי אוהו הרעתב
׃לפתו

9

אשמעל באוי רמאיו
יחא התא םולשה
באוי ןימי־די זחתו
אשמע ןקזב
׃ול־קשנל

10

רמשנ־אל אשמעו
באוי־דיב רשא ברחב
שמחה־לא הב והכיו
הצרא ויעמ ךפשיו
תמיו ול הנש־אלו
ויחא ישיבאו באויו
עבש ירחא ףדר
׃ירכב־ןב

11

וילע דמע שיאו
רמאיו באוי ירענמ
באויב ץפח רשא ימ
ירחא דודל־רשא ימו
׃באוי

12

םדב ללגתמ אשמעו
אריו הלסמה ךותב
דמע־יכ שיאה
־תא בסיו םעה־לכ
הלסמה־ןמ אשמע
וילע ךלשיו הדשה
האר רשאכ דגב
׃דמעו וילע אבה־לכ

13

הלסמה־ןמ הגה רשאכ
ירחא שיא־לכ רבע
ירחא ףדרל באוי
׃ירכב ־ןב עבש

14

יטבש־לכב רבעיו
תיבו הלבא לארשי
םירבה־לכו הכעמ
ואביו והלקיו
׃וירחא־ףא

15

וילע ורציו ואביו
הכעמה תיב הלבאב
הללס וכפשיו
לחב דמעתו ריעה־לא
רשא םעה־לכו
םתיחשמ באוי־תא
׃המוחה ליפהל

16

המכח השא ארקתו
ועמש ועמש ריעה־ןמ
באוי־לא אנ־ורמא
הרבדאו הנה־דע ברק
׃ךילא

17

רמאתו הילא ברקיו
באוי התאה השאה
רמאתו ינא רמאיו
ךתמא ירבד עמש ול
׃יכנא עמש רמאיו

18

רבד רמאל רמאתו
רמאל הנשארב ורבדי
לבאב ולאשי לאש
׃ומתה ןכו

19

ינומא ימלש יכנא
שקבמ התא לארשי
םאו ריע תימהל
עלבת המל לארשיב
׃הוהי תלחנ

20

רמאיו באוי ןעיו
יל הלילח הלילח
עלבא־םא
׃תיחשא־םאו

21

שיא יכ רבדה ןכ־אל
עבש םירפא רהמ
אשנ ומש ירכב־ןב
דודב ךלמב ודי
ודבל ותא־ונת
ריעה לעמ הכלאו
השאה רמאתו
ושאר הנה באוי־לא
דעב ךילא ךלשמ
׃המוחה

22

השאה אובתו
התמכחב םעה־לכ־לא
עבש שאר־תא ותרכיו
וכלשיו ירכב־ןב
עקתיו באוי־לא
וצפיו רפושב
שיא ריעה־לעמ
בש באויו וילהאל
׃ךלמה־לא םלשורי

23

אבצה־לכ לא באויו
הינבו לארשי
ירכה־לע עדיוהי־ןב
׃יתלפה־לעו

24

סמה־לע םרדאו
דוליחא־ןב טפשוהיו
׃ריכזמה

25

קודצו רפס אישו
׃םינהכ רתיבאו

26

יראיה אריע םגו
׃דודל ןהכ היה

2 Samuel 21

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: