Hebrew Old Testament

2 Samuel 23

2 Samuel

Return to Index

Chapter 24

1

הוהי־ףא ףסיו
תסיו לארשיב תורחל
רמאל םהב דוד־תא
לארשי ־תא הנמ ךל
׃הדוהי־תאו

2

ךלמה רמאיו
ליחה־רש באוי־לא
אנ־טוש ותא־רשא
לארשי יטבש־לכב
עבש ראב־דעו ןדמ
םעה־תא ודקפו
רפסמ תא יתעדיו
׃םעה

3

באוי רמאיו
ףסויו ךלמה־לא
םעה־לא ךיהלא הוהי
האמ םהכו םהכ
יניעו םימעפ
תואר ךלמה־ינדא
המל ךלמה ינדאו
׃הזה רבדב ץפח

4

ךלמה־רבד קזחיו
ירש לעו באוי־לא
באוי אציו ליחה
ינפל ליחה ירשו
םעה־תא דקפל ךלמה
׃לארשי־תא

5

ןדריה־תא ורבעיו
ןימי רעורעב ונחיו
רשא ריעה
דגה לחנה־ךותב
׃רזעי ־לאו

6

הדעלגה ואביו
םיתחת ץרא־לאו
הנד ואביו ישדח
ביבסו ןעי
׃ןודיצ־לא

7

רצ־רצבמ ואביו
יוחה ירע־לכו
ואציו ינענכהו
ראב הדוהי בגנ־לא
׃עבש

8

ץראה־לכב וטשיו
העשת הצקמ ואביו
םוי םירשעו םישדח
׃םלשורי

9

רפסמ־תא באוי ןתיו
ךלמה־לא םעה־דקפמ
הנמש לארשי יהתו
ליח־שיא ףלא תואמ
שיאו ברח ףלש
תואמ־שמח הדוהי
׃שיא ףלא

10

ותא דוד־בל ךיו
רפס ןכ־ירחא
דוד רמאיו םעה־תא
דאמ יתאטח הוהי־לא
התעו יתישע רשא
אנ־רבעה הוהי
יכ ךדבע ןוע־תא
׃דאמ יתלכסנ

11

רקבב דוד םקיו
היה הוהי־רבדו
הזח איבנה דג־לא
׃רמאל דוד

12

דוד־לא תרבדו ךולה
שלש הוהי רמא הכ
ךילע לטונ יכנא
םהמ ־תחא ךל־רחב
׃ךל־השעאו

13

דוד־לא דג־אביו
ול רמאיו ול־דגיו
םינש עבש ךל אובתה
השלש־םא ךצראב בער
ךסנ םישדח
אוהו ךירצ־ינפל
תויה־םאו ךפדר
רבד םימי תשלש
הארו עד התע ךצראב
׃רבד יחלש בישא־המ

14

דג־לא דוד רמאיו
אנ־הלפנ דאמ יל־רצ
םיבר־יכ הוהי־דיב
םדא ־דיבו ומחר
׃הלפא־לא

15

רבד הוהי ןתיו
רקבהמ לארשיב
תמיו דעומ תע־דעו
־דעו ןדמ םעה־ןמ
ףלא םיעבש עבש ראב
׃שיא

16

ךאלמה ודי חלשיו
התחשל םלשורי
הוהי םחניו
רמאיו הערה־לא
םעב תיחשמה ךאלמל
ךדי ףרה התע בר
היה הוהי ךאלמו
הנרואה ןרג־םע
׃יסביה

17

הוהי־לא דוד רמאיו
ךאלמה־תא ותארב
רמאיו םעב הכמה
יתאטח יכנא הנה
הלאו יתיועה יכנאו
יהת ושע המ ןאצה
תיבבו יב ךדי אנ
׃יבא

18

דוד־לא דג־אביו
רמאיו אוהה םויב
הוהיל םקה הלע ול
הינרא ןרגב חבזמ
׃יסביה

19

דג־רבדכ דוד לעיו
׃הוהי הוצ רשאכ

20

אריו הנורא ףקשיו
וידבע־תאו ךלמה־תא
אציו וילע םירבע
ךלמל וחתשיו הנורא
׃הצרא ויפא

21

עודמ הנורא רמאיו
ךלמה־ינדא אב
דוד רמאיו ודבע־לא
ךמעמ תונקל
תונבל ןרגה־תא
רצעתו הוהיל חבזמ
׃םעה לעמ הפגמה

22

הנורא רמאיו
לעיו חקי דוד־לא
בוטה ךלמה ינדא
רקבה האר וניעב
ילכו םיגרמהו הלעל
׃םיצעל רקבה

23

הנורא ןתנ לכה
רמאיו ךלמל ךלמה
ךלמה־לא הנורא
׃ךצרי ךיהלא הוהי

24

ךלמה רמאיו
אל הנורא־לא
ךתואמ הנקא ונק־יכ
הלעא אלו ריחמב
תולע יהלא הוהיל
דוד ןקיו םנח
רקבה־תאו ןרגה־תא
׃םישמח םילקש ףסכב

25

חבזמ דוד םש ןביו
תולע לעיו הוהיל
הוהי רתעיו םימלשו
הפגמה רצעתו ץראל
׃לארשי לעמ

1 Kings 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: