Hebrew Old Testament

1 Kings 1

1 Kings

Return to Index

Chapter 2

1

דוד־ימי וברקיו
המלש־תא וציו תומל
׃רמאל ונב

2

ךרדב ךלה יכנא
תקזחו ץראה־לכ
׃שיאל תייהו

3

תרמשמ־תא תרמשו
תכלל ךיהלא הוהי
ויתקח רמשל ויכרדב
ויטפשמו ויתוצמ
בותככ ויתודעו
ןעמל השמ תרותב
רשא־לכ תא ליכשת
רשא־לכ תאו השעת
׃םש הנפת

4

הוהי םיקי ןעמל
רבד רשא ורבד־תא
ורמשי־םא רמאל ילע
תכלל םכרד־תא ךינב
תמאב ינפל
םבבל־לכב
רמאל םשפנ־לכבו
שיא ךל תרכי־אל
׃לארשי אסכ לעמ

5

תא תעדי התא םגו
באוי יל השע־רשא
השע רשא היורצ־ןב
תואבצ ירש־ינשל
רנ־ןב רנבאל לארשי
רתי־ןב אשמעלו
םשיו םגרהיו
םלשב המחלמ־ימד
המחלמ ימד ןתיו
וינתמב רשא ותרגחב
רשא ולענבו
׃וילגרב

6

ךתמכחכ תישעו
ותביש דרות־אלו
׃לאש םלשב

7

ילזרב ינבלו
דסח־השעת ידעלגה
ךנחלש ילכאב ויהו
ילא וברק ןכ־יכ
םולשבא ינפמ יחרבב
׃ךיחא

8

יעמש ךמע הנהו
ינימיה־ןב ארג־ןב
ינללק אוהו םירחבמ
םויב תצרמנ הללק
םינחמ יתכל
יתארקל דרי־אוהו
ול עבשאו ןדריה
־םא רמאל הוהיב
׃ברחב ךתימא

9

יכ והקנת־לא התעו
תעדיו התא םכח שיא
ול־השעת רשא תא
ותביש ־תא תדרוהו
׃לואש םדב

10

דוד בכשיו
רבקיו ויתבא־םע
׃דוד ריעב

11

ךלמ רשא םימיהו
לארשי־לע דוד
ןורבחב הנש םיעברא
םינש עבש ךלמ
ךלמ םלשוריבו
׃םינש שלשו םישלש

12

אסכ־לע בשי המלשו
ןכתו ויבא דוד
׃דאמ ותכלמ

13

והינדא אביו
עבש־תב־לא תיגח־ןב
רמאתו המלש־םא
רמאיו ךאב םולשה
׃םולש

14

ךילא יל רבד רמאיו
׃רבד רמאתו

15

תעדי תא רמאיו
הכולמה התיה יל־יכ
לארשי־לכ ומש ילעו
בסתו ךלמל םהינפ
יחאל יהתו הכולמה
׃ול התיה הוהימ יכ

16

תחא הלאש התעו
ךתאמ לאש יכנא
ינפ־תא יבשת־לא
׃רבד וילא רמאתו

17

אנ־ירמא רמאיו
יכ ךלמה המלשל
ךינפ־תא בישי־אל
גשיבא־תא יל־ןתיו
׃השאל תימנושה

18

בוט עבש־תב רמאתו
ךילע רבדא יכנא
׃ךלמה־לא

19

עבש־תב אבתו
המלש ךלמה־לא
והינדא־לע ול־רבדל
התארקל ךלמה םקיו
בשיו הל וחתשיו
אסכ םשיו ואסכ־לע
בשתו ךלמה םאל
׃ונימיל

20

תחא הלאש רמאתו
תלאש יכנא הנטק
בשת־לא ךתאמ
הל־רמאיו ינפ־תא
יכ ימא ילאש ךלמה
׃ךינפ־תא בישא־אל

21

ןתי רמאתו
תימנשה גשיבא־תא
ךיחא והינדאל
׃השאל

22

המלש ךלמה ןעיו
המלו ומאל רמאיו
גשיבא־תא תלאש תא
והינדאל תימנשה
ול־ילאשו
אוה יכ הכולמה־תא
ינממ לודגה יחא
ןהכה רתיבאלו ולו
׃היורצ־ןב באוילו

23

המלש ךלמה עבשיו
הכ רמאל הוהיב
הכו םיהלא יל־השעי
ושפנב יכ ףיסוי
והינדא רבד
׃הזה רבדה־תא

24

רשא הוהי־יח התעו
יניבישויו ינניכה
יבא דוד אסכ־לע
תיב יל־השע רשאו
םויה יכ רבד רשאכ
׃והינדא תמוי

25

המלש ךלמה חלשיו
והינב דיב
עדיוהי־ןב
׃תמיו וב־עגפיו

26

רמא ןהכה רתיבאלו
ךל תתנע ךלמה
שיא יכ ךידש־לע
הזה םויבו התא תומ
תאשנ־יכ ךתימא אל
הוהי ינדא ןורא־תא
יכו יבא דוד ינפל
לכב תינעתה
׃יבא הנעתה־רשא

27

המלש שרגיו
תויהמ רתיבא־תא
אלמל הוהיל ןהכ
רשא הוהי רבד־תא
ילע תיב־לע רבד
׃הלשב

28

האב העמשהו
באוי יכ באוי־דע
הינדא ירחא הטנ
אל םולשבא ירחאו
באוי סניו הטנ
קזחיו הוהי להא־לא
׃חבזמה תונרקב

29

יכ המלש ךלמל דגיו
להא־לא באוי סנ
לצא הנהו הוהי
המלש חלשיו חבזמה
והינב־תא
ךל רמאל עדיוהי־ןב
׃וב־עגפ

30

להא־לא והינב אביו
וילא רמאיו הוהי
אצ ךלמה רמא־הכ
הפ יכ אל רמאיו
והינב בשיו תומא
רמאל רבד ךלמה־תא
הכו באוי רבד־הכ
׃יננע

31

השע ךלמה ול רמאיו
וב־עגפו רבד רשאכ
ימד תריסהו ותרבקו
באוי ךפש רשא םנח
תיב לעמו ילעמ
׃יבא

32

ומד־תא הוהי בישהו
עגפ רשא ושאר־לע
םיקדצ םישנא־ינשב
םגרהיו ונממ םיבטו
אל דוד יבאו ברחב
רנ־ןב רנבא־תא עדי
־תאו לארשי אבצ־רש
רתי־ןב אשמע
׃הדוהי אבצ־רש

33

שארב םהימד ובשו
וערז שארבו באוי
וערזלו דודלו םלעל
ואסכלו ותיבלו
םלוע־דע םולש היהי
׃הוהי םעמ

34

והינב לעיו
עדיוהי־ןב
והתמיו וב־עגפיו
ותיבב רבקיו
׃רבדמב

35

ךלמה ןתיו
והינב־תא
ויתחת עדיוהי־ןב
קודצ־תאו אבצה־לע
תחת ךלמה ןתנ ןהכה
׃רתיבא

36

ארקיו ךלמה חלשיו
ול רמאיו יעמשל
תיב ךל־הנב
םש תבשיו םלשוריב
הנא םשמ אצת־אלו
׃הנאו

37

ךתאצ םויב היהו
לחנ־תא תרבעו
יכ עדת עדי ןורדק
היהי ךמד תומת תומ
׃ךשארב

38

ךלמל יעמש רמאיו
רבד רשאכ רבדה בוט
השעי ןכ ךלמה ינדא
יעמש בשיו ךדבע
םימי םלשוריב
׃םיבר

39

םינש שלש ץקמ יהיו
םידבע־ינש וחרביו
שיכא־לא יעמשל
תג ךלמ הכעמ־ןב
רמאל יעמשל ודיגיו
׃תגב ךידבע הנה

40

שבחיו יעמש םקיו
התג ךליו ורמח־תא
שקבל שיכא־לא
ךליו וידבע־תא
אביו יעמש
׃תגמ וידבע־תא

41

ךלה־יכ המלשל דגיו
תג םלשורימ יעמש
׃בשיו

42

ארקיו ךלמה חלשיו
וילא רמאיו יעמשל
ךיתעבשה אולה
ךב דעאו הוהיב
ךתאצ םויב רמאל
הנאו הנא תכלהו
תומ יכ עדת עדי
ילא רמאתו תומת
׃יתעמש רבדה בוט

43

תא תרמש אל עודמו
הוהי תעבש
הוצמה־תאו
׃ךילע יתיוצ־רשא

44

ךלמה רמאיו
תעדי התא יעמש־לא
רשא הערה־לכ תא
תישע רשא ךבבל עדי
בישהו יבא דודל
ךתער־תא הוהי
׃ךשארב

45

ךורב המלש ךלמהו
היהי דוד אסכו
הוהי ינפל ןוכנ
׃םלוע־דע

46

ךלמה וציו
והינב־תא
אציו עדיוהי־ןב
תמיו וב־עגפיו
הנוכנ הכלממהו
׃המלש־דיב

1 Kings 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: