Hebrew Old Testament

1 Kings 6

1 Kings

Return to Index

Chapter 7

1

המלש הנב ותיב־תאו
לכיו הנש הרשע שלש
׃ותיב־לכ־תא

2

רעי תיב־תא ןביו
המא האמ ןונבלה
המא םישמחו וכרא
המא םישלשו ובחר
העברא לע ותמוק
םיזרא ידומע ירוט
םיזרא תותרכו
׃םידומעה־לע

3

לעממ זראב ןפסו
רשא תעלצה־לע
םיעברא םידומעה־לע
רשע השמח השמחו
׃רוטה

4

םירוט השלש םיפקשו
שלש הזחמ־לא הזחמו
׃םימעפ

5

םיחתפה־לכו
םיעבר תוזוזמהו
הזחמ לומו ףקש
שלש הזחמ־לא
׃םימעפ

6

םידומעה םלוא תאו
המא םישמח השע
המא םישלשו וכרא
־לע םלואו ובחר
בעו םידמעו םהינפ
׃םהינפ־לע

7

רשא אסכה םלואו
טפשמה םלא םש־טפשי
זראב ןופסו השע
׃עקרקה ־דע עקרקהמ

8

םש בשי־רשא ותיבו
תיבמ תרחאה רצח
הזה השעמכ םלואל
השעי תיבו היה
חקל רשא הערפ־תבל
׃הזה םלואכ המלש

9

תרקי םינבא הלא־לכ
תוררגמ תיזג תדמכ
ץוחמו תיבמ הרגמב
תוחפטה ־דע דסממו
רצחה־דע ץוחמו
׃הלודגה

10

תורקי םינבא דסימו
ינבא תולדג םינבא
ינבאו תומא רשע
׃תומא הנמש

11

םינבא הלעמלמו
תיזג תודמכ תורקי
׃זראו

12

ביבס הלודגה רצחו
תיזג םירוט השלש
םיזרא תתרכ רוטו
הוהי ־תיב רצחלו
םלאלו תימינפה
׃תיבה

13

המלש ךלמה חלשיו
׃רצמ םריח־תא חקיו

14

אוה הנמלא השא־ןב
ויבאו ילתפנ הטממ
תשחנ שרח ירצ־שיא
המכחה ־תא אלמיו
הנובתה־תאו
תושעל תעדה־תאו
תשחנב הכאלמ־לכ
ךלמה־לא אוביו
שעיו המלש
׃ותכאלמ־לכ־תא

15

ינש־תא רציו
הנמש תשחנ םידומעה
תמוק המא הרשע
טוחו דחאה דומעה
בסי המא הרשע־םיתש
׃ינשה דומעה־תא

16

תתל השע תרתכ יתשו
םידומעה ישאר־לע
תומא שמח תשחנ קצמ
תחאה תרתכה תמוק
תמוק תומא שמחו
׃תינשה תרתכה

17

הכבש השעמ םיכבש
תורשרש השעמ םילדג
שאר־לע רשא תרתכל
העבש םידומעה
העבשו תחאה תרתכל
׃תינשה תרתכל

18

םידומעה־תא שעיו
ביבס םירוט ינשו
תחאה הכבשה־לע
תרתכה־תא תוסכל
םינמרה שאר־לע רשא
תרתכל השע ןכו
׃תינשה

19

שאר־לע רשא תרתכו
ןשוש השעמ םידומעה
׃תומא עברא םלואב

20

ינש־לע תרתכו
לעממ־םג םידומעה
רשא ןטבה תמעלמ
הכבש רבעל
םיתאמ םינומרהו
לע ביבס םירט
׃תינשה תרתכה

21

םידמעה־תא םקיו
םקיו לכיהה םלאל
ינמיה דומעה־תא
ןיכי ומש־תא ארקיו
דומעה־תא םקיו
ארקיו ילאמשה
׃זעב ומש־תא

22

םידומעה שאר לעו
םתתו ןשוש השעמ
׃םידומעה תכאלמ

23

קצומ םיה־תא שעיו
ותפשמ המאב רשע
ביבס לגע ותפש־דע
ותמוק המאב שמחו
המאב םישלש הוקו
׃ביבס ותא בסי

24

ותפשל תחתמ םיעקפו
ותא םיבבס ביבס
םיפקמ המאב רשע
ינש ביבס םיה־תא
םיעקפה םירוט
׃ותקציב םיקצי

25

רשע ינש־לע דמע
םינפ השלש רקב
םינפ השלשו הנופצ
םינפ השלשו המי
םינפ השלשו הבגנ
םהילע םיהו החרזמ
םהירחא־לכו הלעמלמ
׃התיב

26

ותפשו חפט ויבעו
חרפ סוכ־תפש השעמכ
תב םיפלא ןשוש
׃ליכי

27

תונכמה־תא שעיו
עברא תשחנ רשע
הנוכמה ךרא המאב
המאב עבראו תחאה
המאב שלשו הבחר
׃התמוק

28

הנוכמה השעמ הזו
תרגסמו םהל תרגסמ
׃םיבלשה ןיב

29

רשא תורגסמה־לעו
תוירא םיבלשה ןיב
םיבורכו רקב
ןכ םיבלשה־לעו
תויראל תחתמו לעממ
השעמ תויל רקבלו
׃דרומ

30

תשחנ ינפוא העבראו
ינרסו תחאה הנוכמל
העבראו תשחנ
םהל תפתכ ויתמעפ
תפתכה ריכל תחתמ
שיא רבעמ תוקצי
׃תויל

31

תרתכל תיבמ והיפו
היפו המאב הלעמו
המא ןכ־השעמ לגע
המאה יצחו
תועלקמ היפ־לע־םגו
תועברמ םהיתרגסמו
׃תולגע אל

32

םינפואה תעבראו
תורגסמל תחתמל
םינפואה תודיו
תמוקו הנוכמב
המא דחאה ןפואה
׃המאה יצחו

33

םינפואה השעמו
הבכרמה ןפוא השעמכ
םהיבגו םתודי
םהירשחו םהיקשחו
׃קצומ לכה

34

לא תופתכ עבראו
הנכמה תונפ עברא
הנכמה־ןמ תחאה
׃היפתכ

35

יצח הנוכמה שארבו
לגע המוק המאה
שאר לעו ביבס
היתדי הנכמה
׃הנממ היתרגסמו

36

תחלה־לע חתפיו
לעו היתדי
םיבורכ היתרגסמו
תרמתו תוירא
תוילו שיא־רעמכ
׃ביבס

37

רשע תא השע תאזכ
דחא קצומ תונכמה
דחא בצק תחא הדמ
׃הנהלכל

38

תוריכ הרשע שעיו
תב םיעברא תשחנ
דחאה רויכה ליכי
רויכה המאב עברא
דחא רויכ דחאה
תחאה הנוכמה־לע
׃תונכמה רשעל

39

תונכמה־תא ןתיו
תיבה ףתכ־לע שמח
ףתכ־לע שמחו ןימימ
ולאמשמ תיבה
ףתכמ ןתנ םיה־תאו
המדק תינמיה תיבה
׃בגנ לוממ

40

םוריח שעיו
תוריכה־תא
םיעיה־תאו
לכיו תוקרזמה־תאו
תושעל םריח
רשא הכאלמה־לכ־תא
תיב המלש ךלמל השע
׃הוהי

41

תלגו םינש םידמע
שאר־לע־רשא תרתכה
םיתש םידמעה
םיתש תוכבשהו
תלג יתש־תא תוסכל
שאר־לע רשא תרתכה
׃םידומעה

42

עברא םינמרה־תאו
תוכבשה יתשל תואמ
םינמר םירוט־ינש
תוסכל תחאה הכבשל
תרתכה תלג יתש־תא
ינפ־לע רשא
׃םידומעה

43

רשע תונכמה־תאו
הרשע תריכה־תאו
׃תונכמה־לע

44

דחאה םיה־תאו
רשע־םינש רקבה־תאו
׃םיה תחת

45

תוריסה־תאו
םיעיה־תאו
תאו תוקרזמה־תאו
רשא להאה םילכה־לכ
ךלמל םריח השע
הוהי תיב המלש
׃טרממ תשחנ

46

םקצי ןדריה רככב
המדאה הבעמב ךלמה
ןיבו תוכס ןיב
׃ןתרצ

47

המלש חניו
ברמ םילכה־לכ־תא
רקחנ אל דאמ דאמ
׃תשחנה לקשמ

48

תא המלש שעיו
תיב רשא םילכה־לכ
בהזה חבזמ תא הוהי
רשא ןחלשה־תאו
םינפה םחל וילע
׃בהז

49

שמח תורנמה־תאו
לואמשמ שמחו ןימימ
בהז ריבדה ינפל
תרנהו חרפהו רוגס
׃בהז םיחקלמהו

50

תורמזמהו תופסהו
תופכהו תוקרזמהו
רוגס בהז תותחמהו
תותלדל תותפהו
שדקל ימינפה תיבה
תיבה יתלדל םישדקה
׃בהז לכיהל

51

הכאלמה־לכ םלשתו
המלש ךלמה השע רשא
אביו הוהי תיב
דוד ישדק־תא המלש
ףסכה־תא ויבא
בהזה־תאו
ןתנ םילכה־תאו
׃הוהי תיב תורצאב

1 Kings 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: