Hebrew Old Testament

1 Kings 9

1 Kings

Return to Index

Chapter 10

1

תעמש אבש־תכלמו
םשל המלש עמש־תא
ותסנל אבתו הוהי
׃תודיחב

2

ליחב המלשורי אבתו
םילמג דאמ דבכ
בהזו םימשב םיאשנ
הרקי ןבאו דאמ־בר
המלש־לא אבתו
תא וילא רבדתו
היה רשא־לכ
׃הבבל־םע

3

המלש הל־דגיו
הירבד־לכ־תא
םלענ רבד היה־אל
אל רשא ךלמה־ןמ
׃הל דיגה

4

תא אבש־תכלמ ארתו
המלש תמכח־לכ
׃הנב רשא תיבהו

5

בשומו ונחלש לכאמו
ותרשמ דמעמו וידבע
ויקשמו םהישבלמו
הלעי רשא ותלעו
היה־אלו הוהי תיב
׃חור דוע הב

6

תמא ךלמה־לא רמאתו
רשא רבדה היה
יצראב יתעמש
־לעו ךירבד־לע
׃ךתמכח

7

םירבדל יתנמאה־אלו
יתאב־רשא דע
הנהו יניע הניארתו
יצחה יל־דגה־אל
בוטו המכח תפסוה
רשא העומשה־לא
׃יתעמש

8

ירשא ךישנא ירשא
םידמעה הלא ךידבע
םיעמשה דימת ךינפל
׃ךתמכח־תא

9

ךיהלא הוהי יהי
ךב ץפח רשא ךורב
לארשי אסכ־לע ךתתל
הוהי תבהאב
םלעל לארשי־תא
תושעל ךלמל ךמישיו
׃הקדצו טפשמ

10

האמ ךלמל ןתתו
בהז רככ םירשעו
דאמ הברה םימשבו
אב־אל הרקי ןבאו
ברל דוע אוהה םשבכ
אבש־תכלמ הנתנ־רשא
׃המלש ךלמל

11

םריח ינא םגו
בהז אשנ־רשא
ריפאמ איבה ריפואמ
הברה םיגמלא יצע
׃הרקי ןבאו דאמ

12

יצע־תא ךלמה שעיו
דעסמ םיגמלאה
תיבלו הוהי־תיבל
תורנכו ךלמה
אל םירשל םילבנו
םיגמלא יצע ןכ־אב
םויה דע הארנ אלו
׃הזה

13

ןתנ המלש ךלמהו
אבש־תכלמל
רשא הצפח־לכ־תא
רשא דבלמ הלאש
ךלמה דיכ הל־ןתנ
ךלתו ןפתו המלש
׃הידבעו איה הצראל

14

בהזה לקשמ יהיו
הנשב המלשל אב־רשא
םישש תואמ שש תחא
׃בהז רככ ששו

15

םירתה ישנאמ דבל
םילכרה רחסמו
ברעה יכלמ־לכו
׃ץראה תוחפו

16

המלש ךלמה שעיו
בהז הנצ םיתאמ
בהז תואמ־שש טוחש
הנצה־לע הלעי
׃תחאה

17

םינגמ תואמ־שלשו
תשלש טוחש בהז
הלעי בהז םינמ
תחאה ןגמה־לע
תיב ךלמה םנתיו
׃ןונבלה רעי

18

ןש־אסכ ךלמה שעיו
בהז והפציו לודג
׃זפומ

19

הסכל תולעמ שש
הסכל לגע־שארו
הזמ תדיו וירחאמ
תבשה םוקמ־לא הזמו
םידמע תוירא םינשו
׃תודיה לצא

20

םיירא רשע םינשו
שש־לע םש םידמע
הזמו הזמ תולעמה
ןכ השענ־אל
׃תוכלממ־לכל

21

ךלמה הקשמ ילכ לכו
ילכ לכו בהז המלש
ןונבלה רעי־תיב
ףסכ ןיא רוגס בהז
המלש ימיב בשחנ אל
׃המואמל

22

ךלמל שישרת ינא יכ
םריח ינא םע םיב
םינש שלשל תחא
שישרת ינא אובת
ףסכו בהז תאשנ
םיפקו םיבהנש
׃םייכתו

23

המלש ךלמה לדגיו
ץראה יכלמ לכמ
׃המכחלו רשעל

24

םישקבמ ץראה־לכו
עמשל המלש ינפ־תא
ןתנ־רשא ותמכח־תא
׃ובלב םיהלא

25

שיא םיאבמ המהו
ףסכ ילכ ותחנמ
תומלשו בהז ילכו
םיסוס םימשבו קשנו
הנש־רבד םידרפו
׃הנשב

26

בכר המלש ףסאיו
ול־יהיו םישרפו
תואמ־עבראו ףלא
ףלא רשע־םינשו בכר
ירעב םחניו םישרפ
ךלמה־םעו בכרה
׃םלשוריב

27

ףסכה־תא ךלמה ןתיו
םינבאכ םלשוריב
ןתנ םיזראה תאו
הלפשב ־רשא םימקשכ
׃ברל

28

רשא םיסוסה אצומו
םירצממ המלשל
ךלמה ירחס הוקמו
׃ריחמב הוקמ וחקי

29

הבכרמ אצתו הלעתו
תואמ ששב םירצממ
םישמחב סוסו ףסכ
יכלמ־לכל ןכו האמו
םרא יכלמלו םיתחה
׃ואצי םדיב

1 Kings 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: