Hebrew Old Testament

1 Kings 10

1 Kings

Return to Index

Chapter 11

1

בהא המלש ךלמהו
תובר תוירכנ םישנ
הערפ־תב־תאו
תוינמע תויבאומ
׃תיתח תינדצ תימדא

2

רשא םיוגה־ןמ
ינב־לא הוהי־רמא
םהב ואבת־אל לארשי
םכב ואבי־אל םהו
םכבבל־תא וטי ןכא
םהב םהיהלא ירחא
׃הבהאל המלש קבד

3

תורש םישנ ול־יהיו
םישגלפו תואמ עבש
וטיו תואמ שלש
׃ובל־תא וישנ

4

תנקז תעל יהיו
וטה וישנ המלש
ירחא ובבל־תא
םירחא םיהלא
םלש ובבל היה־אלו
ויהלא הוהי־םע
׃ויבא דיוד בבלכ

5

ירחא המלש ךליו
םינדצ יהלא תרתשע
ץקש םכלמ ירחאו
׃םינמע

6

ערה המלש שעיו
אלו הוהי יניעב
הוהי ירחא אלמ
׃ויבא דודכ

7

המב המלש הנבי זא
באומ ץקש שומכל
ינפ־לע רשא רהב
ץקש ךלמלו םלשורי
׃ןומע ינב

8

וישנ־לכל השע ןכו
תוריטקמ תוירכנה
׃ןהיהלאל תוחבזמו

9

המלשב הוהי ףנאתיו
םעמ ובבל הטנ־יכ
לארשי יהלא הוהי
׃םימעפ וילא הארנה

10

רבדה־לע וילא הוצו
תכל־יתלבל הזה
םירחא םיהלא ירחא
תא רמש אלו
׃הוהי הוצ־רשא

11

המלשל הוהי רמאיו
תאז־התיה רשא ןעי
תרמש אלו ךמע
רשא יתקחו יתירב
ערק ךילע יתיוצ
הכלממה־תא ערקא
היתתנו ךילעמ
׃ךדבעל

12

הנשעא אל ךימיב־ךא
דימ ךיבא דוד ןעמל
׃הנערקא ךנב

13

הכלממה־לכ־תא קר
דחא טבש ערקא אל
דוד ןעמל ךנבל ןתא
םלשורי ןעמלו ידבע
׃יתרחב רשא

14

ןטש הוהי םקיו
דדה תא המלשל
ךלמה ערזמ ימדאה
׃םודאב אוה

15

דוד תויהב יהיו
תולעב םודא־תא
רבקל אבצה רש באוי
ךיו םיללחה־תא
׃םודאב רכז־לכ

16

םישדח תשש יכ
באוי םש־בשי
לארשי־לכו
רכז־לכ תירכה־דע
׃םודאב

17

אוה דדא חרביו
םיימדא םישנאו
ותא ויבא ידבעמ
דדהו םירצמ אובל
׃ןטק רענ

18

ואביו ןידממ ומקיו
םישנא וחקיו ןראפ
ואביו ןראפמ םמע
הערפ ־לא םירצמ
ול־ןתיו םירצמ־ךלמ
ול רמא םחלו תיב
׃ול ןתנ ץראו

19

ןח דדה אצמיו
דאמ הערפ יניעב
השא ול־ןתיו
תוחא ותשא תוחא־תא
׃הריבגה סינפחת

20

תוחא ול דלתו
תבנג תא סינפחת
סנפחת והלמגתו ונב
הערפ תיב ךותב
תיב תבנג יהיו
ינב ךותב הערפ
׃הערפ

21

םירצמב עמש דדהו
דוד בכש־יכ
תמ־יכו ויתבא־םע
אבצה־רש באוי
הערפ־לא דדה רמאיו
ךלאו ינחלש
׃יצרא־לא

22

יכ הערפ ול רמאיו
ימע רסח התא־המ
תכלל שקבמ ךנהו
אל רמאיו ךצרא־לא
׃ינחלשת חלש יכ

23

ןטש ול םיהלא םקיו
עדילא־ןב ןוזר־תא
תאמ חרב רשא
הבוצ ־ךלמ רזעדדה
׃וינדא

24

םישנא וילע ץבקיו
גרהב דודג־רש יהיו
וכליו םתא דוד
הב ובשיו קשמד
׃קשמדב וכלמיו

25

לארשיל ןטש יהיו
המלש ימי־לכ
דדה רשא הערה־תאו
ךלמיו לארשיב ץקיו
׃םרא־לע

26

טבנ־ןב םעבריו
הדרצה־ןמ יתרפא
השא העורצ ומא םשו
המלשל דבע הנמלא
׃ךלמב די םריו

27

םירה־רשא רבדה הזו
הנב המלש ךלמב די
רגס אולמה־תא
דוד ריע ץרפ־תא
׃ויבא

28

רובג םעברי שיאהו
המלש אריו ליח
השע־יכ רענה־תא
דקפיו אוה הכאלמ
תיב לבס־לכל ותא
׃ףסוי

29

איהה תעב יהיו
אצי םעבריו
ותא אצמיו םלשורימ
איבנה ינלישה היחא
הסכתמ אוהו ךרדב
םהינשו השדח המלשב
׃הדשב םדבל

30

המלשב היחא שפתיו
וילע רשא השדחה
רשע םינש הערקיו
׃םיערק

31

םעבריל רמאיו
םיערק הרשע ךל־חק
הוהי רמא הכ יכ
יננה לארשי יהלא
דימ הכלממה־תא ערק
תא ךל יתתנו המלש
׃םיטבשה הרשע

32

דחאה טבשהו
ידבע ןעמל ול־היהי
םלשורי ןעמלו דוד
הב יתרחב רשא ריעה
׃לארשי יטבש לכמ

33

ינובזע רשא ןעי
תרתשעל ווחתשיו
שומכל ןינדצ יהלא
םכלמלו באומ יהלא
ןומע־ינב יהלא
יכרדב וכלה־אלו
יניעב רשיה תושעל
דודכ יטפשמו יתקחו
׃ויבא

34

חקא־אלו
ודימ הכלממה־לכ־תא
לכ ונתשא אישנ יכ
דוד ןעמל וייח ימי
יתרחב רשא ידבע
יתוצמ רמש רשא ותא
׃יתקחו

35

דימ הכולמה יתחקלו
תא ךל היתתנו ונב
׃םיטבשה תרשע

36

דחא־טבש ןתא ונבלו
רינ־תויה ןעמל
ידבע־דיודל
ינפל םימיה־לכ
רשא ריעה םלשוריב
ימש םושל יל יתרחב
׃םש

37

תכלמו חקא ךתאו
ךשפנ הואת־רשא לכב
ךלמ תייהו
׃לארשי־לע

38

עמשת־םא היהו
ךוצא רשא־לכ־תא
תישעו יכרדב תכלהו
רומשל יניעב רשיה
רשאכ יתוצמו יתוקח
ידבע דוד השע
יתינבו ךמע יתייהו
רשאכ ןמאנ ־תיב ךל
יתתנו דודל יתינב
׃לארשי־תא ךל

39

דוד ערז־תא הנעאו
אל ךא תאז ןעמל
׃םימיה־לכ

40

תימהל המלש שקביו
םקיו םעברי־תא
םירצמ חרביו םעברי
־ךלמ קשיש־לא
םירצמב יהיו םירצמ
׃המלש תומ־דע

41

המלש ירבד רתיו
השע רשא־לכו
םה־אולה ותמכחו
ירבד רפס־לע םיבתכ
׃המלש

42

ךלמ רשא םימיהו
םלשוריב המלש
לארשי־לכ־לע
׃הנש םיעברא

43

המלש בכשיו
רבקיו ויתבא־םע
ויבא דוד ריעב
ונב םעבחר ךלמיו
׃ויתחת

1 Kings 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: