Hebrew Old Testament

1 Kings 14

1 Kings

Return to Index

Chapter 15

1

הרשע הנמש תנשבו
טבנ־ןב םעברי ךלמל
םיבא ךלמ
׃הדוהי־לע

2

ךלמ םינש שלש
ומא םשו םלשוריב
׃םולשיבא־תב הכעמ

3

תואטח־לכב ךליו
השע־רשא ויבא
היה־אלו וינפל
הוהי־םע םלש ובבל
דוד בבלכ ויהלא
׃ויבא

4

ןתנ דוד ןעמל יכ
רינ ול ויהלא הוהי
םיקהל םלשוריב
וירחא ונב־תא
דימעהלו
׃םלשורי־תא

5

דוד השע רשא
יניעב רשיה־תא
לכמ רס־אלו הוהי
ימי לכ והוצ־רשא
רבדב קר וייח
׃יתחה הירוא

6

התיה המחלמו
ןיבו םעבחר־ןיב
ימי־לכ םעברי
׃וייח

7

םיבא ירבד רתיו
השע רשא־לכו
םיבותכ םה־אולה
םימיה ירבד רפס־לע
הדוהי יכלמל
ןיב התיה המחלמו
׃םעברי ןיבו םיבא

8

םיבא בכשיו
ורבקיו ויתבא־םע
דוד ריעב ותא
ונב אסא ךלמיו
׃ויתחת

9

םירשע תנשבו
לארשי ךלמ םעבריל
ךלמ אסא ךלמ
׃הדוהי

10

הנש תחאו םיעבראו
םשו םלשוריב ךלמ
הכעמ ומא
׃םולשיבא־תב

11

רשיה אסא שעיו
דודכ הוהי יניעב
׃ויבא

12

םישדקה רבעיו
רסיו ץראה־ןמ
רשא םיללגה־לכ־תא
׃ויתבא ושע

13

ומא הכעמ־תא םגו
הריבגמ הרסיו
תצלפמ התשע־רשא
אסא תרכיו הרשאל
ףרשיו התצלפמ־תא
׃ןורדק לחנב

14

קר ורס־אל תומבהו
םלש היה אסא־בבל
׃וימי־לכ הוהי־םע

15

ויבא ישדק־תא אביו
הוהי תיב ושדקו
׃םילכו בהזו ףסכ

16

ןיב התיה המחלמו
אשעב ןיבו אסא
לארשי־ךלמ
׃םהימי־לכ

17

אשעב לעיו
לארשי־ךלמ
ןביו הדוהי־לע
תת יתלבל המרה־תא
ךלמ אסאל אבו אצי
׃הדוהי

18

אסא חקיו
בהזהו ףסכה־לכ־תא
תורצואב םירתונה
־תאו הוהי־תיב
ךלמ תיב תורצוא
וידבע־דיב םנתיו
אסא ךלמה םחלשיו
־ןב דדה־ןב־לא
ןויזח־ןב ןמרבט
בשיה םרא ךלמ
׃רמאל קשמדב

19

ךניבו יניב תירב
ךיבא ןיבו יבא ןיב
דחש ךל יתחלש הנה
הרפה ךל בהזו ףסכ
אשעב־תא ךתירב־תא
הלעיו לארשי־ךלמ
׃ילעמ

20

דדה־ןב עמשיו
חלשיו אסא ךלמה־לא
םיליחה ירש־תא
ירע־לע ול־רשא
ןויע־תא ךיו לארשי
לבא תאו ןד־תאו
תאו הכעמ־תיב
־לכ לע תורנכ־לכ
׃ילתפנ ץרא

21

אשעב עמשכ יהיו
תונבמ לדחיו
בשיו המרה־תא
׃הצרתב

22

עימשה אסא ךלמהו
ןיא הדוהי־לכ־תא
ינבא־תא ואשיו יקנ
היצע ־תאו המרה
ןביו אשעב הנב רשא
אסא ךלמה םב
ןמינב עבג־תא
׃הפצמה־תאו

23

אסא־ירבד־לכ רתיו
ותרובג־לכו
השע רשא־לכו
הנב רשא םירעהו
םיבותכ המה ־אלה
םימיה ירבד רפס־לע
קר הדוהי יכלמל
־תא הלח ותנקז תעל
׃וילגר

24

אסא בכשיו
רבקיו ויתבא־םע
דוד ריעב ויתבא־םע
טפשוהי ךלמיו ויבא
׃ויתחת ונב

25

ךלמ םעברי־ןב בדנו
תנשב לארשי־לע
ךלמ אסאל םיתש
־לע ךלמיו הדוהי
׃םיתנש לארשי

26

יניעב ערה שעיו
ךרדב ךליו הוהי
רשא ותאטחבו ויבא
׃לארשי ־תא איטחה

27

אשעב וילע רשקיו
תיבל היחא־ןב
אשעב והכיו רכששי
רשא ןותבגב
בדנו םיתשלפל
םירצ לארשי־לכו
׃ןותבג־לע

28

תנשב אשעב והתמיו
ךלמ אסאל שלש
ךלמיו הדוהי
׃ויתחת

29

הכה וכלמכ יהיו
םעברי תיב־לכ־תא
המשנ־לכ ריאשה־אל
ודמשה ־דע םעבריל
רבד רשא הוהי רבדכ
היחא ודבע־דיב
׃ינלישה

30

םעברי תואטח־לע
רשאו אטח רשא
לארשי־תא איטחה
סיעכה רשא וסעכב
יהלא הוהי־תא
׃לארשי

31

בדנ ירבד רתיו
השע רשא־לכו
םיבותכ םה־אלה
םימיה ירבד רפס־לע
׃לארשי יכלמל

32

ןיב התיה המחלמו
אשעב ןיבו אסא
לארשי־ךלמ
׃םהימי־לכ

33

ךלמ אסאל שלש תנשב
אשעב ךלמ הדוהי
היחא־ןב
הצרתב לארשי־לכ־לע
׃הנש עבראו םירשע

34

יניעב ערה שעיו
ךרדב ךליו הוהי
רשא ותאטחבו םעברי
׃לארשי ־תא איטחה

1 Kings 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: