Hebrew Old Testament

1 Kings 15

1 Kings

Return to Index

Chapter 16

1

הוהי־רבד יהיו
יננח־ןב אוהי־לא
׃רמאל אשעב־לע

2

ךיתמירה רשא ןעי
ךנתאו רפעה־ןמ
לארשי ימע לע דיגנ
םעברי ךרדב ךלתו
ימע־תא אטחתו
ינסיעכהל לארשי
׃םתאטחב

3

ירחא ריעבמ יננה
ותיב ירחאו אשעב
ךתיב־תא יתתנו
־ןב םעברי תיבכ
׃טבנ

4

ריעב אשעבל תמה
תמהו םיבלכה ולכאי
ףוע ולכאי הדשב ול
׃םימשה

5

אשעב ירבד רתיו
ותרובגו השע רשאו
םיבותכ םה־אלה
םימיה ירבד רפס־לע
׃לארשי יכלמל

6

אשעב בכשיו
רבקיו ויתבא־םע
הלא ךלמיו הצרתב
׃ויתחת ונב

7

אוהי־דיב םגו
איבנה יננח־ןב
היה הוהי־רבד
ותיב־לאו אשעב־לא
הערה־לכ לעו
יניעב השע־רשא
וסיעכהל הוהי
תויהל וידי השעמב
לעו םעברי תיבכ
׃ותא הכה־רשא

8

ששו םירשע תנשב
ךלמ אסאל הנש
הלא ךלמ הדוהי
לארשי־לע אשעב־ןב
׃םיתנש הצרתב

9

ודבע וילע רשקיו
תיצחמ רש ירמז
הצרתב אוהו בכרה
אצרא תיב רוכש התש
תיבה־לע רשא
׃הצרתב

10

והכיו ירמז אביו
תנשב והתימיו
אסאל עבשו םירשע
ךלמיו הדוהי ךלמ
׃ויתחת

11

ותבשכ וכלמב יהיו
הכה ואסכ־לע
אשעב תיב־לכ־תא
ןיתשמ ול ריאשה־אל
וילאגו ריקב
׃והערו

12

תא ירמז דמשיו
רבדכ אשעב תיב־לכ
רבד רשא הוהי
אוהי דיב אשעב־לא
׃איבנה

13

אשעב תואטח־לכ לא
ונב הלא תואטחו
רשאו ואטח רשא
לארשי ־תא ואיטחה
הוהי־תא סיעכהל
לארשי יהלא
׃םהילבהב

14

הלא ירבד רתיו
השע רשא־לכו
םיבותכ םה־אולה
םימיה ירבד רפס־לע
׃לארשי יכלמל

15

עבשו םירשע תנשב
ךלמ אסאל הנש
ירמז ךלמ הדוהי
הצרתב םימי תעבש
םינח םעהו
רשא ןותבג־לע
׃םיתשלפל

16

םינחה םעה עמשיו
םגו ירמז רשק רמאל
ךלמה־תא הכה
לארשי ־לכ וכלמיו
אבצ־רש ירמע־תא
םויב לארשי־לע
׃הנחמב אוהה

17

ירמע הלעיו
ומע לארשי־לכו
ורציו ןותבגמ
׃הצרת־לע

18

ירמז תוארכ יהיו
ריעה הדכלנ־יכ
ןומרא־לא אביו
ףרשיו ךלמה־תיב
ךלמ־תיב־תא וילע
׃תמיו שאב

19

אטח רשא ותאטח־לע
יניעב ערה תושעל
ךרדב תכלל הוהי
רשא ותאטחבו םעברי
איטחהל השע
׃לארשי־תא

20

ירמז ירבד רתיו
רשק רשא ורשקו
םיבותכ םה־אלה
םימיה ירבד רפס־לע
׃לארשי יכלמל

21

לארשי םעה קלחי זא
היה םעה יצח יצחל
תניג־ןב ינבת ירחא
יצחהו וכילמהל
׃ירמע ירחא

22

רשא םעה קזחיו
םעה־תא ירמע ירחא
ינבת ירחא רשא
ינבת תמיו תניג־ןב
׃ירמע ךלמיו

23

תחאו םישלש תנשב
ךלמ אסאל הנש
ירמע ךלמ הדוהי
םיתש לארשי־לע
הצרתב הנש הרשע
׃םינש־שש ךלמ

24

ןורמש רהה־תא ןקיו
םירככב רמש תאמ
רהה־תא ןביו ףסכ
ריעה םש־תא ארקיו
רמש־םש לע הנב רשא
׃ןורמש רהה ינדא

25

ערה ירמע השעיו
עריו הוהי יניעב
׃וינפל רשא לכמ

26

ךרד־לכב ךליו
טבנ־ןב םעברי
רשא ויתאטחבו
לארשי־תא איטחה
הוהי־תא סיעכהל
לארשי יהלא
׃םהילבהב

27

ירמע ירבד רתיו
ותרובגו השע רשא
םה־אלה השע רשא
רפס־לע םיבותכ
יכלמל םימיה ירבד
׃לארשי

28

ירמע בכשיו
רבקיו ויתבא־םע
באחא ךלמיו ןורמשב
׃ויתחת ונב

29

ךלמ ירמע־ןב באחאו
תנשב לארשי־לע
הנש הנמשו םישלש
הדוהי ךלמ אסאל
באחא ךלמיו
לארשי־לע ירמע־ןב
םירשע ןורמשב
׃הנש םיתשו

30

ירמע־ןב באחא שעיו
הוהי יניעב ערה
׃וינפל רשא לכמ

31

ותכל לקנה יהיו
םעברי תואטחב
השא חקיו טבנ־ןב
־תב לבזיא־תא
םינדיצ ךלמ לעבתא
דבעיו ךליו
וחתשיו לעבה־תא
׃ול

32

לעבל חבזמ םקיו
הנב רשא לעבה תיב
׃ןורמשב

33

באחא שעיו
ףסויו הרשאה־תא
סיעכהל תושעל באחא
יהלא הוהי־תא
יכלמ לכמ לארשי
ויה רשא לארשי
׃וינפל

34

לאיח הנב וימיב
החירי־תא ילאה תיב
הדסי ורכב םריבאב
ביצה וריעצ ביגשבו
הוהי רבדכ היתלד
עשוהי דיב רבד רשא
׃ןונ־ןב

1 Kings 17

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: