Hebrew Old Testament

2 Kings 9

2 Kings

Return to Index

Chapter 10

1

םינב םיעבש באחאלו
אוהי בתכיו ןורמשב
ןורמש חלשיו םירפס
לאערזי ירש־לא
םינמאה־לאו םינקזה
׃רמאל באחא

2

הזה רפסה אבכ התעו
ינב םכתאו םכילא
בכרה םכתאו םכינדא
רצבמ ריעו םיסוסהו
׃קשנהו

3

רשיהו בוטה םתיארו
םתמשו םכינדא ינבמ
ויבא אסכ־לע
תיב־לע ומחלהו
׃םכינדא

4

דאמ דאמ ואריו
ינש הנה ורמאיו
ודמע אל םיכלמה
דמענ ךיאו וינפל
׃ונחנא

5

תיבה־לע־רשא חלשיו
ריעה־לע רשאו
םינמאהו םינקזהו
רמאל אוהי־לא
לכו ונחנא ךידבע
ונילא רמאת־רשא
שיא ךילמנ־אל השענ
׃השע ךיניעב בוטה

6

רפס םהילא בתכיו
יל־םא רמאל תינש
םתא ילקלו םתא
־תא וחק םיעמש
ישנא ישאר
ואבו םכינדא־ינב
רחמ תעכ ילא
ךלמה ינבו הלאערזי
ילדג־תא שיא םיעבש
׃םתוא םילדגמ ריעה

7

רפסה אבכ יהיו
וחקיו םהילא
ךלמה ינב־תא
שיא םיעבש וטחשיו
םהישאר־תא ומישיו
וחלשיו םידודב
׃הלאערזי וילא

8

ךאלמה אביו
רמאל ול־דגיו
ישאר ואיבה
רמאיו ךלמה־ינב
ינש םתא ומיש
רעשה חתפ םירבצ
׃רקבה־דע

9

אציו רקבב יהיו
רמאיו דמעיו
םיקדצ םעה־לכ־לא
יתרשק ינא הנה םתא
והגרהאו ינדא־לע
הכה ימו
׃הלא־לכ־תא

10

אל יכ אופא ועד
הוהי רבדמ לפי
הוהי רבד־רשא הצרא
הוהיו באחא תיב־לע
רבד רשא תא השע
׃והילא ודבע דיב

11

תא אוהי ךיו
םיראשנה־לכ
לאערזיב באחא־תיבל
ויעדימו וילדג־לכו
יתלב־דע וינהכו
׃דירש ול־ריאשה

12

ךליו אביו םקיו
דקע־תיב אוה ןורמש
׃ךרדב םיערה

13

יחא־תא אצמ אוהיו
הדוהי־ךלמ והיזחא
םתא ימ רמאיו
והיזחא יחא ורמאיו
םולשל דרנו ונחנא
ינבו ךלמה־ינב
׃הריבגה

14

םייח םושפת רמאיו
םייח םושפתיו
רוב־לא םוטחשיו
םיעברא דקע־תיב
שיא םינשו
שיא ריאשה־אלו
׃םהמ

15

אצמיו םשמ ךליו
בכר־ןב בדנוהי־תא
והכרביו ותארקל
שיה וילא רמאיו
רשאכ רשי ךבבל־תא
ךבבל־םע יבבל
שי בדנוהי רמאיו
ךדי ־תא הנת שיו
והלעיו ודי ןתיו
׃הבכרמה־לא וילא

16

יתא הכל רמאיו
הוהיל יתאנקב הארו
׃ובכרב ותא ובכריו

17

ךיו ןורמש אביו
םיראשנה־לכ־תא
ןורמשב באחאל
רבדכ ודימשה־דע
רבד רשא הוהי
׃והילא־לא

18

אוהי ץבקיו
רמאיו םעה־לכ־תא
דבע באחא םהלא
אוהי טעמ לעבה־תא
׃הברה ונדבעי

19

יאיבנ־לכ התעו
וידבע־לכ לעבה
וארק וינהכ־לכו
דקפי־לא שיא ילא
יל לודג חבז יכ
דקפי־רשא לכ לעבל
השע אוהיו היחי אל
דיבאה ןעמל הבקעב
׃לעבה ידבע־תא

20

ושדק אוהי רמאיו
׃וארקיו לעבל הרצע

21

אוהי חלשיו
ואביו לארשי־לכב
לעבה ידבע־לכ
רשא שיא ראשנ־אלו
תיב ואביו אב ־אל
אלמיו לעבה
׃הפל הפ לעבה־תיב

22

רשאל רמאיו
אצוה החתלמה־לע
ידבע לכל שובל
םהל אציו לעבה
׃שובלמה

23

בדנוהיו אוהי אביו
לעבה תיב בכר־ןב
לעבה ידבעל רמאיו
וארו ושפח
םכמע הפ־שי־ןפ
יכ הוהי ידבעמ
לעבה ידבע־םא
׃םדבל

24

םיחבז תושעל ואביו
ול־םש אוהיו תולעו
שיא םינמש ץוחב
שיאה רמאיו
טלמי־רשא
ינא רשא םישנאה־ןמ
םכידי־לע איבמ
׃ושפנ תחת ושפנ

25

תושעל ותלככ יהיו
אוהי רמאיו הלעה
ואב םישלשלו םיצרל
אצי־לא שיא םוכה
ברח־יפל םוכיו
םיצרה וכלשיו
וכליו םישלשהו
׃לעבה ־תיב ריע־דע

26

תובצמ־תא ואציו
׃הופרשיו לעבה־תיב

27

תבצמ תא וצתיו
תיב־תא וצתיו לעבה
והמשיו לעבה
׃םויה־דע תוארחמל

28

אוהי דמשיו
׃לארשימ לעבה־תא

29

םעברי יאטח קר
איטחה רשא טבנ־ןב
רס־אל לארשי־תא
ילגע םהירחאמ אוהי
לא־תיב רשא בהזה
׃ןדב רשאו

30

הוהי רמאיו
ןעי אוהי־לא
תושעל תביטה־רשא
לככ יניעב רשיה
תישע יבבלב רשא
ינב באחא תיבל
ךל ובשי םיעבר
׃לארשי אסכ־לע

31

תכלל רמש אל אוהיו
הוהי־תרותב
לארשי־יהלא
רס אל ובבל־לכב
םעברי תואטח לעמ
איטחה רשא
׃לארשי־תא

32

לחה םהה םימיב
לארשיב תוצקל הוהי
לאזח םכיו
׃לארשי לובג־לכב

33

חרזמ ןדריה־ןמ
ץרא־לכ תא שמשה
ידגה דעלגה
ישנמהו ינבוארהו
לחנ־לע רשא רערעמ
דעלגהו ןנרא
׃ןשבהו

34

אוהי ירבד רתיו
השע רשא־לכו
ותרובג־לכו
םיבותכ םה־אולה
םימיה ירבד רפס־לע
׃לארשי יכלמל

35

אוהי בכשיו
ורבקיו ויתבא־םע
ךלמיו ןורמשב ותא
׃ויתחת ונב זחאוהי

36

ךלמ רשא םימיהו
לארשי־לע אוהי
הנש־הנמשו םירשע
׃ןורמשב

2 Kings 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: