Hebrew Old Testament

2 Kings 10

2 Kings

Return to Index

Chapter 11

1

והיזחא םא הילתעו
הנב תמ יכ התארו
תא דבאתו םקתו
׃הכלממה ערז־לכ

2

עבשוהי חקתו
תוחא םרוי־ךלמה־תב
שאוי־תא והיזחא
בנגתו היזחא־ןב
ךלמה־ינב ךותמ ותא
ותא םיתתוממה
רדחב ותקנימ־תאו
ותא ורתסיו תוטמה
אלו והילתע ינפמ
׃תמוה

3

הוהי תיב התא יהיו
םינש שש אבחתמ
תכלמ הילתעו
׃ץראה־לע

4

חלש תיעיבשה הנשבו
חקיו עדיוהי
תויאמה ירש־תא
אביו םיצרלו ירכל
הוהי תיב וילא םתא
תירב םהל תרכיו
תיבב םתא עבשיו
םתא אריו הוהי
׃ךלמה־ןב־תא

5

הז רמאל םוציו
ןושעת רשא רבדה
יאב םכמ תישלשה
תרמשמ ירמשו תבשה
׃ךלמה תיב

6

רוס רעשב תישלשהו
רחא רעשב תישלשהו
םתרמשו םיצרה
תיבה תרמשמ־תא
׃חסמ

7

לכ םכב תודיה יתשו
ורמשו תבשה יאצי
הוהי־תיב תרמשמ־תא
׃ךלמה־לא

8

ךלמה־לע םתפקהו
וילכו שיא ביבס
אבהו ודיב
תמוי תורדשה־לא
ךלמה־תא ויהו
׃ואבבו ותאצב

9

תויאמה ירש ושעיו
הוצ־רשא לככ
וחקיו ןהכה עדיוהי
יאב וישנא־תא שיא
תבשה יאצי םע תבשה
עדיוהי־לא ואביו
׃ןהכה

10

ירשל ןהכה ןתיו
תינחה־תא תויאמה
רשא םיטלשה־תאו
תיבב רשא דוד ךלמל
׃הוהי

11

שיא םיצרה ודמעיו
ףתכמ ודיב וילכו
תינמיה תיבה
תיבה ףתכ־דע
חבזמל תילאמשה
ךלמה־לע תיבלו
׃ביבס

12

ךלמה־ןב־תא אצויו
רזנה־תא וילע ןתיו
וכלמיו תודעה־תאו
והחשמיו ותא
ורמאיו ףכ־וכיו
׃ךלמה יחי

13

הילתע עמשתו
םעה ןיצרה לוק־תא
תיב םעה־לא אבתו
׃הוהי

14

ךלמה הנהו ארתו
דומעה־לע דמע
םירשהו טפשמכ
ךלמה־לא תורצצחהו
חמש ץראה םע־לכו
תורצצחב עקתו
הילתע ערקתו
ארקתו הידגב־תא
׃רשק רשק

15

ןהכה עדיוהי וציו
תואימה ירש־תא
רמאיו ליחה ידקפ
התא ואיצוה םהילא
תרדשל תיבמ־לא
תמה הירחא אבהו
ןהכה רמא יכ ברחב
׃הוהי תיב תמות־לא

16

םידי הל ומשיו
אובמ־ךרד אובתו
ךלמה תיב םיסוסה
׃םש תמותו

17

עדיוהי תרכיו
הוהי ןיב תירבה־תא
ןיבו ךלמה ןיבו
םעל תויהל םעה
ךלמה ןיבו הוהיל
׃םעה ןיבו

18

ץראה םע־לכ ואביו
והצתיו לעבה־תיב
ותחבזמ־תא
ורבש וימלצ־תאו
ןהכ ןתמ תאו בטיה
ינפל וגרה לעבה
ןהכה םשיו תוחבזמה
תיב־לע תודקפ
׃הוהי

19

תואמה ירש־תא חקיו
ירכה־תאו
תאו םיצרה־תאו
ודיריו ץראה םע־לכ
הוהי תיבמ ךלמה־תא
רעש־ךרד ואוביו
ךלמה תיב םיצרה
אסכ־לע בשיו
׃םיכלמה

20

ץראה־םע־לכ חמשיו
הטקש ריעהו
ותימה והילתע־תאו
׃ךלמ תיב ברחב

2 Kings 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: