Hebrew Old Testament

2 Kings 14

2 Kings

Return to Index

Chapter 15

1

עבשו םירשע תנשב
ךלמ םעבריל הנש
הירזע ךלמ לארשי
ךלמ היצמא־ןב
׃הדוהי

2

הנש הרשע שש־ןב
םישמחו וכלמב היה
ךלמ הנש םיתשו
ומא םשו םלשוריב
׃םלשורימ והילכי

3

יניעב רשיה שעיו
השע־רשא לככ הוהי
׃ויבא והיצמא

4

ורס־אל תומבה קר
םיחבזמ םעה דוע
׃תומבב םירטקמו

5

הוהי עגניו
ערצמ יהיו ךלמה־תא
בשיו ותמ םוי־דע
םתויו תישפחה תיבב
תיבה־לע ךלמה־ןב
׃ץראה םע־תא טפש

6

והירזע ירבד רתיו
השע רשא־לכו
םיבותכ םה־אלה
םימיה ירבד רפס־לע
׃הדוהי יכלמל

7

הירזע בכשיו
ורבקיו ויתבא־םע
ריעב ויתבא־םע ותא
םתוי ךלמיו דוד
׃ויתחת ונב

8

הנמשו םישלש תנשב
ךלמ והירזעל הנש
והירכז ךלמ הדוהי
־לע םעברי־ןב
השש ןורמשב לארשי
׃םישדח

9

יניעב ערה שעיו
ושע רשאכ הוהי
רס אל ויתבא
םעברי תואטחמ
איטחה רשא טבנ־ןב
׃לארשי־תא

10

םלש וילע רשקיו
והכיו שבי־ןב
והתימיו םע־לבק
׃ויתחת ךלמיו

11

הירכז ירבד רתיו
רפס־לע םיבותכ םנה
יכלמל םימיה ירבד
׃לארשי

12

רשא הוהי־רבד אוה
רמאל אוהי־לא רבד
ובשי םיעיבר ינב
לארשי אסכ־לע ךל
׃ןכ־יהיו

13

ךלמ שיבי־ןב םולש
עשתו םישלש תנשב
ךלמ היזעל הנש
ךלמיו הדוהי
׃ןורמשב םימי־חרי

14

ידג־ןב םחנמ לעיו
ןורמש אביו הצרתמ
םולש־תא ךיו
ןורמשב שיבי־ןב
ךלמיו והתימיו
׃ויתחת

15

םולש ירבד רתיו
םנה רשק רשא ורשקו
ירבד רפס־לע םיבתכ
יכלמל םימיה
׃לארשי

16

םחנמ־הכי זא
חספת־תא
הב־רשא־לכ־תאו
הצרתמ הילובג־תאו
תא ךיו חתפ אל יכ
׃עקב היתורהה־לכ

17

עשתו םישלש תנשב
ךלמ הירזעל הנש
םחנמ ךלמ הדוהי
לארשי ־לע ידג־ןב
׃ןורמשב םינש רשע

18

יניעב ערה שעיו
לעמ רס אל הוהי
םעברי תואטח
איטחה־רשא טבנ־ןב
׃וימי־לכ לארשי־תא

19

רושא־ךלמ לופ אב
םחנמ ןתיו ץראה־לע
ףסכ־רככ ףלא לופל
ותא וידי תויהל
הכלממה קיזחהל
׃ודיב

20

ףסכה־תא םחנמ אציו
לע לארשי־לע
תתל ליחה ירובג־לכ
םישמח רושא ךלמל
שיאל ףסכ םילקש
רושא ךלמ בשיו דחא
׃ץראב םש דמע־אלו

21

םחנמ ירבד רתיו
השע רשא־לכו
םיבותכ םה־אולה
םימיה ירבד רפס־לע
׃לארשי יכלמל

22

םחנמ בכשיו
ךלמיו ויתבא־םע
׃ויתחת ונב היחקפ

23

הנש םישמח תנשב
הדוהי ךלמ הירזעל
םחנמ־ןב היחקפ ךלמ
ןורמשב לארשי־לע
׃םיתנש

24

יניעב ערה שעיו
תואטחמ רס אל הוהי
רשא טבנ־ןב םעברי
׃לארשי ־תא איטחה

25

חקפ וילע רשקיו
ושילש והילמר־ןב
ןורמשב והכיו
ךלמ־תיב ןומראב
היראה־תאו בגרא־תא
שיא םישמח ומעו
םידעלג ינבמ
ךלמיו והתימיו
׃ויתחת

26

היחקפ ירבד רתיו
םנה השע רשא־לכו
רפס־לע םיבותכ
יכלמל םימיה ירבד
׃לארשי

27

םיתשו םישמח תנשב
ךלמ הירזעל הנש
חקפ ךלמ הדוהי
־לע והילמר־ןב
ןורמשב לארשי
׃הנש םירשע

28

יניעב ערה שעיו
רס אל הוהי
םעברי תואטח־ןמ
איטחה רשא טבנ־ןב
׃לארשי ־תא

29

חקפ ימיב
תלגת אב לארשי־ךלמ
רושא ךלמ רסאלפ
־תאו ןויע־תא חקיו
הכעמ־תיב לבא
שדק־תאו חוני־תאו
רוצח־תאו
דעלגה־תאו
ץרא לכ הלילגה־תאו
םלגיו ילתפנ
׃הרושא

30

עשוה רשק־רשקיו
חקפ־לע הלא־ןב
והכיו והילמר־ןב
ךלמיו והתימיו
םירשע תנשב ויתחת
׃היזע־ןב םתויל

31

חקפ־ירבד רתיו
םנה השע רשא־לכו
רפס־לע םיבותכ
יכלמל םימיה ירבד
׃לארשי

32

חקפל םיתש תנשב
ךלמ והילמר־ןב
םתוי ךלמ לארשי
ךלמ והיזע־ןב
׃הדוהי

33

הנש שמחו םירשע־ןב
וכלמב היה
ךלמ הנש הרשע־ששו
ומא םשו םלשוריב
׃קודצ־תב אשורי

34

יניעב רשיה שעיו
השע־רשא לככ הוהי
׃השע ויבא והיזע

35

ורס אל תומבה קר
םיחבזמ םעה דוע
אוה תומבב םירטקמו
רעש־תא הנב
׃ןוילעה הוהי־תיב

36

םתוי ירבד רתיו
םה־אלה השע רשא
רפס־לע םיבותכ
יכלמל םימיה ירבד
׃הדוהי

37

לחה םהה םימיב
חילשהל הוהי
ךלמ ןיצר הדוהיב
־ןב חקפ תאו םרא
׃והילמר

38

םתוי בכשיו
רבקיו ויתבא־םע
דוד ריעב ויתבא־םע
זחא ךלמיו ויבא
׃ויתחת ונב

2 Kings 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: