Hebrew Old Testament

2 Kings 15

2 Kings

Return to Index

Chapter 16

1

הנש הרשע־עבש תנשב
והילמר־ןב חקפל
םתוי־ןב זחא ךלמ
׃הדוהי ךלמ

2

זחא הנש םירשע־ןב
הרשע־ששו וכלמב
םלשוריב ךלמ הנש
רשיה השע־אלו
ויהלא הוהי יניעב
׃ויבא דודכ

3

יכלמ ךרדב ךליו
ונב־תא םגו לארשי
תובעתכ שאב ריבעה
שירוה רשא םיוגה
ינב ינפמ םתא הוהי
׃לארשי

4

תומבב רטקיו חבזיו
תחתו תועבגה־לעו
׃ןנער ץע־לכ

5

ןיצר הלעי זא
חקפו םרא־ךלמ
והילמר־ןב
םלשורי לארשי־ךלמ
ורציו המחלמל
ולכי אלו זחא־לע
׃םחלהל

6

בישה איהה תעב
םרא־ךלמ ןיצר
םראל תליא־תא
םידוהיה־תא לשניו
ואב םימראו תוליאמ
דע םש ובשיו תליא
׃הזה םויה

7

םיכאלמ זחא חלשיו
רסלפ תלגת־לא
רמאל רושא־ךלמ
הלע ינא ךנבו ךדבע
ףכמ ינעשוהו
ךלמ ףכמו םרא־ךלמ
׃ילע םימוקה לארשי

8

ףסכה־תא זחא חקיו
אצמנה בהזה־תאו
תורצאבו הוהי תיב
חלשיו ךלמה תיב
׃דחש רושא־ךלמל

9

ךלמ וילא עמשיו
ךלמ לעיו רושא
קשמד־לא רושא
הריק הלגיו השפתיו
׃תימה ןיצר־תאו

10

זחא ךלמה ךליו
רסאלפ תלגת תארקל
קשמוד רושא־ךלמ
רשא חבזמה־תא אריו
ךלמה חלשיו קשמדב
ןהכה הירוא־לא זחא
חבזמה תומד־תא
ותינבת־תאו
׃והשעמ־לכל

11

ןהכה הירוא ןביו
לככ חבזמה־תא
זחא ךלמה חלש־רשא
השע ןכ קשמדמ
אוב־דע ןהכה הירוא
׃קשמדמ זחא־ךלמה

12

קשמדמ ךלמה אביו
ךלמה אריו
ברקיו חבזמה־תא
חבזמה־לע ךלמה
׃וילע לעיו

13

ותלע־תא רטקיו
ךסיו ותחנמ־תאו
קרזיו וכסנ־תא
־רשא םימלשה־םד־תא
׃חבזמה־לע ול

14

תשחנה חבזמה תאו
הוהי ינפל רשא
ינפ תאמ ברקיו
חבזמה ןיבמ תיבה
הוהי תיב ןיבמו
ךרי־לע ותא ןתיו
׃הנופצ חבזמה

15

זחא־ךלמה והוציו
ןהכה הירוא־תא
חבזמה לע רמאל
־תא רטקה לודגה
תחנמ־תאו רקבה־תלע
ךלמה תלע־תאו ברעה
תלע תאו ותחנמ־תאו
םתחנמו ץראה םע־לכ
םד־לכו םהיכסנו
חבז־םד־לכו הלע
חבזמו קרזת וילע
יל־היהי תשחנה
׃רקבל

16

ןהכה הירוא שעיו
ךלמה הוצ־רשא לככ
׃זחא

17

זחא ךלמה ץצקיו
תונכמה תורגסמה־תא
םהילעמ רסיו
םיה ־תאו ריכה־תאו
רקבה לעמ דרוה
היתחת רשא תשחנה
תפצרמ לע ותא ןתיו
׃םינבא

18

תבשה ךסימ־תאו
תיבב ונב־רשא
ךלמה אובמ־תאו
תיב בסה הנוציחה
ךלמ ינפמ הוהי
׃רושא

19

רשא זחא ירבד רתיו
םיבותכ םה־אלה השע
םימיה ירבד רפס־לע
׃הדוהי יכלמל

20

זחא בכשיו
רבקיו ויתבא־םע
דוד ריעב ויתבא־םע
ונב והיקזח ךלמיו
׃ויתחת

2 Kings 17

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: