Hebrew Old Testament

2 Kings 16

2 Kings

Return to Index

Chapter 17

1

הרשע םיתש תנשב
הדוהי ךלמ זחאל
הלא־ןב עשוה ךלמ
לארשי־לע ןורמשב
׃םינש עשת

2

יניעב ערה שעיו
יכלמכ אל קר הוהי
ויה רשא לארשי
׃וינפל

3

רסאנמלש הלע וילע
ול־יהיו רושא ךלמ
ול בשיו דבע עשוה
׃החנמ

4

רושא־ךלמ אצמיו
חלש רשא רשק עשוהב
אוס־לא םיכאלמ
־אלו םירצמ־ךלמ
ךלמל החנמ הלעה
הנשב הנשכ רושא
רושא ךלמ והרצעיו
׃אלכ תיב והרסאיו

5

רושא־ךלמ לעיו
לעיו ץראה־לכב
הילע רציו ןורמש
׃םינש שלש

6

תיעישתה תנשב
דכל עשוהל
ןורמש־תא רושא־ךלמ
לארשי־תא לגיו
םתא בשיו הרושא
רהנ רובחבו חלחב
׃ידמ ירעו ןזוג

7

ואטח־יכ יהיו
הוהיל לארשי־ינב
םתא הלעמה םהיהלא
תחתמ םירצמ ץראמ
םירצמ־ךלמ הערפ די
םיהלא וארייו
׃םירחא

8

םיוגה תוקחב וכליו
הוהי שירוה רשא
לארשי ינב ינפמ
רשא לארשי יכלמו
׃ושע

9

לארשי־ינב ואפחיו
ןכ־אל רשא םירבד
םהיהלא הוהי־לע
תומב םהל ונביו
לדגממ םהירע־לכב
ריע־דע םירצונ
׃רצבמ

10

תובצמ םהל ובציו
העבג־לכ לע םירשאו
ץע־לכ תחתו ההבג
׃ןנער

11

םש־ורטקיו
םיוגכ תומב־לכב
הוהי הלגה־רשא
ושעיו םהינפמ
סיעכהל םיער םירבד
׃הוהי־תא

12

רשא םיללגה ודבעיו
אל םהל הוהי רמא
׃הזה רבדה־תא ושעת

13

לארשיב הוהי דעיו
דיב הדוהיבו
הזח־לכ ואיבנ־לכ
םכיכרדמ ובש רמאל
יתוצמ ורמשו םיערה
הרותה־לככ יתוקח
יתיוצ רשא
רשאו םכיתבא־תא
דיב םכילא יתחלש
׃םיאיבנה ידבע

14

ושקיו ועמש אלו
ףרעכ םפרע־תא
אל רשא םתובא
הוהיב ונימאה
׃םהיהלא

15

ויקח־תא וסאמיו
תרכ רשא ותירב־תאו
תאו םתובא־תא
דיעה רשא ויתודע
ירחא וכליו םב
ירחאו ולבהיו לבהה
םתביבס רשא םיוגה
םתא הוהי הוצ רשא
׃םהכ תושע יתלבל

16

תוצמ־לכ־תא ובזעיו
ושעיו םהיהלא הוהי
םינש הכסמ םהל
הרישא ושעיו םילגע
אבצ־לכל ווחתשיו
ודבעיו םימשה
׃לעבה־תא

17

םהינב־תא וריבעיו
שאב םהיתונב־תאו
םימסק ומסקיו
ורכמתיו ושחניו
יניעב ערה תושעל
׃וסיעכהל הוהי

18

דאמ הוהי ףנאתיו
לעמ םרסיו לארשיב
קר ראשנ אל וינפ
׃ודבל הדוהי טבש

19

רמש אל הדוהי־םג
הוהי תוצמ־תא
וכליו םהיהלא
רשא לארשי תוקחב
׃ושע

20

הוהי סאמיו
לארשי ערז־לכב
םנתיו םנעיו
רשא דע םיסש־דיב
׃וינפמ םכילשה

21

לעמ לארשי ערק־יכ
וכילמיו דוד תיב
טבנ־ןב םעברי־תא
םעברי אדיו
ירחאמ לארשי־תא
האטח םאיטחהו הוהי
׃הלודג

22

לארשי ינב וכליו
םעברי תואטח־לכב
ורס־אל השע רשא
׃הנממ

23

הוהי ריסה־רשא דע
וינפ לעמ לארשי־תא
דיב רבד רשאכ
םיאיבנה וידבע־לכ
לעמ לארשי לגיו
דע הרושא ותמדא
׃הזה םויה

24

רושא־ךלמ אביו
אועמו התוכמו לבבמ
םיורפסו תמחמו
ןורמש ירעב בשיו
לארשי ינב תחת
ןורמש־תא ושריו
׃הירעב ובשיו

25

םתבש תלחתב יהיו
וארי אל םש
חלשיו הוהי־תא
םהב הוהי
ויהיו תויראה־תא
׃םהב םיגרה

26

רושא ךלמל ורמאיו
רשא םיוגה רמאל
ירעב בשותו תילגה
ועדי אל ןורמש
ץראה יהלא טפשמ־תא
םב־חלשיו
םנהו תויראה־תא
רשאכ םתוא םיתיממ
םיעדי םניא
יהלא טפשמ־תא
׃ץראה

27

רושא־ךלמ וציו
המש וכילה רמאל
רשא םינהכהמ דחא
וכליו םשמ םתילגה
םריו םש ובשיו
יהלא טפשמ־תא
׃ץראה

28

םינהכהמ דחא אביו
ןורמשמ ולגה רשא
יהיו לא־תיבב בשיו
ךיא םתא הרומ
׃הוהי־תא ואריי

29

יוג םישע ויהיו
וחיניו ויהלא יוג
רשא תומבה תיבב
יוג םינרמשה ושע
םה רשא םהירעב יוג
׃םש םיבשי

30

ושע לבב ישנאו
תונב תוכס־תא
ושע תוכ־ישנאו
תמח ישנאו לגרנ־תא
׃אמישא־תא ושע

31

זחבנ ושע םיועהו
םיורפסהו קתרת־תאו
םהינב־תא םיפרש
ךלמרדאל שאב
׃םירפס הלא ךלמנעו

32

םיארי ויהיו
םהל ושעיו הוהי־תא
תומב ינהכ םתוצקמ
םהל םישע ויהיו
׃תומבה תיבב

33

םיארי ויה הוהי־תא
ויה םהיהלא־תאו
םיוגה טפשמכ םידבע
׃םשמ םתא ולגה־רשא

34

םה הזה םויה דע
םיטפשמכ םישע
םניא םינשארה
הוהי־תא םיארי
םתקחכ םישע םניאו
הרותכו םטפשמכו
הוצ רשא הוצמכו
בקעי ינב־תא הוהי
ומש םש ־רשא
׃לארשי

35

םתא הוהי תרכיו
רמאל םוציו תירב
םיהלא וארית אל
ווחתשת ־אלו םירחא
םודבעת אלו םהל
׃םהל וחבזת אלו

36

רשא הוהי־תא־םא יכ
ץראמ םכתא הלעה
לודג חכב םירצמ
ותא היוטנ עורזבו
ווחתשת ולו וארית
׃וחבזת ולו

37

םיקחה־תאו
םיטפשמה־תאו
רשא הוצמהו הרותהו
ןורמשת םכל בתכ
םימיה־לכ תושעל
םיהלא וארית אלו
׃םירחא

38

יתרכ־רשא תירבהו
אלו וחכשת אל םכתא
םיהלא וארית
׃םירחא

39

הוהי־תא־םא יכ
אוהו וארית םכיהלא
דימ םכתא ליצי
׃םכיביא־לכ

40

יכ ועמש אלו
ןושארה םטפשמכ־םא
׃םישע םה

41

הלאה םיוגה ויהיו
הוהי־תא םיארי
ויה םהיליספ־תאו
םהינב ־םג םידבע
רשאכ םהינב ינבו
םישע םה םתבא ושע
׃הזה םויה דע

2 Kings 18

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: