Hebrew Old Testament

2 Kings 17

2 Kings

Return to Index

Chapter 18

1

שלש תנשב יהיו
ךלמ הלא־ןב עשוהל
היקזח ךלמ לארשי
׃הדוהי ךלמ זחא־ןב

2

הנש שמחו םירשע־ןב
םירשעו וכלמב היה
ךלמ הנש עשתו
ומא םשו םלשוריב
׃הירכז־תב יבא

3

יניעב רשיה שעיו
השע־רשא לככ הוהי
׃ויבא דוד

4

תומבה־תא ריסה אוה
תבצמה־תא רבשו
הרשאה־תא תרכו
תשחנה שחנ תתכו
יכ השמ השע־רשא
ויה המהה םימיה־דע
םירטקמ לארשי־ינב
ול־ארקיו ול
׃ןתשחנ

5

לארשי־יהלא הוהיב
היה־אל וירחאו חטב
יכלמ לכב והמכ
ויה רשאו הדוהי
׃וינפל

6

רס־אל הוהיב קבדיו
רמשיו וירחאמ
הוצ־רשא ויתוצמ
׃השמ־תא הוהי

7

לכב ומע הוהי היהו
ליכשי אצי־רשא
רושא־ךלמב דרמיו
׃ודבע אלו

8

םיתשלפ־תא הכה־אוה
הילובג־תאו הזע־דע
םירצונ לדגממ
׃רצבמ ריע־דע

9

תיעיברה הנשב יהיו
איה והיקזח ךלמל
תיעיבשה הנשה
ךלמ הלא־ןב עשוהל
רסאנמלש הלע לארשי
ןורמש־לע רושא־ךלמ
׃הילע רציו

10

שלש הצקמ הדכליו
שש־תנשב םינש
איה היקזחל
ךלמ עשוהל עשת־תנש
הדכלנ לארשי
׃ןורמש

11

רושא־ךלמ לגיו
הרושא לארשי־תא
רובחבו חלחב םחניו
ירעו ןזוג רהנ
׃ידמ

12

ועמש־אל רשא לע
םהיהלא הוהי לוקב
ותירב־תא ורבעיו
השמ הוצ רשא־לכ תא
ועמש אלו הוהי דבע
׃ושע אלו

13

הנש הרשע עבראבו
הלע היקזח ךלמל
רושא־ךלמ בירחנס
הדוהי ירע־לכ לע
׃םשפתיו תורצבה

14

היקזח חלשיו
הדוהי־ךלמ
השיכל רושא־ךלמ־לא
בוש יתאטח רמאל
ןתת־רשא תא ילעמ
םשיו אשא ילע
היקזח־לע רושא־ךלמ
שלש הדוהי־ךלמ
ףסכ־רככ תואמ
׃בהז רככ םישלשו

15

היקזח ןתיו
אצמנה ףסכה־לכ־תא
תורצאבו הוהי־תיב
׃ךלמה תיב

16

ץצק איהה תעב
תותלד־תא היקזח
הוהי לכיה
רשא תונמאה־תאו
ךלמ היקזח הפצ
ךלמל םנתיו הדוהי
׃רושא

17

רושא־ךלמ חלשיו
ןתרת־תא
סירס־בר־תאו
הקש־בר־תאו
ךלמה ־לא שיכל־ןמ
דבכ ליחב והיקזח
ולעיו םלשורי
םלשורי ואביו
ואביו ולעיו
תלעתב ודמעיו
רשא הנוילעה הכרבה
׃סבוכ הדש תלסמב

18

ךלמה־לא וארקיו
םיקילא םהלא אציו
רשא והיקלח־ןב
הנבשו תיבה־לע
ףסא־ןב חאויו רפסה
׃ריכזמה

19

הקש־בר םהלא רמאיו
והיקזח־לא אנ־ורמא
לודגה ךלמה רמא־הכ
המ רושא ךלמ
רשא הזה ןוחטבה
׃תחטב

20

םיתפש־רבד־ךא תרמא
המחלמל הרובגו הצע
יכ תחטב ימ־לע התע
׃יב תדרמ

21

ךל תחטב הנה התע
הנקה תנעשמ־לע
הזה ץוצרה
ךמסי רשא םירצמ־לע
ופכב אבו וילע שיא
הערפ ןכ הבקנו
םירצמ־ךלמ
׃וילע םיחטבה־לכל

22

ילא ןורמאת־יכו
וניהלא הוהי־לא
אוה־אולה ונחטב
והיקזח ריסה רשא
ויתמב־תא
רמאיו ויתחבזמ־תאו
םלשורילו הדוהיל
הזה חבזמה ינפל
׃םלשוריב ווחתשת

23

אנ ברעתה התעו
ךלמ־תא ינדא־תא
ךל הנתאו רושא
־םא םיסוס םיפלא
םיבכר ךל תתל לכות
׃םהילע

24

ינפ תא בישת ךיאו
ינדא ידבע דחא תחפ
ךל חטבתו םינטקה
בכרל םירצמ־לע
׃םישרפלו

25

הוהי ידעלבמה התע
םוקמה־לע יתילע
הוהי ותחשהל הזה
הלע ילא רמא
תאזה ץראה־לע
׃התיחשהו

26

םיקילא רמאיו
הנבשו והיקלח־ןב
הקש־בר־לא חאויו
ךידבע־לא אנ־רבד
םיעמש יכ תימרא
רבדת־לאו ונחנא
ינזאב תידוהי ונמע
׃המחה ־לע רשא םעה

27

םהילא רמאיו
ךינדא לעה הקש־בר
ינדא ינחלש ךילאו
םירבדה־תא רבדל
אלה הלאה
םיבשיה םישנאה־לע
תא לכאל המחה־לע
־תא תותשלו םהירח
׃םכמע םהיניש

28

הקש־בר דמעיו
לודג־לוקב ארקיו
רבדיו תידוהי
־רבד ועמש רמאיו
ךלמ לודגה ךלמה
׃רושא

29

ךלמה רמא הכ
םכל אישי־לא
לכוי אל־יכ והיקזח
׃ודימ םכתא ליצהל

30

םכתא חטבי־לאו
הוהי־לא והיקזח
ונליצי לצה רמאל
ןתנת אלו הוהי
דיב תאזה ריעה־תא
׃רושא ךלמ

31

ועמשת־לא
הכ יכ והיקזח־לא
רושא ךלמ רמא
ואצו הכרב יתא־ושע
ולכאו ילא
שיאו ונפג־שיא
שיא ותשו ותנאת
׃ורוב־ימ

32

יתחקלו יאב־דע
ץרא־לא םכתא
ןגד ץרא םכצראכ
םחל ץרא שוריתו
תיז ץרא םימרכו
ויחו שבדו רהצי
ותמת אלו
ועמשת־לאו
־יכ והיקזח־לא
רמאל םכתא תיסי
׃ונליצי הוהי

33

יהלא וליצה לצהה
וצרא־תא שיא םיוגה
׃רושא ךלמ דימ

34

תמח יהלא היא
יהלא היא דפראו
הועו ענה םיורפס
־תא וליצה־יכ
׃ידימ ןורמש

35

יהלא־לכב ימ
וליצה־רשא תוצראה
ידימ םצרא־תא
־תא הוהי ליצי־יכ
׃ידימ םלשורי

36

םעה ושירחהו
רבד ותא ונע־אלו
איה ךלמה תוצמ־יכ
׃והנעת אל רמאל

37

םיקילא אביו
היקלח־ןב
אנבשו תיבה־לע־רשא
ףסא־ןב חאויו רפסה
והיקזח־לא ריכזמה
ודגיו םידגב יעורק
׃הקש־בר ירבד ול

2 Kings 19

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: