Hebrew Old Testament

2 Kings 18

2 Kings

Return to Index

Chapter 19

1

ךלמה עמשכ יהיו
ערקיו והיקזח
סכתיו וידגב־תא
תיב אביו קשב
׃הוהי

2

םיקילא־תא חלשיו
אנבשו תיבה־לע־רשא
ינקז תאו רפסה
םיסכתמ םינהכה
והיעשי־לא םיקשב
׃ץומא־ןב איבנה

3

הכ וילא ורמאיו
והיקזח רמא
החכותו הרצ־םוי
יכ הזה םויה הצאנו
רבשמ־דע םינב ואב
׃הדלל ןיא חכו

4

הוהי עמשי ילוא
ירבד־לכ תא ךיהלא
וחלש רשא הקש־בר
וינדא רושא־ךלמ
יח םיהלא ףרחל
רשא םירבדב חיכוהו
ךיהלא הוהי עמש
דעב הלפת תאשנו
׃האצמנה תיראשה

5

ךלמה ידבע ואביו
׃והיעשי־לא והיקזח

6

והיעשי םהל רמאיו
ןורמאת הכ
רמא הכ םכינדא־לא
ינפמ ארית־לא הוהי
תעמש רשא םירבדה
ירענ ופדג רשא
׃יתא רושא־ךלמ

7

חור וב ןתנ יננה
בשו העומש עמשו
ויתלפהו וצראל
׃וצראב ברחב

8

אצמיו הקש־בר בשיו
םחלנ רושא ךלמ־תא
יכ עמש יכ הנבל־לע
׃שיכלמ עסנ

9

הקהרת־לא עמשיו
הנה רמאל שוכ־ךלמ
ךתא םחלהל אצי
םיכאלמ חלשיו בשיו
׃רמאל והיקזח־לא

10

ןורמאת הכ
והיקזח־לא
רמאל הדוהי־ךלמ
רשא ךיהלא ךאשי־לא
רמאל וב חטב התא
םלשורי ןתנת אל
׃רושא ךלמ דיב

11

תא תעמש התא הנה
רושא יכלמ ושע רשא
תוצראה־לכל
התאו םמירחהל
׃לצנת

12

יהלא םתא וליצהה
ותחש רשא םיוגה
ןזוג־תא יתובא
ףצרו ןרח־תאו
רשא ןדע־ינבו
׃רשאלתב

13

ךלמו תמח־ךלמ ויא
ריעל ךלמו דפרא
׃הועו ענה םיורפס

14

והיקזח חקיו
דימ םירפסה־תא
םארקיו םיכאלמה
הוהי תיב לעיו
והיקזח והשרפיו
׃הוהי ינפל

15

והיקזח ללפתיו
רמאיו הוהי ינפל
לארשי יהלא הוהי
־התא םיברכה בשי
ךדבל םיהלאה אוה
ץראה תוכלממ לכל
םימשה־תא תישע התא
׃ץראה־תאו

16

ךנזא הוהי הטה
הוהי חקפ עמשו
עמשו הארו ךיניע
בירחנס ירבד תא
ףרחל וחלש רשא
׃יח םיהלא

17

ובירחה הוהי םנמא
רושא יכלמ
םיוגה־תא
׃םצרא־תאו

18

םהיהלא־תא ונתנו
םיהלא אל יכ שאב
השעמ־םא יכ המה
ןבאו ץע םדא־ידי
׃םודבאיו

19

וניהלא הוהי התעו
ודימ אנ ונעישוה
תוכלממ־לכ ועדיו
הוהי התא יכ ץראה
׃ךדבל םיהלא

20

והיעשי חלשיו
והיקזח־לא ץומא־ןב
הוהי רמא־הכ רמאל
רשא לארשי יהלא
ילא תללפתה
רושא־ךלמ ברחנס־לא
׃יתעמש

21

רבד־רשא רבדה הז
ךל הזב וילע הוהי
תלותב ךל הגעל
שאר ךירחא ןויצ־תב
׃םלשורי תב העינה

22

תפדגו תפרח ימ־תא
לוק תומירה ימ־לעו
ךיניע םורמ אשתו
׃לארשי שודק־לע

23

תפרח ךיכאלמ דיב
בכרב רמאתו ינדא
יתילע ינא יבכר
יתכרי םירה םורמ
תמוק תרכאו ןונבל
וישרב רוחבמ ויזרא
הצק ןולמ האובאו
׃ולמרכ רעי

24

יתיתשו יתרק ינא
ברחאו םירז םימ
יראי לכ ימעפ־ףכב
׃רוצמ

25

קוחרמל תעמש־אלה
ימימל יתישע התא
התע היתרציו םדק
יהתו היתאיבה
םיצנ םילג תושהל
׃תורצב םירע

26

די־ירצק ןהיבשיו
בשע ויה ושביו ותח
ריצח אשד קריו הדש
ינפל הפדשו תוגג
׃המק

27

ךאבו ךתאצו ךתבשו
ךזגרתה תאו יתעדי
׃ילא

28

ילא ךזגרתה ןעי
ינזאב הלע ךננאשו
ךפאב יחח יתמשו
ךיתפשב יגתמו
ךרדב ךיתבשהו
׃הב תאב־רשא

29

לוכא תואה ךל־הזו
הנשבו חיפס הנשה
הנשבו שיחס תינשה
וערז תישילשה
םימרכ ועטנו ורצקו
׃םירפ ולכאו

30

תטילפ הפסיו
הראשנה הדוהי־תיב
ירפ השעו הטמל שרש
׃הלעמל

31

אצת םלשורימ יכ
רהמ הטילפו תיראש
הוהי תאנק ןויצ
׃תאז־השעת

32

הוהי רמא־הכ ןכל
אל רושא ךלמ־לא
תאזה ריעה־לא אבי
ץח םש הרוי־אלו
ןגמ הנמדקי־אלו
הילע ךפשי־אלו
׃הללס

33

הב אבי־רשא ךרדב
ריעה־לאו בושי
אבי אל תאזה
׃הוהי־םאנ

34

ריעה־לא יתונגו
העישוהל תאזה
דוד ןעמלו ינעמל
׃ידבע

35

אוהה הלילב יהיו
הוהי ךאלמ אציו
רושא הנחמב ךיו
השמחו םינומש האמ
רקבב ומיכשיו ףלא
םירגפ םלכ הנהו
׃םיתמ

36

בשיו ךליו עסיו
רושא־ךלמ בירחנס
׃הונינב בשיו

37

הוחתשמ אוה יהיו
ויהלא ךרסנ תיב
רצארשו ךלמרדאו
המהו ברחב והכה
טררא ץרא וטלמנ
ונב ןדח־רסא ךלמיו
׃ויתחת

2 Kings 20

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: