Hebrew Old Testament

2 Kings 19

2 Kings

Return to Index

Chapter 20

1

הלח םהה םימיב
אביו תומל והיקזח
והיעשי וילא
איבנה ץומא־ןב
רמא־הכ וילא רמאיו
יכ ךתיבל וצ הוהי
׃היחת אלו התא תמ

2

וינפ־תא בסיו
ללפתיו ריקה־לא
׃רמאל הוהי־לא

3

אנ־רכז הוהי הנא
יתכלהתה רשא תא
בבלבו תמאב ךינפל
ךיניעב בוטהו םלש
והיקזח ךביו יתישע
׃לודג יכב

4

אל והיעשי יהיו
הנכיתה ריעה אצי
היה הוהי־רבדו
׃רמאל וילא

5

תרמאו בוש
והיקזח־לא
רמא־הכ ימע־דיגנ
דוד יהלא הוהי
יתעמש ךיבא
יתיאר ךתלפת־תא
אפר יננה ךתעמד־תא
ישילשה םויב ךל
׃הוהי תיב הלעת

6

ךימי־לע יתפסהו
ףכמו הנש הרשע שמח
ךליצא רושא־ךלמ
תאזה ריעה תאו
ריעה־לע יתונגו
ןעמלו ינעמל תאזה
׃ידבע דוד

7

וחק והיעשי רמאיו
וחקיו םינאת תלבד
ןיחשה־לע ומישיו
׃יחיו

8

והיקזח רמאיו
תוא המ והיעשי־לא
יל הוהי אפרי־יכ
םויב יתילעו
׃הוהי תיב ישילשה

9

והיעשי רמאיו
תאמ תואה ךל־הז
הוהי השעי יכ הוהי
רבד רשא רבדה־תא
תולעמ רשע לצה ךלה
רשע בושי־םא
׃תולעמ

10

לקנ והיקזחי רמאיו
רשע תוטנל לצל
בושי יכ אל תולעמ
רשע תינרחא לצה
׃תולעמ

11

והיעשי ארקיו
הוהי־לא איבנה
לצה־תא בשיו
הדרי רשא תולעמב
תינרחא זחא תולעמב
׃תולעמ רשע

12

חלש איהה תעב
ןדאלב ךדארב
לבב־ךלמ ןדאלב־ןב
־לא החנמו םירפס
יכ עמש יכ והיקזח
׃והיקזח הלח

13

םהילע עמשיו
םאריו והיקזח
התכנ תיב־לכ־תא
בהזה־תאו ףסכה־תא
תאו םימשבה ־תאו
תיב תאו בוטה ןמש
רשא־לכ תאו וילכ
־אל ויתרצואב אצמנ
רשא רבד היה
והיקזח םארה־אל
ותיבב
׃ותלשממ־לכבו

14

איבנה והיעשי אביו
והיקזח ךלמה־לא
המ וילא רמאיו
הלאה םישנאה ורמא
ךילא ואבי ןיאמו
ץראמ והיקזח רמאיו
׃לבבמ ואב הקוחר

15

ואר המ רמאיו
רמאיו ךתיבב
רשא־לכ תא והיקזח
היה־אל ואר יתיבב
םתיארה־אל רשא רבד
׃יתרצאב

16

והיעשי רמאיו
עמש והיקזח־לא
׃הוהי־רבד

17

םיאב םימי הנה
ךתיבב רשא־לכ אשנו
ךיתבא ורצא רשאו
הלבב הזה םויה־דע
רמא רבד רתוי־אל
׃הוהי

18

ואצי רשא ךינבמו
חקי דילות רשא ךממ
לכיהב םיסירס ויהו
׃לבב ךלמ

19

והיקזח רמאיו
בוט והיעשי־לא
תרבד רשא הוהי־רבד
־םא אולה רמאיו
היהי תמאו םולש
׃ימיב

20

והיקזח ירבד רתיו
רשאו ותרובג־לכו
הכרבה־תא השע
אביו הלעתה־תאו
הריעה םימה־תא
םיבותכ םה־אלה
םימיה ירבד רפס־לע
׃הדוהי יכלמל

21

והיקזח בכשיו
ךלמיו ויתבא־םע
׃ויתחת ונב השנמ

2 Kings 21

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: