Hebrew Old Testament

2 Kings 22

2 Kings

Return to Index

Chapter 23

1

ופסאיו ךלמה חלשיו
ינקז־לכ וילא
׃םלשוריו הדוהי

2

ךלמה לעיו
שיא־לכו הוהי־תיב
יבשי־לכו הדוהי
ותא םלשורי
םיאיבנהו םינהכהו
ןטקמל םעה־לכו
ארקיו לודג־דעו
םהינזאב
רפס ירבד־לכ־תא
תיבב אצמנה תירבה
׃הוהי

3

ךלמה דמעיו
תרכיו דומעה־לע
ינפל תירבה־תא
רחא תכלל הוהי
ויתוצמ רמשלו הוהי
ויתודע־תאו
בל־לכב ויתקח־תאו
םיקהל שפנ־לכבו
תירבה ירבד־תא
םיבתכה תאזה
דמעיו הזה רפסה־לע
׃תירבב םעה־לכ

4

ךלמה וציו
ןהכה והיקלח־תא
ינהכ־תאו לודגה
ירמש־תאו הנשמה
לכיהמ איצוהל ףסה
םילכה־לכ תא הוהי
לעבל םיושעה
אבצ לכלו הרשאלו
ץוחמ םפרשיו םימשה
תומדשב םלשוריל
אשנו ןורדק
׃לא־תיב םרפע־תא

5

םירמכה־תא תיבשהו
יכלמ ונתנ רשא
תומבב רטקיו הדוהי
יבסמו הדוהי ירעב
םלשורי
לעבל םירטקמה־תאו
חרילו שמשל
אבצ לכלו תולזמלו
׃םימשה

6

הרשאה־תא אציו
ץוחמ הוהי תיבמ
לחנ־לא םלשוריל
התא ףרשיו ןורדק
קדיו ןורדק לחנב
ךלשיו רפעל
רבק־לע הרפע־תא
׃םעה ינב

7

יתב־תא ץתיו
תיבב רשא םישדקה
םישנה רשא הוהי
םיתב םש תוגרא
׃הרשאל

8

םינהכה־לכ־תא אביו
אמטיו הדוהי ירעמ
רשא תומבה־תא
םינהכה המש־ורטק
עבש ראב־דע עבגמ
תומב־תא ץתנו
חתפ־רשא םירעשה
־רש עשוהי רעש
לואמש־לע־רשא ריעה
׃ריעה רעשב שיא

9

ינהכ ולעי אל ךא
חבזמ־לא תומבה
יכ םלשוריב הוהי
ךותב תוצמ ולכא־םא
׃םהיחא

10

רשא תפתה־תא אמטו
יתלבל םנה־ינב יגב
ונב־תא שיא ריבעהל
׃ךלמל שאב ותב־תאו

11

םיסוסה־תא תבשיו
יכלמ ונתנ רשא
אבמ שמשל הדוהי
תכשל ־לא הוהי־תיב
רשא סירסה ךלמ־ןתנ
םירורפב
שמשה תובכרמ־תאו
׃שאב ףרש

12

רשא תוחבזמה־תאו
זחא תילע גגה־לע
יכלמ ושע־רשא
־תאו הדוהי
השע־רשא תוחבזמה
תורצח יתשב השנמ
ךלמה ץתנ הוהי־תיב
ךילשהו םשמ ץריו
לחנ־לא םרפע־תא
׃ןורדק

13

רשא תומבה־תאו
רשא םלשורי ינפ־לע
תיחשמה־רהל ןימימ
המלש הנב רשא
תרתשעל לארשי־ךלמ
שומכלו םינדיצ ץקש
םכלמלו באומ ץקש
ןומע־ינב תבעות
׃ךלמה אמט

14

תובצמה־תא רבשו
םירשאה־תא תרכיו
םמוקמ־תא אלמיו
׃םדא תומצע

15

רשא חבזמה־תא םגו
רשא המבה לא־תיבב
טבנ־ןב םעברי השע
איטחה רשא
םג לארשי־תא
אוהה חבזמה־תא
ץתנ המבה־תאו
קדה המבה־תא ףרשיו
׃הרשא ףרשו רפעל

16

אריו והישאי ןפיו
םש־רשא םירבקה־תא
חקיו חלשיו רהב
תומצעה־תא
ףרשיו םירבקה־ןמ
והאמטיו חבזמה־לע
ארק רשא הוהי רבדכ
רשא םיהלאה שיא
םירבדה־תא ארק
׃הלאה

17

ןויצה המ רמאיו
האר ינא רשא זלה
ישנא וילא ורמאיו
רבקה ריעה
אב־רשא םיהלאה־שיא
ארקיו הדוהימ
הלאה םירבדה־תא
חבזמה לע תישע רשא
׃לא־תיב

18

ול וחינה רמאיו
ויתמצע עני־לא שיא
תא ויתמצע וטלמיו
איבנה תומצע
׃ןורמשמ אב־רשא

19

יתב־לכ־תא םגו
ירעב רשא תומבה
ושע רשא ןורמש
סיעכהל לארשי יכלמ
שעיו והישאי ריסה
םישעמה־לככ םהל
׃לא־תיבב השע רשא

20

ינהכ־לכ־תא חבזיו
םש־רשא תומבה
ףרשיו תוחבזמה־לע
םדא תומצע־תא
בשיו םהילע
׃םלשורי

21

ךלמה וציו
רמאל םעה־לכ־תא
הוהיל חספ ושע
לע בותככ םכיהלא
׃הזה תירבה רפס

22

חספכ השענ אל יכ
םיטפשה ימימ הזה
לארשי־תא וטפש רשא
יכלמ ימי לכו
יכלמו לארשי
׃הדוהי

23

הרשע הנמשב־םא יכ
והישאי ךלמל הנש
הזה חספה השענ
׃םלשוריב הוהיל

24

תובאה־תא םגו
םינעדיה־תאו
םיפרתה־תאו
תאו םיללגה־תאו
רשא םיצקשה־לכ
הדוהי ץראב וארנ
רעב םלשוריבו
םיקה ןעמל והישאי
הרותה ירבד־תא
רפסה־לע םיבתכה
והיקלח אצמ רשא
׃הוהי תיב ןהכה

25

היה־אל והמכו
בש־רשא ךלמ וינפל
ובבל־לכב הוהי־לא
ושפנ־לכבו
לככ ודאמ־לכבו
וירחאו השמ תרות
׃והמכ םק־אל

26

הוהי בש־אל ךא
לודגה ופא ןורחמ
ופא הרח־רשא
־לכ לע הדוהיב
וסיעכה רשא םיסעכה
׃השנמ

27

םג הוהי רמאיו
לעמ ריסא הדוהי־תא
יתרסה רשאכ ינפ
יתסאמו לארשי־תא
תאזה ריעה־תא
יתרחב־רשא
םלשורי־תא
רשא תיבה־תאו
ימש היהי יתרמא
׃םש

28

והישאי ירבד רתיו
השע רשא־לכו
םיבותכ םה־אלה
םימיה ירבד רפס־לע
׃הדוהי יכלמל

29

הערפ הלע וימיב
םירצמ־ךלמ הכנ
רושא ךלמ־לע
ךליו תרפ־רהנ־לע
והישאי ךלמה
והתימיו ותארקל
׃ותא ותארכ ודגמב

30

תמ וידבע והבכריו
והאביו ודגממ
והרבקיו םלשורי
־םע חקיו ותרבקב
זחאוהי־תא ץראה
וחשמיו והישאי־ןב
ותא וכילמיו ותא
׃ויבא תחת

31

הנש שלשו םירשע־ןב
וכלמב זחאוהי
ךלמ םישדח השלשו
ומא םשו םלשוריב
והימרי־תב לטומח
׃הנבלמ

32

יניעב ערה שעיו
ושע־רשא לככ הוהי
׃ויתבא

33

הכנ הערפ והרסאיו
תמח ץראב הלברב
םלשוריב ךלמב
ץראה ־לע שנע־ןתיו
רככו ףסכ־רככ האמ
׃בהז

34

הכנ הערפ ךלמיו
םיקילא־תא
תחת והישאי־ןב
בסיו ויבא והישאי
םיקיוהי ומש ־תא
חקל זחאוהי־תאו
תמיו םירצמ אביו
׃םש

35

ןתנ בהזהו ףסכהו
ךא הערפל םיקיוהי
תתל ץראה־תא ךירעה
יפ־לע ףסכה־תא
וכרעכ שיא הערפ
ףסכה־תא שגנ
םע־תא בהזה־תאו
הערפל תתל ץראה
׃הכנ

36

הנש שמחו םירשע־ןב
וכלמב םיקיוהי
ךלמ הנש הרשע תחאו
ומא םשו םלשוריב
הידפ־תב הדיבז
׃המור־ןמ

37

יניעב ערה שעיו
ושע־רשא לככ הוהי
׃ויתבא

2 Kings 24

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: