Hebrew Old Testament

2 Kings 23

2 Kings

Return to Index

Chapter 24

1

הלע וימיב
לבב ךלמ רצאנדכבנ
םיקיוהי ול־יהיו
בשיו םינש שלש דבע
׃וב־דרמיו

2

וב הוהי חלשיו
םידשכ ידודג־תא
תאו םרא ידודג־תאו
תאו באומ ידודג
ןומע־ינב ידודג
הדוהיב םחלשיו
הוהי רבדכ ודיבאהל
וידבע דיב רבד רשא
׃םיאיבנה

3

הוהי יפ־לע ךא
ריסהל הדוהיב התיה
תאטחב וינפ לעמ
׃השע רשא לככ השנמ

4

רשא יקנה־םד םגו
אלמיו ךפש
יקנ םד םלשורי־תא
הוהי הבא־אלו
׃חלסל

5

םיקיוהי ירבד רתיו
השע רשא־לכו
םיבותכ םה־אלה
םימיה ירבד רפס־לע
׃הדוהי יכלמל

6

םיקיוהי בכשיו
ךלמיו ויתבא־םע
ונב ןיכיוהי
׃ויתחת

7

ךלמ דוע ףיסה־אלו
וצראמ תאצל םירצמ
לבב ךלמ חקל־יכ
םירצמ לחנמ
רשא לכ תרפ־רהנ־דע
׃םירצמ ךלמל התיה

8

הנש הרשע הנמש־ןב
וכלמב ןיכיוהי
ךלמ םישדח השלשו
ומא םשו םלשוריב
ןתנלא־תב אתשחנ
׃םלשורימ

9

יניעב ערה שעיו
השע־רשא לככ הוהי
׃ויבא

10

ידבע הלע איהה תעב
לבב־ךלמ רצאנדכבנ
ריעה אבתו םלשורי
׃רוצמב

11

רצאנדכובנ אביו
ריעה־לע לבב־ךלמ
׃הילע םירצ וידבעו

12

ןיכיוהי אציו
ךלמ־לע הדוהי־ךלמ
ומאו אוה לבב
וירשו וידבעו
ותא חקיו ויסירסו
הנמש תנשב לבב ךלמ
׃וכלמל

13

םשמ אצויו
תיב תורצוא־לכ־תא
תיב תורצואו הוהי
־לכ־תא ץצקיו ךלמה
השע רשא בהזה ילכ
לארשי־ךלמ המלש
רשאכ הוהי לכיהב
׃הוהי רבד

14

הלגהו
םלשורי־לכ־תא
תאו םירשה־לכ־תאו
ליחה ירובג־לכ
הלוג םיפלא הרשע
רגסמהו שרחה־לכו
תלד תלוז ראשנ אל
׃ץראה־םע

15

ןיכיוהי־תא לגיו
ךלמה םא־תאו הלבב
ךלמה ישנ־תאו
תאו ויסירס־תאו
ךילוה ץראה ילוא
םלשורימ הלוג
׃הלבב

16

ליחה ישנא־לכ תאו
שרחהו םיפלא תעבש
לכה ףלא רגסמהו
המחלמ ישע םירובג
לבב־ךלמ םאיביו
׃הלבב הלוג

17

לבב־ךלמ ךלמיו
ודד הינתמ־תא
ומש־תא בסיו ויתחת
׃והיקדצ

18

הנש תחאו םירשע־ןב
תחאו וכלמב והיקדצ
ךלמ הנש הרשע
ומא םשו םלשוריב
והימרי־תב לטימח
׃הנבלמ

19

יניעב ערה שעיו
השע־רשא לככ הוהי
׃םיקיוהי

20

הוהי ףא־לע יכ
םלשוריב התיה
וכלשה־דע הדוהיבו
וינפ לעמ םתא
ךלמב והיקדצ דרמיו
׃לבב

2 Kings 25

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: