Hebrew Old Testament

1 Chronicles 10

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 11

1

לארשי־לכ וצבקיו
הנורבח דיוד־לא
ךמצע הנה רמאל
׃ונחנא ךרשבו

2

םושלש־םג לומת־םג
ךלמ לואש תויהב םג
איבמהו איצומה התא
רמאיו לארשי־תא
התא ךל ךיהלא הוהי
ימע־תא הערת
התאו לארשי־תא
ימע לע דיגנ היהת
׃לארשי

3

ינקז־לכ ואביו
ךלמה־לא לארשי
םהל תרכיו הנורבח
ןורבחב תירב דיוד
וחשמיו הוהי ינפל
ךלמל דיוד־תא
רבדכ לארשי־לע
׃לאומש־דיב הוהי

4

דיוד ךליו
םלשורי לארשי־לכו
םשו סובי איה
׃ץראה יבשי יסוביה

5

סובי יבשי ורמאיו
הנה אובת אל דיודל
דיוד דכליו
איה ןויצ תדצמ־תא
׃דיוד ריע

6

הכמ־לכ דיוד רמאיו
הנושארב יסובי
רשלו שארל היהי
באוי הנושארב לעיו
יהיו היורצ־ןב
׃שארל

7

דצמב דיוד בשיו
ריע ול־וארק ןכ־לע
׃דיוד

8

ביבסמ ריעה ןביו
אולמה־ןמ
באויו ביבסה־דעו
׃ריעה ראש־תא היחי

9

ךולה דיוד ךליו
תואבצ הוהיו לודגו
׃ומע

10

םירובגה ישאר הלאו
דיודל רשא
ומע םיקזחתמה
ותוכלמב
לארשי־לכ־םע
הוהי רבדכ וכילמהל
׃לארשי־לע

11

םירבגה רפסמ הלאו
םעבשי דיודל רשא
שאר ינומכח־ןב
ררוע ־אוה םישולשה
ותינח־תא
ללח תואמ־שלש־לע
׃תחא םעפב

12

רזעלא וירחאו
יחוחאה ודוד־ןב
השולשב אוה
׃םירבגה

13

דיוד־םע היה־אוה
םיתשלפהו םימד ספב
המחלמל םש־ופסאנ
הדשה תקלח יהתו
םעהו םירועש האלמ
׃םיתשלפ ינפמ וסנ

14

ובציתיו
הקלחה־ךותב
וכיו הוליציו
עשויו םיתשלפ־תא
׃הלודג העושת הוהי

15

השולש ודריו
שאר םישולשה־ןמ
דיוד־לא רצה־לע
םלדע תרעמ־לא
הנח םיתשלפ הנחמו
׃םיאפר קמעב

16

הדוצמב זא דיודו
זא םיתשלפ ביצנו
׃םחל תיבב

17

רמאיו דיוד ואתיו
רובמ םימ ינקשי ימ
׃רעשב רשא םחל־תיב

18

השלשה ועקביו
םיתשלפ הנחמב
רובמ םימ־ובאשיו
רעשב רשא םחל־תיב
ואביו ואשיו
הבא־אלו דיוד־לא
ךסניו םתותשל דיוד
׃הוהיל םתא

19

יל הלילח רמאיו
תאז תושעמ יהלאמ
הלאה םישנאה םדה
יכ םתושפנב התשא
םואיבה םתושפנב
םתותשל הבא אלו
תשלש ושע הלא
׃םירובגה

20

באוי־יחא ישבאו
שאר היה אוה
ררוע אוהו השולשה
שלש־לע ותינח־תא
םש־אלו ללח תואמ
׃השולשב

21

םינשב השולשה־ןמ
רשל םהל יהיו דבכנ
׃אב־אל השולשה־דעו

22

עדיוהי־ןב הינב
ליח־שיא־ןב
לאצבק־ןמ םילעפ־בר
ינש תא הכה אוה
אוהו באומ לאירא
יראה־תא הכהו דרי
םויב רובה ךותב
׃גלשה

23

שיאה־תא הכה־אוהו
שמח הדמ שיא ירצמה
ירצמה דיבו המאב
םיגרא רונמכ תינח
טבשב וילא דריו
תינחה־תא לזגיו
והגרהיו ירצמה דימ
׃ותינחב

24

והינב השע הלא
םש־ולו עדיוהי־ןב
׃םירבגה השולשב

25

ונה םישולשה־ןמ
אוה דבכנ
אב־אל השולשה־לאו
־לע דיוד והמישיו
׃ותעמשמ

26

םיליחה ירובגו
באוי יחא לא־השע
ודוד־ןב ןנחלא
׃םחל תיבמ

27

ץלח ירורהה תומש
׃ינולפה

28

שקע־ןב אריע
רזעיבא יעוקתה
׃יתותנעה

29

יליע יתשחה יכבס
׃יחוחאה

30

דלח יתפטנה ירהמ
׃יתפוטנה הנעב־ןב

31

יביר־ןב יתיא
ןמינב ינב תעבגמ
׃ינתערפה הינב

32

שעג ילחנמ ירוח
׃יתברעה לאיבא

33

ימורחבה תומזע
׃ינבלעשה אבחילא

34

ינוזגה םשה ינב
הגש־ןב ןתנוי
׃יררהה

35

רכש־ןב םאיחא
לפילא יררהה
׃רוא־ןב

36

היחא יתרכמה רפח
׃ינלפה

37

ירענ ילמרכה ורצח
׃יבזא־ןב

38

רחבמ ןתנ יחא לאוי
׃ירגה־ןב

39

ירחנ ינומעה קלצ
ילכ אשנ יתרבה
׃היורצ־ןב באוי

40

ברג ירתיה אריע
׃ירתיה

41

דבז יתחה הירוא
׃ילחא־ןב

42

אזיש־ןב אנידע
שאר ינבוארה
וילעו ינבוארל
׃םישולש

43

הכעמ־ןב ןנח
׃ינתמה טפשויו

44

עמש יתרתשעה איזע
םתוח ינב לאועיו
׃ירערעה

45

ירמש־ןב לאעידי
׃יציתה ויחא אחיו

46

םיוחמה לאילא
היושויו יביריו
המתיו םענלא ינב
׃יבאומה

47

דבועו לאילא
׃היבצמה לאישעיו

1 Chronicles 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: