Hebrew Old Testament

1 Chronicles 14

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 15

1

ריעב םיתב ול־שעיו
םוקמ ןכיו דיוד
םיהלאה ןוראל
׃להא ול־טיו

2

אל דיוד רמא זא
ןורא־תא תאשל
יכ םיהלאה
םב־יכ םיולה־םא
תאשל הוהי רחב
הוהי ןורא־תא
׃םלוע־דע ותרשלו

3

דיוד להקיו
לארשי־לכ־תא
תולעהל םלשורי־לא
הוהי ןורא־תא
ןיכה־רשא ומוקמ־לא
׃ול

4

ינב־תא דיוד ףסאיו
׃םיולה־תאו ןרהא

5

לאירוא תהק ינבל
האמ ויחאו רשה
׃םירשעו

6

הישע יררמ ינבל
םיתאמ ויחאו רשה
׃םירשעו

7

לאוי םושרג ינבל
האמ ויחאו רשה
׃םישלשו

8

היעמש ןפצילא ינבל
׃םיתאמ ויחאו רשה

9

לאילא ןורבח ינבל
׃םינומש ויחאו רשה

10

בדנימע לאיזע ינבל
האמ ויחאו רשה
׃רשע םינשו

11

קודצל דיוד ארקיו
םינהכה רתיבאלו
לאירואל םיוללו
היעמש לאויו הישע
׃בדנימעו לאילאו

12

םתא םהל רמאיו
םיולל תובאה ישאר
םכיחאו םתא ושדקתה
ןורא תא םתילעהו
לארשי יהלא הוהי
׃ול יתוניכה־לא

13

אל הנושארבמל יכ
הוהי ץרפ םתא
אל־יכ ונב וניהלא
׃טפשמכ והנשרד

14

םינהכה ושדקתיו
תולעהל םיולהו
יהלא הוהי ןורא־תא
׃לארשי

15

םיולה־ינב ואשיו
םיהלאה ןורא תא
רבדכ השמ הוצ רשאכ
תוטמב םפתכב הוהי
׃םהילע

16

ירשל דיוד רמאיו
דימעהל םיולה
םיררשמה םהיחא־תא
םילבנ ריש־ילכב
םיתלצמו תורנכו
םיעימשמ
׃החמשל לוקב־םירהל

17

תא םיולה ודימעיו
לאוי־ןב ןמיה
ףסא ויחא־ןמו
ינב־ןמו והיכרב־ןב
ןתיא םהיחא יררמ
׃והישוק־ןב

18

םהיחא םהמעו
ןב והירכז םינשמה
תומרימשו לאיזעיו
באילא ינעו לאיחיו
והישעמו והינבו
והלפילאו והיתתמו
םדא דבעו והינקמו
׃םירעשה לאיעיו

19

ףסא ןמיה םיררשמהו
םיתלצמב ןתיאו
׃עימשהל תשחנ

20

לאיזעו הירכזו
לאיחיו תומרימשו
באילאו ינעו
והינבו והישעמו
׃תומלע־לע םילבנב

21

והלפילאו והיתתמו
םדא דבעו והינקמו
והיזזעו לאיעיו
־לע תורנכב
׃חצנל תינימשה

22

םיולה־רש והיננכו
יכ אשמב רסי אשמב
׃אוה ןיבמ

23

הנקלאו היכרבו
׃ןוראל םירעש

24

טפשויו והינבשו
ישמעו לאנתנו
והינבו והירכזו
םינהכה רזעילאו
תורצצחב םירצצחמ
םיהלאה ןורא ינפל
היחיו םדא דבעו
׃ןוראל םירעש

25

ינקזו דיוד יהיו
םיפלאה ירשו לארשי
תולעהל םיכלהה
־תירב ןורא־תא
תיב־ןמ הוהי
׃החמשב םדא־דבע

26

םיהלאה רזעב יהיו
יאשנ םיולה־תא
הוהי־תירב ןורא
םירפ ־העבש וחבזיו
׃םיליא העבשו

27

ליעמב לברכמ דיודו
םיולה־לכו ץוב
ןוראה־תא םיאשנה
היננכו םיררשמהו
םיררשמה אשמה רשה
׃דב דופא דיוד־לעו

28

םילעמ לארשי־לכו
הוהי־תירב ןורא־תא
רפוש לוקבו העורתב
םיתלצמבו תורצצחבו
םילבנב םיעמשמ
׃תורנכו

29

תירב ןורא יהיו
ריע־דע אב הוהי
לכימו דיוד
דעב הפקשנ לואש־תב
ארתו ןולחה
דקרמ דיוד ךלמה־תא
ול זבתו קחשמו
׃הבלב

1 Chronicles 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: