Hebrew Old Testament

1 Chronicles 22

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 23

1

עבשו ןקז דיודו
ךלמיו םימי
ונב המלש־תא
׃לארשי־לע

2

ירש־לכ־תא ףסאיו
םינהכהו לארשי
׃םיולהו

3

ןבמ םיולה ורפסיו
הלעמו הנש םישלש
םרפסמ יהיו
םירבגל םתלגלגל
׃ףלא הנומשו םישלש

4

חצנל הלאמ
הוהי־תיב תכאלמ־לע
ףלא העבראו םירשע
תשש םיטפשו םירטשו
׃םיפלא

5

םיפלא תעבראו
תעבראו םירעש
םיללהמ םיפלא
רשא םילכב הוהיל
׃ללהל יתישע

6

דיוד םקלחיו
יול ינבל תוקלחמ
׃יררמו תהק ןושרגל

7

ןדעל ינשרגל
׃יעמשו

8

שארה ןדעל ינב
לאויו םתזו לאיחי
׃השלש

9

תומלש יעמש ינב
השלש ןרהו לאיזחו
תובאה ישאר הלא
׃ןדעלל

10

תחי יעמש ינבו
העירבו שועיו אניז
יעמש־ינב הלא
׃העברא

11

שארה תחי־יהיו
שועיו ינשה הזיזו
וברה־אל העירבו
תיבל ויהיו םינב
׃תחא הדקפל בא

12

רהצי םרמע תהק ינב
לאיזעו ןורבח
׃העברא

13

ןרהא םרמע ינב
ןרהא לדביו השמו
םישדק שדק ושידקהל
־דע וינבו־אוה
ינפל ריטקהל םלוע
ךרבלו ותרשל הוהי
׃םלוע־דע ומשב

14

םיהלאה שיא השמו
טבש־לע וארקי וינב
׃יולה

15

םשרג השמ ינב
׃רזעילאו

16

לאובש םושרג ינב
׃שארה

17

רזעילא־ינב ויהיו
שארה היבחר
רזעילאל היה־אלו
ינבו םירחא םינב
׃הלעמל ובר היבחר

18

תימלש רהצי ינב
׃שארה

19

והירי ןורבח ינב
ינשה הירמא שארה
ישילשה לאיזחי
׃יעיברה םעמקיו

20

הכימ לאיזע ינב
׃ינשה הישיו שארה

21

ילחמ יררמ ינב
ילחמ ינב ישומו
׃שיקו רזעלא

22

רזעלא תמיו
םינב ול ויה־אלו
םואשיו תונב־םא יכ
׃םהיחא שיק־ינב

23

ילחמ ישומ ינב
׃השלש תומריו רדעו

24

תיבל יול־ינב הלא
תובאה ישאר םהיתבא
רפסמב םהידוקפל
השע םתלגלגל תומש
תיב תדבעל הכאלמה
םירשע ןבמ הוהי
׃הלעמו הנש

25

חינה דיוד רמא יכ
לארשי־יהלא הוהי
ןכשיו ומעל
־דע םלשוריב
׃םלועל

26

םיולל םגו
ןכשמה־תא תאשל־ןיא
וילכ־לכ־תאו
׃ותדבעל

27

דיוד ירבדב יכ
רפסמ המה םינרחאה
םירשע ןבמ יול־ינב
׃הלעמלו הנש

28

ינב־דיל םדמעמ יכ
תיב תדבעל ןרהא
תורצחה־לע הוהי
תוכשלה־לעו
שדק־לכל תרהט־לעו
תיב תדבע השעמו
׃םיהלאה

29

תכרעמה םחללו
החנמל תלסלו
תוצמה יקיקרלו
תכברמלו תבחמלו
׃הדמו הרושמ ־לכלו

30

רקבב רקבב דמעלו
הוהיל ללהלו תודהל
׃ברעל ןכו

31

תולע תולעה לכלו
תותבשל הוהיל
םידעמלו םישדחל
םהילע טפשמכ רפסמב
׃הוהי ינפל דימת

32

תרמשמ־תא ורמשו
תאו דעומ־להא
תרמשמו שדקה תרמשמ
םהיחא ןרהא ינב
׃הוהי תיב תדבעל

1 Chronicles 24

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: