Hebrew Old Testament

1 Chronicles 25

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 26

1

םירעשל תוקלחמל
והימלשמ םיחרקל
ינב־ןמ ארק־ןב
׃ףסא

2

םינב והימלשמלו
רוכבה והירכז
ינשה לאעידי
ישילשה והידבז
׃יעיברה לאינתי

3

ישימחה םליע
יששה ןנחוהי
׃יעיבשה יניעוהילא

4

םינב םדא דבעלו
רוכבה היעמש
חאוי ינשה דבזוהי
יעיברה רכשו ישלשה
׃ישימחה לאנתנו

5

רכששי יששה לאימע
יתלעפ יעיבשה
וכרב יכ ינימשה
׃םיהלא

6

דלונ ונב היעמשלו
תיבל םילשממה םינב
ירובג־יכ םהיבא
׃המה ליח

7

ינתע היעמש ינב
דבזלא דבועו לאפרו
ליח־ינב ויחא
׃והיכמסו והילא

8

דבע ינבמ הלא־לכ
םהינבו המה םדא
ליח־שיא םהיחאו
םישש הדבעל חכב
׃םדא דבעל םינשו

9

םינב והימלשמלו
ליח־ינב םיחאו
׃רשע הנומש

10

יררמ־ינב־ןמ הסחלו
יכ שארה ירמש םינב
רוכב היה־אל
והיבא והמישיו
׃שארל

11

ינשה והיקלח
ישלשה והילבט
יעברה והירכז
םיחאו םינב־לכ
׃רשע השלש הסחל

12

תוקלחמ הלאל
ישארל םירעשה
תורמשמ םירבגה
תרשל םהיחא תמעל
׃הוהי תיבב

13

תולרוג וליפיו
תיבל לודגכ ןטקכ
׃רעשו רעשל םתובא

14

החרזמ לרוגה לפיו
והירכזו והימלשל
לכשב ץעוי ונב
אציו תולרוג וליפה
׃הנופצ ולרוג

15

הבגנ םדא דבעל
תיב וינבלו
׃םיפסאה

16

ברעמל הסחלו םיפשל
הלסמב תכלש רעש םע
תמעל רמשמ הלועה
׃רמשמ

17

השש םיולה חרזמל
העברא םויל הנופצל
העברא םויל הבגנל
םינש םיפסאלו
׃םינש

18

העברא ברעמל רברפל
׃רברפל םינש הלסמל

19

םירעשה תוקלחמ הלא
ינבלו יחרקה ינבל
׃יררמ

20

היחא םיולהו
תיב תורצוא־לע
תורצאלו םיהלאה
׃םישדקה

21

ינב ןדעל ינב
ישאר ןדעלל ינשרגה
ןדעלל תובאה
׃ילאיחי ינשרגה

22

םתז ילאיחי ינב
ויחא לאויו
תיב תורצא־לע
׃הוהי

23

ירהציל ימרמעל
׃ילאיזעל ינורבחל

24

םושרג־ןב לאבשו
דיגנ השמ־ןב
׃תורצאה־לע

25

רזעילאל ויחאו
ונב והיבחר
םריו ונב והיעשיו
ונב ירכזו ונב
׃ונב תומלשו

26

ויחאו תומלש אוה
תורצא־לכ לע
שידקה רשא םישדקה
ישארו ךלמה דיוד
םיפלאה־ירשל תובאה
׃אבצה ירשו תואמהו

27

תומחלמה־ןמ
ושידקה ללשה־ןמו
׃הוהי תיבל קזחל

28

לאומש שידקהה לכו
שיק־ןב לואשו הארה
באויו רנ־ןב רנבאו
לכ היורצ ־ןב
לע שידקמה
׃ויחאו תימלש־די

29

והיננכ ירהציל
הכאלמל וינבו
לארשי־לע הנוציחה
׃םיטפשלו םירטשל

30

והיבשח ינורבחל
ףלא ליח־ינב ויחאו
תדקפ לע תואמ־עבשו
ןדריל רבעמ לארשי
תכאלמ לכל הברעמ
׃ךלמה תדבעלו הוהי

31

שארה הירי ינורבחל
ויתדלתל ינורבחל
תנשב תובאל
תוכלמל םיעבראה
אצמיו ושרדנ דיוד
ליח ירובג םהב
׃דעלג ריזעיב

32

ליח־ינב ויחאו
תואמ עבשו םיפלא
תובאה ישאר
ךלמה דיוד םדיקפיו
ידגהו ינבוארה־לע
ישנמה טבש יצחו
םיהלאה רבד־לכל
׃ךלמה רבדו

1 Chronicles 27

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: