Hebrew Old Testament

1 Chronicles 26

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 27

1

םרפסמל לארשי ינבו
ירשו תובאה ישאר
תואמהו םיפלאה
םיתרשמה םהירטשו
רבד לכל ךלמה־תא
האבה תוקלחמה
שדחב שדח תאציהו
הנשה ישדח לכל
םירשע תחאה תקלחמה
׃ףלא העבראו

2

הנושארה תקלחמה לע
םעבשי ןושארה שדחל
לעו לאידבז־ןב
םירשע ותקלחמ
׃ףלא העבראו

3

שארה ץרפ־ינב־ןמ
תואבצה ירש־לכל
׃ןושארה שדחל

4

שדחה תקלחמ לעו
יחוחאה ידוד ינשה
תולקמו ותקלחמו
ותקלחמ לעו דיגנה
׃ףלא העבראו םירשע

5

ישילשה אבצה רש
והינב ישילשה שדחל
ןהכה עדיוהי־ןב
ותקלחמ לעו שאר
׃ףלא העבראו םירשע

6

רובג והינב אוה
םישלשה־לעו םישלשה
דבזימע ותקלחמו
׃ונב

7

שדחל יעיברה
יחא לא־השע יעיברה
ונב הידבזו באוי
ותקלחמ לעו וירחא
׃ףלא העבראו םירשע

8

שדחל ישימחה
תוהמש רשה ישימחה
ותקלחמ לעו חרזיה
׃ףלא העבראו םירשע

9

יששה שדחל יששה
שקע־ןב אריע
ותקלחמ לעו יעוקתה
׃ףלא העבראו םירשע

10

שדחל יעיבשה
ינולפה ץלח יעיבשה
לעו םירפא ינב־ןמ
םירשע ותקלחמ
׃ףלא העבראו

11

שדחל ינימשה
יתשחה יכבס ינימשה
ותקלחמ לעו יחרזל
׃ףלא העבראו םירשע

12

שדחל יעישתה
רזעיבא יעישתה
ינימינבל יתתנעה
םירשע ותקלחמ לעו
׃ףלא העבראו

13

שדחל ירישעה
ירהמ ירישעה
לעו יחרזל יתפוטנה
םירשע ותקלחמ
׃ףלא העבראו

14

רשע־יתשע
שדחה רשע־יתשעל
ינותערפה הינב
לעו םירפא ינב־ןמ
םירשע ותקלחמ
׃ףלא העבראו

15

םינשל רשע םינשה
ידלח שדחה רשע
לאינתעל יתפוטנה
םירשע ותקלחמ לעו
׃ףלא העבראו

16

לארשי יטבש לעו
דיגנ ינבוארל
ירכז־ןב רזעילא
והיטפש ינועמשל
׃הכעמ ־ןב

17

היבשח יולל
ןרהאל לאומק־ןב
׃קודצ

18

יחאמ והילא הדוהיל
ירמע רכששיל דיוד
׃לאכימ־ןב

19

והיעמשי ןלובזל
ילתפנל והידבע־ןב
׃לאירזע־ןב תומירי

20

עשוה םירפא ינבל
יצחל והיזזע־ןב
לאוי השנמ טבש
׃והידפ־ןב

21

הדעלג השנמה יצחל
והירכז־ןב ודי
לאישעי ןמינבל
׃רנבא־ןב

22

םחרי־ןב לארזע ןדל
יטבש ירש הלא
׃לארשי

23

דיוד אשנ־אלו
םירשע ןבמל םרפסמ
רמא יכ הטמלו הנש
תוברהל הוהי
יבכוככ לארשי־תא
׃םימשה

24

לחה היורצ־ןב באוי
הלכ אלו תונמל
ףצק תאזב יהיו
הלע אלו לארשי־לע
רפסמב רפסמה
ךלמל םימיה־ירבד
׃דיוד

25

ךלמה תורצא לעו
לאידע־ןב תומזע
הדשב תורצאה לעו
םירפכבו םירעב
ןתנוהי תולדגמבו
׃והיזע־ןב

26

תכאלמ ישע לעו
המדאה תדבעל הדשה
׃בולכ־ןב ירזע

27

יעמש םימרכה־לעו
םימרכבש לעו יתמרה
ידבז ןייה תורצאל
׃ימפשה

28

םיתיזה־לעו
הלפשב רשא םימקשהו
ירדגה ןנח לעב
ןמשה תורצא־לעו
׃שעוי

29

םיערה רקבה־לעו
ינורשה ירטש ןורשב
םיקמעב רקבה־לעו
׃ילדע ־ןב טפש

30

ליבוא םילמגה־לעו
ילעמשיה
והידחי תונתאה־לעו
׃יתנרמה

31

זיזי ןאצה־לעו
ירש הלא־לכ ירגהה
ךלמל רשא שוכרה
׃דיוד

32

דיוד־דוד ןתנוהיו
ןיבמ־שיא ץעוי
לאיחיו אוה רפוסו
ינב ־םע ינומכח־ןב
׃ךלמה

33

ךלמל ץעוי לפתיחאו
ער יכראה ישוחו
׃ךלמה

34

לפתיחא ירחאו
והינב־ןב עדיוהי
אבצ־רשו רתיבאו
׃באוי ךלמל

1 Chronicles 28

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: