Hebrew Old Testament

2 Chronicles 5

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 6

1

הוהי המלש רמא זא
׃לפרעב ןוכשל רמא

2

יתינב ינאו
ןוכמו ךל לבז־תיב
׃םימלוע ךתבשל

3

וינפ־תא ךלמה בסיו
להק־לכ תא ךרביו
להק־לכו לארשי
׃דמוע לארשי

4

הוהי ךורב רמאיו
רשא לארשי יהלא
דיוד תא ויפב רבד
אלמ וידיבו יבא
׃רמאל

5

רשא םויה־ןמ
ימע־תא יתאצוה
םירצמ ץראמ
לכמ ריעב יתרחב־אל
תונבל לארשי יטבש
םש ימש תויהל תיב
שיאב יתרחב־אלו
ימע־לע דיגנ תויהל
׃לארשי

6

םלשוריב רחבאו
םש ימש תויהל
תויהל דיודב רחבאו
׃לארשי ימע־לע

7

דיוד בבל־םע יהיו
םשל תיב תונבל יבא
׃לארשי יהלא הוהי

8

הוהי רמאיו
ןעי יבא דיוד־לא
ךבבל־םע היה רשא
ימשל תיב תונבל
היה יכ תוביטה
׃ךבבל־םע

9

הנבת אל התא קר
אצויה ךנב יכ תיבה
הנבי־אוה ךיצלחמ
׃ימשל תיבה

10

ורבד־תא הוהי םקיו
תחת םוקאו רבד רשא
בשאו יבא דיוד
רשאכ לארשי אסכ־לע
הנבאו הוהי רבד
הוהי םשל תיבה
׃לארשי יהלא

11

ןוראה־תא םש םישאו
הוהי תירב םש־רשא
ינב־םע תרכ רשא
׃לארשי

12

חבזמ ינפל דמעיו
להק־לכ דגנ הוהי
׃ויפכ שרפיו לארשי

13

רויכ המלש השע־יכ
ךותב והנתיו תשחנ
תומא שמח הרזעה
תומא שמחו וכרא
שולש תומאו ובחר
וילע דמעיו ותמוק
ויכרב־לע ךרביו
לארשי להק־לכ דגנ
ויפכ שרפיו
׃המימשה

14

יהלא הוהי רמאיו
ךומכ־ןיא לארשי
ץראבו םימשב םיהלא
דסחהו תירבה רמש
םיכלהה ךידבעל
׃םבל־לכב ךינפל

15

ךדבעל תרמש רשא
תא יבא דיוד
רבדתו ול תרבד־רשא
תאלמ ךדיבו ךיפב
׃הזה םויכ

16

יהלא הוהי התעו
ךדבעל רמש לארשי
רשא תא יבא דיוד
רמאל ול תרבד
שיא ךל תרכי־אל
אסכ־לע בשוי ינפלמ
ורמשי־םא קר לארשי
תכלל םכרד־תא ךינב
תכלה רשאכ יתרותב
׃ינפל

17

יהלא הוהי התעו
ךרבד ןמאי לארשי
ךדבעל תרבד רשא
׃דיודל

18

בשי םנמאה יכ
םדאה־תא םיהלא
םימש הנה ץראה־לע
אל םימשה ימשו
ףא ךולכלכי
רשא הזה תיבה־יכ
׃יתינב

19

תלפת־לא תינפו
ותנחת־לאו ךדבע
עמשל יהלא הוהי
־לאו הנרה־לא
ךדבע רשא הלפתה
׃ךינפל ללפתמ

20

תוחתפ ךיניע תויהל
םמוי הזה תיבה־לא
םוקמה־לא הלילו
ךמש םושל תרמא רשא
הלפתה־לא עומשל םש
ךדבע ללפתי רשא
׃הזה םוקמה־לא

21

ינונחת־לא תעמשו
לארשי ךמעו ךדבע
וללפתי רשא
התאו הזה םוקמה־לא
ךתבש םוקממ עמשת
תעמשו םימשה־ןמ
׃תחלסו

22

והערל שיא אטחי־םא
הלא וב־אשנו
הלא אבו ותלאהל
תיבב ךחבזמ ינפל
׃הזה

23

עמשת התאו
תישעו םימשה־ןמ
ךידבע־תא תטפשו
תתל עשרל בישהל
ושארב וכרד
תתל קידצ קידצהלו
׃ותקדצכ ול

24

ךמע ףגני־םאו
ביוא ינפל לארשי
ובשו ךל־ואטחי יכ
ךמש־תא ודוהו
וננחתהו וללפתהו
׃הזה תיבב ךינפל

25

עמשת התאו
תחלסו םימשה־ןמ
לארשי ךמע תאטחל
המדאה־לא םתובישהו
םהל התתנ־רשא
׃םהיתבאלו

26

םימשה רצעהב
יכ רטמ היהי־אלו
וללפתהו ךל־ואטחי
הזה םוקמה־לא
ךמש־תא ודוהו
יכ ןובושי םתאטחמ
׃םנעת

27

םימשה עמשת התאו
ךידבע תאטחל תחלסו
יכ לארשי ךמעו
ךרדה־לא םרות
הב־וכלי רשא הבוטה
ךצרא־לע רטמ התתנו
ךמעל התתנ־רשא
׃הלחנל

28

ץראב היהי־יכ בער
ןופדש היהי־יכ רבד
ליסחו הברא ןוקריו
ול־רצי יכ היהי יכ
וירעש ץראב ויביוא
׃הלחמ־לכו עגנ־לכ

29

הנחת־לכ הלפת־לכ
םדאה־לכל היהי רשא
לארשי ךמע לכלו
ועגנ שיא ועדי רשא
ויפכ שרפו ובאכמו
׃הזה תיבה־לא

30

עמשת התאו
ןוכמ םימשה־ןמ
התתנו תחלסו ךתבש
ויכרד־לככ שיאל
ובבל־תא עדת רשא
תעדי ךדבל התא יכ
׃םדאה ינב בבל־תא

31

תכלל ךואריי ןעמל
םימיה־לכ ךיכרדב
םייח םה־רשא
רשא המדאה ינפ־לע
׃וניתבאל התתנ

32

רשא ירכנה־לא םגו
אוה לארשי ךמעמ אל
הקוחר ץראמ אבו
לודגה ךמש ןעמל
ךעורזו הקזחה ךדיו
ואבו היוטנה
תיבה־לא וללפתהו
׃הזה

33

עמשת התאו
ןוכממ םימשה־ןמ
לככ תישעו ךתבש
ךילא ארקי־רשא
ועדי ןעמל ירכנה
ץראה ימע־לכ
ךתא הארילו ךמש־תא
תעדלו לארשי ךמעכ
ארקנ ךמש־יכ
רשא הזה תיבה־לע
׃יתינב

34

המחלמל ךמע אצי־יכ
ךרדב ויביוא־לע
וללפתהו םחלשת רשא
ריעה ךרד ךילא
הב תרחב רשא תאזה
יתינב־רשא תיבהו
׃ךמשל

35

םימשה־ןמ תעמשו
םתלפת־תא
תישעו םתנחת־תאו
׃םטפשמ

36

יכ ךל־ואטחי יכ
רשא םדא ןיא
םב תפנאו אטחי־אל
ביוא ינפל םתתנו
םהיבוש םובשו
וא הקוחר ץרא־לא
׃הבורק

37

םבבל־לא ובישהו
םש־ובשנ רשא ץראב
ךילא וננחתהו ובשו
רמאל םיבש ץראב
וניועה ונאטח
׃ונעשרו

38

םבל־לכב ךילא ובשו
ץראב םשפנ־לכבו
םתא ובש־רשא םיבש
םצרא ךרד וללפתהו
םתובאל התתנ רשא
תרחב רשא ריעהו
יתינב־רשא תיבלו
׃ךמשל

39

םימשה־ןמ תעמשו
ךתבש ןוכממ
םתלפת־תא
תישעו םהיתנחת־תאו
ךמעל תחלסו םטפשמ
׃ךל־ואטח רשא

40

אנ־ויהי יהלא התע
תוחתפ ךיניע
תובשק ךינזאו
׃הזה םוקמה תלפתל

41

הוהי המוק התעו
התא ךחונל םיהלא
ךינהכ ךזע ןוראו
ושבלי םיהלא הוהי
ךידיסחו העושת
׃בוטב וחמשי

42

בשת־לא םיהלא הוהי
הרכז ךיחישמ ינפ
׃ךדבע דיוד ידסחל

2 Chronicles 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: