Hebrew Old Testament

2 Chronicles 18

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 19

1

טפשוהי בשיו
ותיב־לא הדוהי־ךלמ
׃םלשוריל םולשב

2

אוהי וינפ־לא אציו
הזחה יננח־ןב
ךלמה־לא רמאיו
רזעל עשרלה טפשוהי
בהאת הוהי יאנשלו
ףצק ךילע תאזבו
׃הוהי ינפלמ

3

םיבוט םירבד לבא
תרעב־יכ ךמע ואצמנ
ץראה־ןמ תורשאה
שרדל ךבבל תוניכהו
׃םיהלאה

4

טפשוהי בשיו
אציו בשיו םלשוריב
עבש ראבמ םעב
םירפא רה־דע
הוהי־לא םבישיו
׃םהיתובא יהלא

5

ץראב םיטפש דמעיו
הדוהי ירע־לכב
׃ריעו ריעל תורצבה

6

םיטפשה־לא רמאיו
םישע םתא־המ ואר
וטפשת םדאל אל יכ
םכמעו הוהיל יכ
׃טפשמ רבדב

7

הוהי־דחפ יהי התעו
ושעו ורמש םכילע
הוהי־םע ןיא־יכ
אשמו הלוע וניהלא
׃דחש־חקמו םינפ

8

דימעה םלשוריב םגו
םיולה־ןמ טפשוהי
ישארמו םינהכהו
לארשיל תובאה
בירלו הוהי טפשמל
׃םלשורי ובשיו

9

רמאל םהילע וציו
תאריב ןושעת הכ
בבלבו הנומאב הוהי
׃םלש

10

אובי־רשא ביר־לכו
םכיחאמ םכילע
םהירעב םיבשיה
־ןיב םדל םד־ןיב
םיקחל הוצמל הרות
םתרהזהו םיטפשמלו
ומשאי אלו םתא
ףצק־היהו הוהיל
םכיחא־לעו םכילע
אלו ןושעת הכ
׃ומשאת

11

ןהכ והירמא הנהו
לכל םכילע שארה
והידבזו הוהי־רבד
דיגנה לאעמשי־ןב
לכל הדוהי־תיבל
םירטשו ךלמה־רבד
וקזח םכינפל םיולה
הוהי יהיו ושעו
׃בוטה־םע

2 Chronicles 20

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: