Hebrew Old Testament

2 Chronicles 19

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 20

1

ואב ןכירחא יהיו
ינבו באומ־ינב
םהמעו ןומע
םינומעהמ
׃המחלמל טפשוהי־לע

2

ודיגיו ואביו
אב רמאל טפשוהיל
רבעמ בר ןומה ךילע
םנהו םראמ םיל
איה רמת ןוצצחב
׃ידג ןיע

3

טפשוהי ןתיו אריו
שורדל וינפ־תא
םוצ־ארקיו הוהיל
׃הדוהי־לכ־לע

4

שקבל הדוהי וצבקיו
ירע־לכמ םג הוהימ
שקבל ואב הדוהי
׃הוהי־תא

5

להקב טפשוהי דמעיו
םלשוריו הדוהי
ינפל הוהי תיבב
׃השדחה רצחה

6

יהלא הוהי רמאיו
אלה וניתבא
םיהלא אוה־התא
לשומ התאו םימשב
םיוגה תוכלממ לכב
הרובגו חכ ךדיבו
׃בציתהל ךמע ןיאו

7

וניהלא התא אלה
יבשי־תא תשרוה
ינפלמ תאזה ץראה
הנתתו לארשי ךמע
ךבהא םהרבא ערזל
׃םלועל

8

ךל ונביו הב־ובשיו
ךמשל שדקמ הב
׃רמאל

9

הער ונילע אובת־םא
רבדו טופש ברח
ינפל הדמענ בערו
ךינפלו הזה תיבה
הזה תיבב ךמש יכ
ונתרצמ ךילא קעזנו
׃עישותו עמשתו

10

ןומע־ינב הנה התעו
ריעש־רהו באומו
התתנ־אל רשא
םהב אובל לארשיל
םירצמ ץראמ םאבב
אלו םהילעמ ורס יכ
׃םודימשה

11

םילמג םה־הנהו
ונשרגל אובל ונילע
רשא ךתשרימ
׃ונתשרוה

12

אלה וניהלא
ןיא יכ םב־טפשת
ןומהה ינפל חכ ונב
ונילע אבה הזה ברה
עדנ אל ונחנאו
ךילע יכ השענ־המ
׃וניניע

13

םידמע הדוהי־לכו
םפט־םג הוהי ינפל
׃םהינבו םהישנ

14

והירכז־ןב לאיזחיו
לאיעי־ןב הינב־ןב
יולה הינתמ־ןב
התיה ףסא ינב־ןמ
הוהי חור וילע
׃להקה ךותב

15

ובישקה רמאיו
יבשיו הדוהי־לכ
ךלמהו םלשורי
רמא־הכ טפשוהי
םתא םכל הוהי
ותחת־לאו וארית־לא
ברה ןומהה ינפמ
םכל אל יכ הזה
׃םיהלאל יכ המחלמה

16

םנה םהילע ודר רחמ
ץיצה הלעמב םילע
ףוסב םתא םתאצמו
רבדמ ינפ לחנה
׃לאורי

17

תאזב םחלהל םכל אל
וארו ודמע ובציתה
הוהי תעושי־תא
הדוהי םכמע
וארית־לא םלשוריו
ואצ רחמ ותחת־לאו
הוהיו םהינפל
׃םכמע

18

םיפא טפשוהי דקיו
הדוהי־לכו הצרא
ולפנ םלשורי יבשיו
תוחתשהל הוהי ינפל
׃הוהיל

19

םיולה ומקיו
םיתהקה ינב־ןמ
םיחרקה ינב־ןמו
יהלא הוהיל ללהל
לודג לוקב לארשי
׃הלעמל

20

רקבב ומיכשיו
עוקת רבדמל ואציו
טפשוהי דמע םתאצבו
ינועמש רמאיו
יבשיו הדוהי
ונימאה םלשורי
םכיהלא הוהיב
ונימאה ונמאתו
׃וחילצהו ויאיבנב

21

םעה־לא ץעויו
םיררשמ דמעיו
םיללהמו הוהיל
תאצב שדק־תרדהל
םירמאו ץולחה ינפל
יכ הוהיל ודוה
׃ודסח םלועל

22

הנרב ולחה תעבו
הוהי ןתנ הלהתו
ינב־לע םיבראמ
־רהו באומ ןומע
הדוהיל םיאבה ריעש
׃ופגניו

23

ןומע ינב ודמעיו
יבשי־לע באומו
םירחהל ריעש־רה
םתולככו דימשהלו
ורזע ריעש יבשויב
׃תיחשמל והערב־שיא

24

אב הדוהיו
רבדמל הפצמה־לע
ןומהה־לא ונפיו
םילפנ םירגפ םנהו
׃הטילפ ןיאו הצרא

25

ומעו טפשוהי אביו
םללש־תא זבל
ברל םהב ואצמיו
ילכו םירגפו שוכרו
םהל ולצניו תודמח
ויהיו אשמ ןיאל
םיזזב השולש םימי
יכ ללשה־תא
׃אוה־בר

26

ולהקנ יעברה םויבו
םש־יכ הכרב קמעל
הוהי־תא וכרב
םש ־תא וארק ןכ־לע
קמע אוהה םוקמה
׃םויה־דע הכרב

27

שיא־לכ ובשיו
םלשוריו הדוהי
םשארב טפשוהיו
םלשורי־לא בושל
םחמש־יכ החמשב
׃םהיביואמ הוהי

28

םלשורי ואביו
תורנכבו םילבנב
תיב־לא תורצצחבו
׃הוהי

29

לע םיהלא דחפ יהיו
תוצראה תוכלממ־לכ
םחלנ יכ םעמשב
יביוא םע הוהי
׃לארשי

30

תוכלמ טקשתו
ול חניו טפשוהי
׃ביבסמ ויהלא

31

טפשוהי ךלמיו
םישלש־ןב הדוהי־לע
וכלמב הנש שמחו
הנש שמחו םירשעו
םשו םלשוריב ךלמ
הבוזע ומא
׃יחלש־תב

32

ויבא ךרדב ךליו
הנממ רס־אלו אסא
יניעב רשיה תושעל
׃הוהי

33

ורס־אל תומבה ךא
וניכה־אל םעה דועו
יהלאל םבבל
׃םהיתבא

34

טפשוהי ירבד רתיו
םינרחאהו םינשארה
ירבדב םיבותכ םנה
רשא יננח ־ןב אוהי
יכלמ רפס־לע הלעה
׃לארשי

35

רבחתא ןכירחאו
הדוהי־ךלמ טפשוהי
היזחא םע
אוה לארשי־ךלמ
׃תושעל עישרה

36

תושעל ומע והרבחיו
שישרת תכלל תוינא
תוינא ושעיו
׃רבג ןויצעב

37

רזעילא אבנתיו
השרממ והודד־ןב
רמאל טפשוהי־לע
־םע ךרבחתהכ
הוהי ץרפ והיזחא
ורבשיו ךישעמ־תא
ורצע אלו תוינא
׃שישרת־לא תכלל

2 Chronicles 21

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: