Hebrew Old Testament

2 Chronicles 21

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 22

1

יבשוי וכילמיו
והיזחא־תא םלשורי
יכ ויתחת ןטקה ונב
גרה םינשארה־לכ
םיברעב אבה דודגה
ךלמיו הנחמל
םרוהי־ןב והיזחא
׃הדוהי ךלמ

2

םיתשו םיעברא־ןב
וכלמב והיזחא הנש
ךלמ תחא הנשו
ומא םשו םלשוריב
׃ירמע־תב והילתע

3

יכרדב ךלה אוה־םג
ומא יכ באחא תיב
ותצעוי התיה
׃עישרהל

4

יניעב ערה שעיו
באחא תיבכ הוהי
ול־ויה המה־יכ
תומ ירחא םיצעוי
׃ול תיחשמל ויבא

5

ךליו ךלה םתצעב םג
באחא־ןב םרוהי־תא
המחלמל לארשי ךלמ
םרא־ךלמ לאזח־לע
וכיו דעלג תומרב
׃םרוי־תא םימרה

6

אפרתהל בשיו
םיכמה יכ לאערזיב
המרב והכה רשא
לאהזח־תא ומחלהב
והירזעו םרא ךלמ
ךלמ םרוהי־ןב
תוארל דרי הדוהי
באחא־ןב םרוהי־תא
הלח־יכ לאערזיב
׃אוה

7

התיה םיהלאמו
אובל והיזחא תסובת
אצי ואבבו םרוי־לא
אוהי ־לא םרוהי־םע
וחשמ רשא ישמנ־ןב
תירכהל הוהי
׃באחא תיב־תא

8

אוהי טפשהכ יהיו
אצמיו באחא תיב־םע
ינבו הדוהי ירש־תא
םיתרשמ והיזחא יחא
׃םגרהיו והיזחאל

9

והיזחא־תא שקביו
אוהו והדכליו
ןורמשב אבחתמ
אוהי־לא והאביו
יכ והרבקיו והתמיו
טפשוהי־ןב ורמא
שרד־רשא אוה
ובבל־לכב הוהי־תא
והיזחא תיבל ןיאו
׃הכלממל חכ רצעל

10

והיזחא םא והילתעו
הנב תמ יכ התאר
רבדתו םקתו
הכלממה ערז־לכ־תא
׃הדוהי תיבל

11

תעבשוהי חקתו
שאוי־תא ךלמה־תב
בנגתו והיזחא־ןב
־ינב ךותמ ותא
ןתתו םיתמומה ךלמה
ותקנימ־תאו ותא
תוטמה רדחב
תעבשוהי והריתסתו
םרוהי ךלמה ־תב
ןהכה עדיוהי תשא
תוחא התיה איה יכ
ינפמ והיזחא
אלו והילתע
׃והתתימה

12

תיבב םתא יהיו
שש אבחתמ םיהלאה
תכלמ הילתעו םינש
׃ץראה־לע

2 Chronicles 23

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: