Hebrew Old Testament

2 Chronicles 22

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 23

1

תיעבשה הנשבו
חקיו עדיוהי קזחתה
תואמה ירש־תא
םחרי־ןב והירזעל
לאעמשילו
ןנחוהי־ןב
דבוע־ןב והירזעלו
והישעמ־תאו
־תאו והידע־ןב
ירכז־ןב טפשילא
׃תירבב ומע

2

הדוהיב ובסיו
םיולה־תא וצבקיו
הדוהי ירע־לכמ
תובאה ישארו
ואביו לארשיל
׃םלשורי־לא

3

להקה־לכ תרכיו
םיהלאה תיבב תירב
םהל רמאיו ךלמה־םע
ךלמי ךלמה־ןב הנה
הוהי רבד רשאכ
׃דיוד ינב־לע

4

ושעת רשא רבדה הז
יאב םכמ תישלשה
םינהכל תבשה
ירעשל םיוללו
׃םיפסה

5

ךלמה תיבב תישלשהו
רעשב תישלשהו
םעה־לכו דוסיה
׃הוהי תיב תורצחב

6

הוהי־תיב אובי־לאו
םינהכה־םא יכ
םיולל םיתרשמהו
שדק־יכ ואבי המה
ורמשי םעה־לכו המה
׃הוהי תרמשמ

7

םיולה ופיקהו
שיא ביבס ךלמה־תא
אבהו ודיב וילכו
ויהו תמוי תיבה־לא
ואבב ךלמה־תא
׃ותאצבו

8

םיולה ושעיו
לככ הדוהי־לכו
עדיוהי הוצ־רשא
שיא וחקיו ןהכה
יאב וישנא ־תא
יאצוי םע תבשה
רטפ אל יכ תבשה
ןהכה עדיוהי
׃תוקלחמה־תא

9

ןהכה עדיוהי ןתיו
תואמה ירשל
םיתינחה־תא
תונגמה־תאו
רשא םיטלשה־תאו
תיב רשא דיוד ךלמל
׃םיהלאה

10

םעה־לכ־תא דמעיו
ודיב וחלש שיאו
תינמיה תיבה ףתכמ
תיבה ףתכ־דע
חבזמל תילאמשה
ךלמה־לע תיבלו
׃ביבס

11

ואיצויו
ונתיו ךלמה־ןב־תא
רזנה־תא וילע
וכילמיו תודעה־תאו
והחשמיו ותא
וינבו עדיוהי
׃ךלמה יחי ורמאיו

12

והילתע עמשתו
םיצרה םעה לוק־תא
ךלמה־תא םיללהמהו
תיב םעה־לא אובתו
׃הוהי

13

ךלמה הנהו ארתו
ודומע־לע דמוע
םירשהו אובמב
ךלמה־לע תורצצחהו
חמש ץראה םע־לכו
תורצצחב עקותו
ילכב םיררושמהו
םיעידומו רישה
והילתע ערקתו ללהל
רמאתו הידגב־תא
׃רשק רשק

14

ןהכה עדיוהי אצויו
תואמה ירש־תא
רמאיו ליחה ידוקפ
הואיצוה םהלא
תורדשה תיבמ־לא
תמוי הירחא אבהו
ןהכה רמא יכ ברחב
תיב הותימת אל
׃הוהי

15

םידי הל ומישיו
אובמ־לא אובתו
תיב םיסוסה־רעש
׃םש הותימיו ךלמה

16

תירב עדיוהי תרכיו
םעה־לכ ןיבו וניב
תויהל ךלמה ןיבו
׃הוהיל םעל

17

םעה־לכ ואביו
והצתיו לעבה־תיב
ויתחבזמ־תאו
ורבש וימלצ־תאו
לעבה ןהכ ןתמ תאו
ינפל וגרה
׃תוחבזמה

18

תדקפ עדיוהי םשיו
דיב הוהי תיב
רשא םיולה םינהכה
תיב ־לע דיוד קלח
תולע תולעהל הוהי
תרותב בותככ הוהי
רישבו החמשב השמ
׃דיוד ידי לע

19

םירעושה דמעיו
הוהי תיב ירעש־לע
אמט אבי־אלו
׃רבד־לכל

20

תואמה ירש־תא חקיו
םירידאה־תאו
םעב םילשומה־תאו
ץראה םע־לכ תאו
ךלמה־תא דרויו
ואביו הוהי תיבמ
ןוילעה רעש־ךותב
ובישויו ךלמה תיב
אסכ לע ךלמה־תא
׃הכלממה

21

ץראה־םע־לכ וחמשיו
הטקש ריעהו
ותימה והילתע־תאו
׃ברחב

2 Chronicles 24

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: