Hebrew Old Testament

2 Chronicles 33

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 34

1

םינש הנומש־ןב
וכלמב והישאי
הנש תחאו םישלשו
׃םלשוריב ךלמ

2

יניעב רשיה שעיו
יכרדב ךליו הוהי
רס־אלו ויבא דיוד
׃לואמשו ןימי

3

םינש הנומשבו
ונדוע אוהו וכלמל
שורדל לחה רענ
ויבא דיוד יהלאל
הנש הרשע םיתשבו
הדוהי־תא רהטל לחה
תומבה־ןמ םלשוריו
םילספהו םירשאהו
׃תוכסמהו

4

תא וינפל וצתניו
םילעבה תוחבזמ
הלעמל־רשא םינמחהו
עדג םהילעמ
םילספהו םירשאהו
קדהו רבש תוכסמהו
ינפ־לע קרזיו
םיחבזה םירבקה
׃םהל

5

ףרש םינהכ תומצעו
רהטיו םיתוחבזמ־לע
הדוהי־תא
׃םלשורי־תאו

6

םירפאו השנמ ירעבו
ילתפנ־דעו ןועמשו
׃ביבס םהיתב רהב

7

תוחבזמה־תא ץתניו
םירשאה־תאו
קדהל תתכ םילספהו
עדג םינמחה־לכו
לארשי ץרא־לכב
׃םלשוריל בשיו

8

הרשע הנומש תנשבו
ץראה רהטל וכלמל
ןפש־תא חלש תיבהו
והילצא־ןב
והישעמ־תאו
חאוי תאו ריעה־רש
ריכזמה זחאוי־ןב
הוהי תיב־תא קזחל
׃ויהלא

9

והיקלח־לא ואביו
ונתיו לודגה ןהכה
אבומה ףסכה־תא
רשא םיהלא־תיב
ירמש םיולה־ופסא
השנמ דימ ףסה
תיראש לכמו םירפאו
הדוהי־לכמו לארשי
יבשיו ןמינבו
׃םלשורי

10

השע די־לע ונתיו
םידקפמה הכאלמה
ונתיו הוהי תיבב
הכאלמה ישוע ותא
תיבב םישע רשא
קזחלו קודבל הוהי
׃תיבה

11

םישרחל ונתיו
ינבא תונקל םינבלו
םיצעו בצחמ
תורקלו תורבחמל
רשא םיתבה ־תא
יכלמ ותיחשה
׃הדוהי

12

םישע םישנאהו
הכאלמב הנומאב
תחי םידקפמ םהילעו
םיולה והידבעו
יררמ ינב־ןמ
םלשמו הירכזו
םיתהקה ינב־ןמ
םיולהו חצנל
־ילכב ןיבמ־לכ
׃ריש

13

םילבסה לעו
השע לכל םיחצנמו
הדובעל הכאלמ
םיולהמו הדובעו
םירטשו םירפוס
׃םירעושו

14

ףסכה־תא םאיצוהבו
הוהי תיב אבומה
ןהכה והיקלח אצמ
הוהי ־תרות רפס־תא
׃השמ־דיב

15

רמאיו והיקלח ןעיו
רפס רפוסה ןפש־לא
תיבב יתאצמ הרותה
והיקלח ןתיו הוהי
׃ןפש־לא רפסה־תא

16

רפסה־תא ןפש אביו
דוע בשיו ךלמה־לא
רמאל רבד ךלמה־תא
ןתנ ־רשא לכ
םה ךידבע־דיב
׃םישע

17

ףסכה־תא וכיתיו
הוהי־תיבב אצמנה
די־לע והונתיו
די־לעו םידקפמה
׃הכאלמה ישוע

18

רפוסה ןפש דגיו
ןתנ רפס רמאל ךלמל
ןהכה והיקלח יל
ינפל ןפש וב־ארקיו
׃ךלמה

19

תא ךלמה עמשכ יהיו
ערקיו הרותה ירבד
׃וידגב־תא

20

ךלמה וציו
והיקלח־תא
ןפש־ןב םקיחא־תאו
הכימ־ןב ןודבע־תאו
תאו רפוסה ןפש תאו
ךלמה־דבע הישע
׃רמאל

21

הוהי־תא ושרד וכל
ראשנה דעבו ידעב
הדוהיבו לארשיב
רשא רפסה ירבד־לע
הלודג־יכ אצמנ
הכתנ רשא הוהי־תמח
רשא לע ונב
וניתובא ורמש־אל
תושעל הוהי רבד־תא
רפסה־לע בותכה־לככ
׃הזה

22

רשאו והיקלח ךליו
הדלח־לא ךלמה
םלש תשא האיבנה
הרסח ־ןב תהקות־ןב
איהו םידגבה רמוש
םלשוריב תבשוי
הילא ורבדיו הנשמב
׃תאזכ

23

רמא־הכ םהל רמאתו
לארשי יהלא הוהי
חלש־רשא שיאל ורמא
׃ילא םכתא

24

יננה הוהי רמא הכ
םוקמה־לע הער איבמ
תא ויבשוי־לעו הזה
תובותכה תולאה ־לכ
וארק רשא רפסה־לע
׃הדוהי ךלמ ינפל

25

ינובזע רשא תחת
םיהלאל וריטקיו
ןעמל םירחא
ישעמ לכב ינסיעכה
יתמח ךתתו םהידי
אלו הזה םוקמב
׃הבכת

26

הדוהי ךלמ־לאו
שורדל םכתא חלשה
ורמאת הכ הוהיב
הוהי רמא־הכ וילא
םירבדה לארשי יהלא
׃תעמש רשא

27

ענכתו ךבבל־ךר ןעי
ךעמשב םיהלא ינפלמ
םוקמה־לע וירבד־תא
ויבשי־לעו הזה
ערקתו ינפל ענכתו
ךבתו ךידגב־תא
ינא־םגו ינפל
׃הוהי ־םאנ יתעמש

28

ךפסא יננה
תפסאנו ךיתבא־לא
םולשב ךיתרבק־לא
ךיניע הניארת־אלו
ינא רשא הערה לכב
הזה םוקמה־לע איבמ
ובישיו ויבשי־לעו
׃רבד ךלמה־תא

29

ףסאיו ךלמה חלשיו
הדוהי ינקז־לכ־תא
׃םלשוריו

30

ךלמה לעיו
שיא־לכו הוהי־תיב
יבשיו הדוהי
םינהכהו םלשורי
םעה־לכו םיולהו
ןטק־דעו לודגמ
םהינזאב ארקיו
רפס ירבד־לכ־תא
תיב אצמנה תירבה
׃הוהי

31

ךלמה דמעיו
תרכיו ודמע־לע
ינפל תירבה־תא
ירחא תכלל הוהי
רומשלו הוהי
ויתודעו ויתוצמ־תא
ובבל־לכב ויקחו
תושעל ושפנ־לכבו
תירבה ירבד־תא
רפסה־לע םיבותכה
׃הזה

32

אצמנה־לכ תא דמעיו
ןמינבו םלשוריב
םלשורי יבשי ושעיו
יהלא םיהלא תירבכ
׃םהיתובא

33

והישאי רסיו
תובעותה־לכ־תא
רשא תוצראה־לכמ
דבעיו לארשי ינבל
אצמנה־לכ תא
דובעל לארשיב
םהיהלא הוהי־תא
ורס אל וימי־לכ
יהלא הוהי ירחאמ
׃םהיתובא

2 Chronicles 35

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: