Hebrew Old Testament

2 Chronicles 34

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 35

1

והישאי שעיו
הוהיל חספ םלשוריב
חספה וטחשיו
שדחל רשע העבראב
׃ןושארה

2

םינהכה דמעיו
םקזחיו םתורמשמ־לע
׃הוהי תיב תדובעל

3

םיולל רמאיו
לארשי־לכל םינובמה
ונת הוהיל םישודקה
תיבב שדקה־ןורא־תא
המלש הנב רשא
לארשי ךלמ דיוד־ןב
ףתכב אשמ םכל־ןיא
הוהי־תא ודבע התע
ומע תאו םכיהלא
׃לארשי

4

ונוכהו
םכיתובא־תיבל
בתכב םכיתוקלחמכ
לארשי ךלמ דיוד
׃ונב המלש בתכמבו

5

תוגלפל שדקב ודמעו
םכיחאל תובאה תיב
תקלחו םעה ינב
׃םיולל בא־תיב

6

חספה וטחשו
וניכהו ושדקתהו
תושעל םכיחאל
הוהי־רבדכ
׃השמ־דיב

7

ינבל והישאי םריו
םישבכ ןאצ םעה
לכה םיזע־ינבו
אצמנה־לכל םיחספל
ףלא םישלש רפסמל
םיפלא תשלש רקבו
׃ךלמה שוכרמ הלא

8

םעל הבדנל וירשו
םיוללו םינהכל
היקלח ומירה
לאיחיו והירכזו
םיהלאה תיב ידיגנ
ונתנ םינהכל
ששו םיפלא םיחספל
שלש רקבו תואמ
׃תואמ

9

והיעמשו והיננוכו
ויחא לאנתנו
לאיעיו והיבשחו
םיולה ירש דבזויו
םיולל ומירה
םיפלא תשמח םיחספל
׃תואמ שמח רקבו

10

הדובעה ןוכתו
םינהכה ודמעיו
םיולהו םדמע־לע
תוצמכ םתוקלחמ־לע
׃ךלמה

11

חספה וטחשיו
םינהכה וקרזיו
םיולהו םדימ
׃םיטישפמ

12

םתתל הלעה וריסיו
תובא־תיבל תוגלפמל
בירקהל םעה ינבל
רפסב בותככ הוהיל
׃רקבל ןכו השמ

13

שאב חספה ולשביו
םישדקהו טפשמכ
תוריסב ולשב
תוחלצבו םידודבו
ינב־לכל וציריו
׃םעה

14

םהל וניכה רחאו
םינהכה יכ םינהכלו
תולעהב ןרהא ינב
םיבלחהו הלועה
םיולהו הליל־דע
םינהכלו םהל וניכה
׃ןרהא ינב

15

ףסא־ינב םיררשמהו
תוצמכ םדמעמ־לע
ןמיהו ףסאו דיוד
ךלמה הזוח ןותדיו
רעשו רעשל םירעשהו
לעמ רוסל םהל ןיא
םהיחא־יכ םתדבע
׃םהל וניכה םיולה

16

תדובע־לכ ןוכתו
אוהה םויב הוהי
תולעהו חספה תושעל
הוהי חבזמ לע תולע
ךלמה תוצמכ
׃והישאי

17

לארשי־ינב ושעיו
חספה־תא םיאצמנה
גח־תאו איהה תעב
׃םימי תעבש תוצמה

18

והמכ חספ השענ־אלו
לאומש ימימ לארשיב
יכלמ־לכו איבנה
ושע ־אל לארשי
השע־רשא חספכ
םינהכהו והישאי
הדוהי־לכו םיולהו
אצמנה לארשיו
׃םלשורי יבשויו

19

הנש הרשע הנומשב
והישאי תוכלמל
׃הזה חספה השענ

20

רשא תאז־לכ ירחא
והישאי ןיכה
וכנ הלע תיבה־תא
םחלהל םירצמ־ךלמ
תרפ־לע שימכרכב
ותארקל אציו
׃והישאי

21

םיכאלמ וילא חלשיו
ךלו יל־המ רמאל
ךילע־אל הדוהי ךלמ
יכ םויה התא
יתמחלמ תיב־לא
ינלהבל רמא םיהלאו
םיהלאמ ךל־לדח
־לאו ימע־רשא
׃ךתיחשי

22

והישאי בסה־אלו
יכ ונממ וינפ
שפחתה וב־םחלהל
ירבד־לא עמש אלו
םיהלא יפמ וכנ
תעקבב םחלהל אביו
׃ודגמ

23

ךלמל םיריה וריו
ךלמה רמאיו והישאי
ינוריבעה וידבעל
׃דאמ יתילחה יכ

24

וידבע והריבעיו
הבכרמה־ןמ
בכר לע והביכריו
ול־רשא הנשמה
םלשורי והכילויו
תורבקב רבקיו תמיו
הדוהי־לכו ויתבא
םילבאתמ םלשוריו
׃והישאי־לע

25

והימרי ןנוקיו
ורמאיו והישאי־לע
תורשהו םירשה־לכ
־לע םהיתוניקב
םויה־דע והישאי
קחל םונתיו
םנהו לארשי־לע
׃תוניקה־לע םיבותכ

26

והישאי ירבד רתיו
בותככ וידסחו
׃הוהי תרותב

27

םינשארה וירבדו
םנה םינרחאהו
רפס־לע םיבותכ
לארשי־יכלמ
׃הדוהיו

2 Chronicles 36

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: