Hebrew Old Testament

2 Chronicles 35

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 36

1

ץראה־םע וחקיו
זחאוהי־תא
והישאי־ןב
ויבא־תחת והכילמיו
׃םלשוריב

2

םירשעו שולש־ןב
וכלמב זחאוי הנש
ךלמ םישדח השלשו
׃םלשוריב

3

םירצמ־ךלמ והריסיו
שנעיו םלשוריב
האמ ץראה־תא
׃בהז רככו ףסכ־רככ

4

םירצמ־ךלמ ךלמיו
ויחא םיקילא־תא
םלשוריו הדוהי־לע
ומש־תא בסיו
זחאוי־תאו םיקיוהי
וכנ חקל ויחא
׃המירצמ והאיביו

5

הנש שמחו םירשע־ןב
וכלמב םיקיוהי
ךלמ הנש הרשע תחאו
ערה שעיו םלשוריב
׃ויהלא הוהי יניעב

6

הלע וילע
לבב ךלמ רצאנדכובנ
םיתשחנב והרסאיו
׃הלבב וכילהל

7

הוהי תיב ילכמו
רצאנדכובנ איבה
ולכיהב םנתיו לבבל
׃לבבב

8

םיקיוהי ירבד רתיו
השע־רשא ויתבעתו
םנה וילע אצמנהו
רפס ־לע םיבותכ
הדוהיו לארשי יכלמ
ונב ןיכיוהי ךלמיו
׃ויתחת

9

םינש הנומש־ןב
וכלמב ןיכיוהי
תרשעו םישדח השלשו
םלשוריב ךלמ םימי
יניעב ערה שעיו
׃הוהי

10

חלש הנשה תבושתלו
רצאנדכובנ ךלמה
הלבב והאביו
־תיב תדמח ילכ־םע
ךלמיו הוהי
ויחא והיקדצ־תא
׃םלשוריו הדוהי־לע

11

הנש תחאו םירשע־ןב
תחאו וכלמב והיקדצ
ךלמ הנש הרשע
׃םלשוריב

12

יניעב ערה שעיו
אל ויהלא הוהי
והימרי ינפלמ ענכנ
׃הוהי יפמ איבנה

13

ךלמב םגו
רשא דרמ רצאנדכובנ
םיהלאב ועיבשה
ופרע־תא שקיו
ובבל־תא ץמאיו
יהלא הוהי־לא בושמ
׃לארשי

14

םינהכה ירש־לכ םג
וברה םעהו
לככ לעמ־לועמל
םיוגה תובעת
תיב־תא ואמטיו
שידקה רשא הוהי
׃םלשוריב

15

יהלא הוהי חלשיו
דיב םהילע םהיתובא
חולשו םכשה ויכאלמ
ומע־לע למח־יכ
׃ונועמ־לעו

16

םיבעלמ ויהיו
םיהלאה יכאלמב
וירבד םיזובו
ויאבנב םיעתעתמו
הוהי־תמח תולע דע
ןיאל־דע ומעב
׃אפרמ

17

ךלמ־תא םהילע לעיו
גרהיו םיידשכ
תיבב ברחב םהירוחב
למח אלו םשדקמ
הלותבו רוחב־לע
ןתנ לכה ששיו ןקז
׃ודיב

18

תיב ילכ לכו
םילדגה םיהלאה
תורצאו םינטקהו
תורצאו הוהי תיב
לכה וירשו ךלמה
׃לבב איבה

19

תיב־תא ופרשיו
תא וצתניו םיהלאה
םלשורי תמוח
ופרש היתונמרא־לכו
ילכ־לכו שאב
׃תיחשהל הידמחמ

20

תיראשה לגיו
לבב־לא ברחה־ןמ
וינבלו ול־ויהיו
ךלמ־דע םידבעל
׃סרפ תוכלמ

21

הוהי־רבד תואלמל
והימרי יפב
ץראה התצר־דע
ימי־לכ היתותבש־תא
תואלמל התבש המשה
׃הנש םיעבש

22

שרוכל תחא תנשבו
תולכל סרפ ךלמ
יפב הוהי־רבד
הוהי ריעה והימרי
שרוכ חור־תא
לוק־רבעיו סרפ־ךלמ
ותוכלמ־לכב
׃רמאל בתכמב־םגו

Ezra 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: