Hebrew Old Testament

Ezra 2

Ezra

Return to Index

Chapter 3

1

יעיבשה שדחה עגיו
םירעב לארשי ינבו
שיאכ םעה ופסאיו
׃םלשורי ־לא דחא

2

עושי םקיו
ויחאו קדצוי־ןב
לבברזו םינהכה
ויחאו לאיתלאש־ןב
חבזמ־תא ונביו
תולעהל לארשי יהלא
בותככ תולע וילע
השמ תרותב
׃םיהלאה־שיא

3

חבזמה וניכיו
יכ ויתנוכמ־לע
ימעמ םהילע המיאב
וילע לעיו תוצראה
תולע הוהיל תולע
׃ברעלו רקבל

4

תוכסה גח־תא ושעיו
םוי תלעו בותככ
טפשמכ רפסמב םויב
׃ומויב םוי־רבד

5

דימת תלע ןכירחאו
םישדחלו
הוהי ידעומ־לכלו
לכלו םישדקמה
׃הוהיל הבדנ בדנתמ

6

שדחל דחא םוימ
ולחה יעיבשה
הוהיל תולע תולעהל
אל הוהי לכיהו
׃דסי

7

םיבצחל ףסכ־ונתיו
לכאמו םישרחלו
םינדצל ןמשו התשמו
יצע איבהל םירצלו
ןונבלה־ןמ םיזרא
ןוישרכ אופי םי־לא
סרפ־ךלמ שרוכ
׃םהילע

8

םאובל תינשה הנשבו
םיהלאה תיב־לא
ינשה שדחב םלשוריל
לבברז ולחה
עושיו לאיתלאש־ןב
ראשו קדצוי־ןב
םינהכה םהיחא
םיאבה־לכו םיולהו
םלשורי יבשהמ
םיולה־תא ודימעיו
הנש םירשע ןבמ
חצנל הלעמו
תכאלמ־לע
׃הוהי־תיב

9

וינב עושי דמעיו
לאימדק ויחאו
הדוהי־ינב וינבו
השע־לע חצנל דחאכ
תיבב הכאלמה
דדנח ינב םיהלאה
םהיחאו םהינב
׃םיולה

10

םינבה ודסיו
הוהי לכיה־תא
םינהכה ודימעיו
תורצצחב םישבלמ
ףסא־ינב םיולהו
ללהל םיתלצמב
ידי־לע הוהי־תא
׃לארשי־ךלמ דיוד

11

תדוהבו ללהב ונעיו
בוט יכ הוהיל
ודסח םלועל־יכ
םעה ־לכו לארשי־לע
הלודג העורת ועירה
לע הוהיל ללהב
׃הוהי־תיב דסוה

12

םינהכהמ םיברו
ישארו םיולהו
רשא םינקזה תובאה
תיבה־תא ואר
הז ודסיב ןושארה
םיכב םהיניעב תיבה
םיברו לודג לוקב
החמשב העורתב
׃לוק םירהל

13

םיריכמ םעה ןיאו
החמשה תעורת לוק
יכ םעה יכב לוקל
העורת םיעירמ םעה
עמשנ לוקהו הלודג
׃קוחרמל־דע

Ezra 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: