Hebrew Old Testament

Nehemiah 2

Nehemiah

Return to Index

Chapter 3

1

ןהכה בישילא םקיו
ויחאו לודגה
ונביו םינהכה
המה ןאצה רעש־תא
ודימעיו והושדק
לדגמ־דעו ויתתלד
דע והושדק האמה
׃לאננח לדגמ

2

ישנא ונב ודי־לעו
הנב ודי־לעו וחרי
׃ירמא־ןב רוכז

3

ונב םיגדה רעש תאו
המה האנסה ינב
ודימעיו והורק
וילוענמ ויתתלד
׃ויחירבו

4

קיזחה םדי־לעו
הירוא־ןב תומרמ
םדי־לעו ץוקה־ןב
־ןב םלשמ קיזחה
לאבזישמ־ןב היכרב
קיזחה םדי־לעו
׃אנעב־ןב קודצ

5

וקיזחה םדי־לעו
םהירידאו םיעוקתה
םרוצ ואיבה־אל
׃םהינדא תדבעב

6

הנשיה רעש תאו
עדיוי וקיזחה
םלשמו חספ־ןב
המה הידוסב־ןב
ודימעיו והורק
וילענמו ויתתלד
׃ויחירבו

7

קיזחה םדי־לעו
ינעבגה היטלמ
ישנא יתנרמה ןודיו
אסכל הפצמהו ןועבג
׃רהנה רבע תחפ

8

קיזחה ודי־לע
היהרח־ןב לאיזע
ודי־לעו םיפרוצ
־ןב היננח קיזחה
ובזעיו םיחקרה
המוחה דע םלשורי
׃הבחרה

9

קיזחה םדי־לעו
רש רוח־ןב היפר
׃םלשורי ךלפ יצח

10

קיזחה םדי־לעו
ףמורח־ןב הידי
ודי־לעו ותיב דגנו
־ןב שוטח קיזחה
׃הינבשח

11

קיזחה תינש הדמ
םרח־ןב היכלמ
באומ תחפ־ןב בושחו
׃םירונתה לדגמ תאו

12

קיזחה ודי־לעו
רש שחולה־ןב םולש
םלשורי ךלפ יצח
׃ויתונבו אוה

13

קיזחה איגה רעש תא
חונז יבשיו ןונח
ודימעיו והונב המה
וילענמ ויתתלד
המא ףלאו ויחירבו
רעש דע המוחב
׃תופשה

14

תופשאה רעש תאו
היכלמ קיזחה
ךלפ רש בכר־ןב
אוה םרכה־תיב
דימעיו וננבי
וילענמ ויתתלד
׃ויחירבו

15

ןיעה רעש תאו
ןולש קיזחה
ךלפ רש הזח־לכ־ןב
וננבי אוה הפצמה
ודימעיו ונללטיו
וילענמ ויתתלד
תמוח תאו ויחירבו
־ןגל חלשה תכרב
תולעמה־דעו ךלמה
ריעמ תודרויה
׃דיוד

16

הימחנ קיזחה וירחא
יצח רש קובזע־ןב
רוצ־תיב ךלפ
דיוד ירבק דגנ־דע
היושעה הכרבה־דעו
׃םירבגה תיב דעו

17

וקיזחה וירחא
ינב־ןב םוחר םיולה
קיזחה ודי־לע
ךלפ־יצח־רש היבשח
׃וכלפל הליעק

18

וקיזחה וירחא
דדנח־ןב יוב םהיחא
׃הליעק ךלפ יצח רש

19

רזע ודי־לע קזחיו
הפצמה רש עושי־ןב
תלע דגנמ תינש הדמ
׃עצקמה קשנה

20

קיזחה הרחה וירחא
הדמ יבז־ןב ךורב
עוצקמה־ןמ תינש
בישילא תיב חתפ־דע
׃לודגה ןהכה

21

תומרמ קיזחה וירחא
ץוקה־ןב הירוא־ןב
תיב חתפמ תינש הדמ
תילכת־דעו בישילא
׃בישילא תיב

22

וקיזחה וירחאו
׃רככה ישנא םינהכה

23

ןמינב קיזחה וירחא
םתיב דגנ בושחו
הירזע קיזחה וירחא
היננע־ןב הישעמ־ןב
׃ותיב לצא

24

יונב קיזחה וירחא
תינש הדמ דדנח־ןב
הירזע תיבמ
־דעו עוצקמה־דע
׃הנפה

25

דגנמ יזוא־ןב ללפ
לדגמהו עוצקמה
ךלמה תיבמ אצויה
רצחל רשא ןוילעה
הידפ וירחא הרטמה
׃שערפ־ןב

26

ויה םיניתנהו
דגנ דע לפעב םיבשי
חרזמל םימה רעש
׃אצויה לדגמהו

27

וקיזחה וירחא
תינש הדמ םיעקתה
לודגה לדגמה דגנמ
תמוח דעו אצויה
׃לפעה

28

םיסוסה רעש לעמ
שיא םינהכה וקיזחה
׃ותיב דגנל

29

קודצ קיזחה וירחא
ותיב דגנ רמא־ןב
קיזחה וירחאו
הינכש־ןב היעמש
׃חרזמה רעש רמש

30

היננח קיזחה ירחא
ןונחו הימלש־ןב
הדמ יששה ףלצ־ןב
קיזחה וירחא ינש
דגנ היכרב־ןב םלשמ
׃ותכשנ

31

היכלמ קיזחה ירחא
תיב־דע יפרצה־ןב
םילכרהו םיניתנה
דעו דקפמה רעש דגנ
׃הנפה תילע

32

הנפה תילע ןיבו
וקיזחה ןאצה רעשל
׃םילכרהו םיפרצה

33

עמש רשאכ יהיו
ונחנא־יכ טלבנס
המוחה־תא םינוב
סעכיו ול רחיו
געליו הברה
׃םידוהיה־לע

34

ויחא ינפל רמאיו
רמאיו ןורמש ליחו
םידוהיה המ
םישע םיללמאה
וחבזיה םהל ובזעיה
ויחיה םויב ולכיה
תומרעמ םינבאה־תא
׃תופורש המהו רפעה

35

ולצא ינמעה היבוטו
םה־רשא םג רמאיו
הלעי־םא םינוב
תמוח ץרפו לעוש
׃םהינבא

36

וניהלא עמש
הזוב ונייה־יכ
םתפרח בשהו
הזבל םנתו םשאר־לא
׃היבש ץראב

37

םנוע־לע סכת־לאו
ךינפלמ םתאטחו
וסיעכה יכ החמת־לא
׃םינובה דגנל

38

המוחה־תא הנבנו
המוחה־לכ רשקתו
בל יהיו היצח־דע
׃תושעל םעל

Nehemiah 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: